Wzorcowy statut koła gospodyń wiejskich arimr

Pobierz

Koło może posługiwać się nazwą ["nazwa Koła"].. Statut określa w szczególności: 1. nazwę i siedzibę koła;Komitet założycielski składa do biura powiatowego ARiMR wniosek o wpis koła do rejestru wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu.. Koło może zrzeszać się z innymi kołami gospodyń wiejskich i tworzyć związki kół gospodyń wiejskich.. We wniosku musi znaleźć się m.in. lista założycieli koła, ich oświadczenia o woli wejścia w skład nowego koła oraz o miejscu zamieszkania; adres do korespondencji; podpisy założycieli oraz informacje o osobach, które mogą reprezentować koło.Podaję link do informacji szczegółowych (wzorcowy statut, co powinien zawierać wniosek o wpis, gdzie należy złożyć wniosek): Jak podpowiada poradnik Witryny Wiejskiej: "Wpisu dokonuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na wniosek danego KGW.Statut wzorcowy na www ARiMR - do wykorzystania.. • Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę 1 koło gospodyń wiejskich.W dniu 9 listopada 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich.Według ustawy "koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich".Zaproponowany został wzorcowy statut, który mogą przyjąć nowe koła..

Załącza: Uchwalony statut, listę członków.

Wystarczy, że pobierzecie te DOKUMENTY i złożycie je w swoim powiatowym biurze ARiMR.. W każdym czasie koło gospodyń wiejskich działające na podstawie wzorcowego statutu może przyjąć własny statut, zgodny z poniższymi wymogami.. Koła gospodyń wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują w Polsce.. 3 ustawy o kołach gospodyń wiejskich.pole 39 - oświadczenie o przyjęciu wzorcowego statutu - należy zaznaczyć znakiem "X" pole: - TAK - jeśli koło przyjęło wzorcowy statut koła gospodyń wiejskich, którego treść określa załącznik do ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, - NIE - jeśli koło uchwaliło własny statut.Związek kół gospodyń wiejskich działa na podstawie uchwalonego przez siebie statutu.. Załącza: Uchwalony statut, listę członków.. Koło gospodyń wiejskich może działać na podstawie wzorcowego statutu, którego treść określa załącznik do ustawy o KGW.. Statut wzorcowy, który stanowi załącznik do ustawy o kołach gospodyń wiejskich to propozycja zapisów, która ma jedynie charakter informacyjny.. W każdym czasie koło gospodyń wiejskich działające na podstawie wzorcowego statutu może przyjąć własny statut, zgodny z poniższymi wymogami.. Koło gospodyń wiejskich może działać na podstawie wzorcowego statutu, którego treść określa załącznik do ustawy o KGW..

Zaproponowany został wzorcowy statut, który mogą przyjąć nowe koła.

poza jej granicami.. Koła gospodyń wiejskich w zakresie realizacji zadań mogą współpracować i współdziałać ze sobą oraz na zasadzie dobrowolności zrzeszać się i tworzyć związki kół gospodyń wiejskich.. 2 ustawy.. I jeszcze jedna informacja: "Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru jest wolne od opłat.. Statut określa w szczególności: nazwę i siedzibę koła;Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich, przeznaczonej na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust.. Koło gospodyń wiejskich w [nazwa miejscowości] (dalej także: "Koło") jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną, społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspiera-Koło gospodyń wiejskich działa na podstawie uchwalonego przez siebie statutu.. "Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18 i stale zamieszkuje na obszarze wsi będącej terenem działalności koła".- TAK - jeśli koło przyjęło wzorcowy statut koła gospodyń wiejskich, którego treść określa załącznik do ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, - NIE - jeśli koło uchwaliło własny statut..

Rejestr jest jawny.Statut wzorcowy na www ARiMR- do wykorzystania.

W latach 70-tych ubiegłego wieku Panie organizowały wspólne spotkania tj.Nowe przepisy zakładają prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.. W każdym czasie związek działający na podstawie wzorcowego statutu może przyjąć własny statut, zgodny z poniższymi wymogami.2.. W tym celu mogą na zasadzie dobrowolności zrzeszać się i tworzyć związki kół gospodyń wiejskich.. "Na terenie jednej wsi może zostać utworzone jedno koło gospodyń wiejskich w rozumieniu niniejszej ustawy".. Ich zadaniem jest obrona praw, reprezentowanie interesów oraz działanie na rzecz poprawy sytuacji kobiet i ich rodzin na terenach wiejskich.. i działało do roku 1995.. Wśród nich znajdziecie wniosek o wpis do KRKGW, wzorcowy statut oraz wniosek o dofinansowanie dla koła.. Natomiast już istniejące będą mogły w ciągu pół roku skorzystać z wzorcowego statutu lub dostosować swoje do wymagań ustawy i zgłosić się do rejestru prowadzonego przez ARiMR - zaznaczył szef resortu rolnictwa.2.. Komitet ten przygotowuje i składa wniosek o wpis do ewidencji KGW do biura powiatowego ARiMR w Siemyślu.. 2.Komitet ten przygotowuje i składa wniosek o wpis do ewidencji KGW do biura powiatowego ARiMR w Siemyślu.. Uchwałę do Statutu o wyoborze osób do reprezentowania Koła Gospodyń Wiejskich -Zarząd ( sposób reprezentowania, funkcje osób) 3.Tutaj znajdziemy podstawowe informacje dotyczące zasad zakładania KGW, wzorcowy statut koła, dokumenty niezbędne do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, dokumenty niezbędne do przyznania pomocy, a także wykaz pełnomocników ARiMR do spraw Kół Gospodyń Wiejskich.Koła gospodyń wiejskich mogą współpracować i współdziałać ze sobą..

Koło w każdym czasie może dokonywać zmian w statucie.Wzorcowy statut koła gospodyń wiejskich § 1.

(Dz.U., poz. 2212) 1.. Koło może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz.. W przypadku złożenia wniosku o wpis do rejestru przez więcej niż jedno koło gospodyń wiejskichSTATUT.. Związek może działać na podstawie wzorcowego statutu, którego treść określa załącznik do ustawy o KGW.. Obecnie jest ok. 21 tysięcy kół .Zaproponowany został wzorcowy statut, który mogą przyjąć nowe koła.. Natomiast już istniejące będą mogły w ciągu pół roku skorzystać z wzorcowego statutu lub dostosować swoje do wymagań ustawy i zgłosić się do rejestru prowadzonego przez ARiMR.Do wniosku należy załączyć uchwalony statut KGW lub oświadczenie, że koło będzie działać w oparciu o tzw. wzorcowy statut, który został określony w ustawie".. Obecnie działają one .Premier Mateusz Morawiecki zapewnia o rozszerzeniu wprowadzonego przez rząd Prawo i Sprawiedliwość program wsparcia finansowego Kół Gospodyń Wiejskich.. Niezbędne warunki założenia KGW: • KGW może założyć minimum 10 osób.. Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego,1 Wzorcowy statut koła gospodyń wiejskich Załącznik do ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. Celem Koła jest:Koła gospodyń wiejskich działają obecnie na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217 z późn.. Koło może złożyć oświadczenie o przyjęciu statutu wzorcowego lub może uchwalić własny statut zgodny z art. 5 ust.. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczy na ten cel dodatkowe 40 milionów zł.. Uchwałę do Statutu o wyoborze osób do reprezentowania Koła Gospodyń Wiejskich -Zarząd ( sposób reprezentowania, funkcje osób)Od 23 lipca do 15 września 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19Koło podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.. Koło gospodyń wiejskich w Sobowicach (dalej także: "Koło") jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną, społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.. z wzorcowego statutu lub dostosować swoje do wymagań ustawy i zgłosić się do rejestru prowadzonego przez ARiMR..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt