Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły wzór pisma

Pobierz

Wicedyrektorowi stanowisko powierza dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.. Obecnie pełnię funkcję wicedyrektora tejże szkoły.Umowa o powierzenie mienia pracownikowi - WZÓR UMOWY.. Kliknij aby zobaczyć ilustrację.Wzór nr 15: Pismo nauczyciela składającego wniosek do dyrektora szkoły/zespołu szkół/przedszkola o przeniesienie go na jego wniosek na to samo stanowisko do innej szkoły w tej samej miejscowości lub innej miejscowości na podstawie art. 18 ust.. Na przełomie roku więc pracodawca może powierzyć taką pracę nawet na 6 miesięcy, tj. od 1 .potrzebuję wzór pisma/ zarządzenia o powołaniu wicedyrektora szkoły podstawowej z dniem 1 .09.. 1 pkt 1 ustawy Przepisy .Polecenie pracy zdalnej (z powodu COVID-19) - wzór, prawa i obowiązki pracodawcy.. Rozwiązanie stosunku pracy przez dyrektora szkoły lub placówki Stąd aby rozwiązać stosunek pracy, powinna Pani złożyć dwa oświadczenia: jedno - o rezygnacji ze stanowiska dyrektora, oraz drugie - o wypowiedzeniu umowy o pracę.Art.. 14 .5) zapewnianie przez dyrektora odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w szkole, zakładowa organizacja związkowa ocenia na poziomie bardzo dobrym / zadowalającym / niezadowalającym; dyrektor wykorzystuje możliwości / nie w pełni wykorzystuje możliwości / nie wykorzystuje .Szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora (art. 36 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty; dalej: ustawa o systemie oświaty)..

Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół 6.

W ramach umowy pracownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za powierzone mu mienie.. 9 KN: odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. z poważaniem Edward WiśniewskiPytanie: Na jaki okres powołać wicedyrektora, który będzie pełnił tę funkcję do czasu wyłonienia w konkursie dyrektora szkoły.. Nie jest on jednak organem prowadzącym szkołę.. Wzory wniosków w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora - Dla organów prowadzących - Wyszukiwarka.. Wzór 1.. Wyrażając zgodę na otrzymywanie powyższych powiadomień, oświadczam iż zapoznałem/am się z Regulaminem usługi i zgadzam się na stosowanie jego postanowień.Regulaminem usługi i zgadzam się na stosowanie jego postanowień.Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie uzgodnienia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na podstawie art. 63 ust.. Powierzenie funkcji wicedyrektora szkoły obejmuje okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. .. Od 01.09.2019r.. Powierzenie pracownikowi innej pracy może nastąpić na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.. Likwidacja publicznego przedszkola, szkoły lub placówki, dla których organem prowadzącym jest j.s.t..

121.6 KB .Wzór 4. powierzono mi obowiązki dyrektora szkoły.

Zarządzenie w sprawie odwołania dyrektora ze stanowiska dyrektora szkoły (przykładowy) • 71 Wzór 6.. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego (uwaga, treść ogłoszenia jest przykładowa, dlatego przed wykorzystaniem powinna zostać dostosowana do potrzeb danej jednostki organizacyjnej) Kliknij aby zobaczyć ilustrację.. Obowiązkiem pracownika jest zastosować się do polecenia pracodawcy.. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.. 2 i 3 KN: ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. 6 oraz Art. 9f ust.. 12 (powierzenie stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny .W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej zgodnie z zapisami art. 37 ust.. Pismo do kuratora oświaty w .Pracodawca ma możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy lub płacy..

... Pismo w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora .

zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o systemie oświaty, dyrektor przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora zasięga opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie określenia procedur dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - po 01.09.2019 r. Załączniki Zarządzenie Nr 20-2019 po 01-09-2019W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)ZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.. 9c ust.. 10 (tj. powierzenie stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi, który wygrał konkurs) lub ust.. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o zmianach prawnych, webinariach i promocjach?. 13 ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. Prawo oświatowe - 1.. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady .14_Pismo do rodziców uczniów z informacją o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór).rtf : 40,5k : 15_Pismo do słuchacza szkoły dla dorosłych z informacją o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór).rtf : 40,0k : 16_Zarządzenie Wójta_Burmistrza_Prezydenta w sprawie odwołania dyrektora szkoły (przykład).rtf : 40,2kWzór 6..

Pobierz wzór pisma "polecenie wykonywania pracy zdalnej".

K.K. Baczyńskiego w CzęstochowieArt.. Pismo do kuratora oświaty w sprawie odwołania z zajmowanego stanowiska dyrektorów szkół łączonych w zespół (propozycja) • 70 Wzór 5.. 6 i 7 KN: pismo dyrektora do rady rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego.. Pliki do pobrania.. Pracownik ponosi odpowiedzialność za powierzone mu przez pracodawcę mienie.Nie można powierzyć innemu pracownikowi pracy na podstawie art. 42 § 4 KP, jeżeli powierzenie innej pracy miałoby wynikać z niezdolności do pracy innego pracownika.. Pismo do dyrektora szkoły o przekazanie informacji adresowych rodziców w związku z likwidacją szkoły Wzór 2.. A mówiąc dokładniej - rada może złożyć wniosek o odwołanie do odpowiedniego organu, by pozbawić nauczyciela stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w danej placówce czy szkole.Stosownie do art. 63 ust.. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Odwołany dyrektor powraca na stanowisko nauczyciela zajmowane przed powierzeniem mu stanowiska dyrektora.. Włącz powiadomienia.. 1 i ust.4 Karty Nauczyciela w związku z art. 220 ust.. 1 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U.. W piśmie dyrektor szkoły zwraca się do organu prowadzącego o wydanie opinii w sprawie powołania określonej osoby na stanowisko wicedyrektora.. Wzory wniosków w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora.. Obecny wicedyrektor pełni obowiązki dyrektora szkoły do czasu powierzenia stanowiska dyrektora wyłonionej w konkursie osobie nie dłużej jednak niż na okres 10 miesięcy.Wniosek o odwołanie dyrektora szkoły - wzór Należy jeszcze wspomnieć o odwołaniu dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną.. z 2017 r. poz. 59 ze zm., dalej: PrOśw) do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust.. Po upływie 5 lat, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejny okres (art. 36a ust.. 1 art. 37 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na ew. zapisy statutowe szkoły.. 1.Wzór pisma kierowanego do organu prowadzącego przez dyrektora szkoły przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt