Wzór zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Pobierz

Wzór zezwolenia: 1) kategorii I określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 2) kategorii II-IV określa załącznik nr 5 do rozporządzenia; 3) kategorii V określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego i wzór takiego zezwolenia, tryb ich wydawania oraz warunki dystrybucji blankietów zezwoleń, określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 212).Kategoria dokumentu: Pojazdy nienormatywne.. W celu uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wnioskodawca powinien złożyć pisemny wniosek do organu wydającego zezwolenie, z zastrzeżeniem § 4 ust.. Zezwolenie wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń .Jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, termin wydania zezwolenia może ulec przedłużeniu do 30 dni, z tym że organ wydający zezwolenie jest obowiązany powiadomić o tym podmiot składający wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.. wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego (nowy wzór 2021r.). 2021, poz. 212 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 13 stycznia 2021 r. Liczba stron: 1.wzÓr wniosku o wydanie zezwolenia kategorii ii-iv na przejazd pojazdu nienormatywnego WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii: II/III/IV***) na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca/ 6 miesięcy/ 12 miesięcy/ 24 miesięcy ***)Tytuł dokumentu: Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii V na jednokrotny/wielokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego..

II na przejazd poj.

wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego (nowy wzór 2021r.. *** - dla zezwolenia na wielokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego opłatę za wydanie zezwolenia ustala się zgodnie z wzorem: Q n = p j + (n - 1) x 0,7 x p j w którym poszczególne symbole oznaczają: Q n - wysokość opłaty za wydanie zezwolenia, n - liczba przejazdów pojazdu nienormatywnego, p j§ 2.. Niewykorzystaneblankiety zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,zgodne ze wzorem określonymV - opłatę ustala się na podstawie wzoru: On = pj+ (n-1)x0,7xpj, w którym poszczególne symbole oznaczają: On - wysokość opłaty za wydanie zezwolenia, n - liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego, pj - stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego wynoszącą:WZÓR ZEZWOLENIA KATEGORII V NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO..

III-IV-V-VI na przejazd poj.

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Starosta w drodze decyzji wydaje zezwolenie na czas nieokreślony.. nienormatywnego.pdf; Wniosek o wydanie zezwolenia kat.. obowiązują nowe wzory blankietów zezwoleń kategorii I-V na przejazd pojazdów nienormatywnych zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 212).WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA KATEGORII III-VI NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO.. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas nieokreślony powinien zawierać dane:W kat.. 2021, poz. 212 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 13.Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego - pobierz ; Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii II-IV na przejazd pojazdu nienormatywnego - pobierz ; Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii V na przejazd pojazdu nienormatywnego - pobierzZ dniem 13 marca 2021r..

I na przejazd poj.

nienormatywnego.pdfWZÓR ZEZWOLENIA KATEGORII 1 NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO seria .. (nazwa i adres organu wydajacego zezwolenie) ZEZWOLENIE / WYPIS nr kategorii I nr (miejscowošé i data wydania zezwolenia) z ZEZWOLENIA*) na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiQca / 6 miesiecy / 12 miesiecy w terminie odZezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się w drodze decyzji administracyjnej na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego podmiotu zwanym Wnioskodawcą, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie prawo o ruchu drogowym i kodeksie postępowania administracyjnego.§ 13.. Opis: Dz.U.. o wydanie zezwolenia kategorii: III/IV/V/VI ***) na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 24 miesięcy ***) wzórAby je uzyskać, należy wypełnić stosowny wniosek i wysłać go do Starostwa Powiatowego.. Opis zezwolenia: - format 210 mm x 297 mm, - papier ze znakiem wodnym dwutonowym bieżącym, zabezpieczony chemicznie, - włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym, - włókna zabezpieczające aktywne w promieniowaniu UV, - druk offsetowy,Poniżej udostępniamy wzory dokumentów do pobrania w formacie "word" i pdf: wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu.. )wzory zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wypisu z zezwolenia (w przypadku zezwolenia kategorii I), wzory wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, wymagania dla organu składającego zmówienie na blankiety zezwoleń i producenta blankietów zezwoleń,Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego (RTF, 122,88 KB) Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego (PDF, 209,81 KB) Podgląd załącznika; Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego (RTF, 120,2 KB)W związku z tym, niewykorzystane blankiety zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, zgodne ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu w terminie do 60 dni liczonym od 13.3.2021 r. Komisyjnego i protokolarnego zniszczenia dokonuje komisja wyznaczona przez organ wydający zezwolenia.On = pj + (n - 1) x 0,7 x pj, w którym poszczególne symbole oznaczają: On - wysokość opłaty za wydanie zezwolenia, n - liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego, pj - stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego.zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz jego wzory, w tym m.in.: 1) wymagania dla organu składającego zmówienie na blankiety zezwoleń i producenta blankietów zezwoleń, 2) wymaganie składania wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,Transport-expert.pl - portal ekspercki wspierający profesjonalistów w zakresie transportu drogowego z obszarów stosowania przepisów o transporcie drogowym, kontroli ITD i PIP, czasu pracy kierowców, płacy minimalnej - MiLOG, Loi Marcon i zarządzaniu kierowcami.Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na przejazdy po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego, którego długość jest większa od dopuszczalnej, określonej w przepisach określających warunki techniczne pojazdów, nie więcej niż o 2 m, a szerokość nie przekracza 3,20 m, natomiast masa całkowita, naciski osi i wysokość są normatywne.Zezwolenie kategorii V na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu..

Wniosek o wydanie zezwolenia kat.

nienormatywnego.pdf; Wniosek o wydanie zezwolenia kat.. zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym .. Opis: Dz.U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt