Wniosek do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lublin

Pobierz

Do pobrania Sprawozdanie KRPA 2020.pdf1.. Wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący projektów uchwał mieszkańców, danych z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychKOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH .. Aktywista skierował w tej sprawie petycję do prezydenta Lublina.. imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość, data.. 24-100 Puławy.. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach działa na podstawie ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek dotyczący osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.Szczegóły J. Warcaba Kategoria: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Opublikowano: 07 czerwiec 2020 Komisja prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. DZ.U.. Fundacja Wolności zawnioskowała, aby komisja przeprowadziła kontrolę realizacji projektów wybranych w budżecie obywatelskim oraz wynagrodzenia dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..

Lubelska 5. wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego składa się w biurze Komisji ul. Aktywista skierował w tej sprawie petycję do prezydenta Lublina.Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe należy wypełnić wniosek (podanie do MKRPA według określonego wzoru, odpowiedni formularz można pobrać z tej strony) i złożyć go w Miejskiej/Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwej według zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie.Prezes Fundacji Wolności - Krzysztof Jakubowski zaproponował zmniejszenie liczebności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie, w której jest obecnie 26 osób.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychMając na względzie powyższe informuję, że udzielenie odpowiedzi na przedmiotowy wniosek w części określonej w punkcie 1 oraz punkcie 2 w zakresie dotyczącym listy obecności z posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie za kwiecień 2020 r., nie jest możliwe z uwagi na fakt, że organ, do którego skierowano wniosek, nie dysponuje w tym zakresie danymi w zmaterializowanej formie.Wykaz wniosków wraz z wyrysami planów usytuowania punktów sprzedaży, przekazywany jest z referatu ds. punktów sprzedazy napojów alkoholowych Wydziału Spraw Administracyjnych raz w tygodniu w środy, tego dnia o godz. 16 00 zespół ds. kontroli wydaje opinie, w razie potrzeby przeprowadzana jest wizja lokalna.Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie..

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek poprzez: 1.

Krok 2 Rozmowa motywacyjna.. Druki wniosków są do pobrania na tej stronie.. W ten sposób miasto mogłoby zaoszczędzić.. Wzory dokumentów: 1.. Wniosek o podjecie działań wobec osoby nadużywającej alkoholu.. Celem spotkania jest diagnoza problemu i motywowanie do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego,Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bydgoszczy WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Miejską Komisję Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bydgoszczy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosku o przymusowe leczenie odwykoweZalecane jest dołączenie do wniosku ankiety (wg wzoru poniżej).. 2.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest właściwa do rozpatrywania wniosków dotyczących osób nadużywających alkoholu, których miejscem zamieszkania lub pobytu jest teren gminy Opole Lubelskie.Procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu, u których występuje przynajmniej 1 z poniżej wymienionych przesłanekPrzewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz komisji mają też dodatek miesięczny.. 2.Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamówiła eksperckie analizy na temat potrzeb i zaleceń dotyczących działań w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz innych problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19.Prezydent Lublina zmienił skład Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..

Radni przyjęli tylko pierwszy wniosek.

WideoZ Lublina Prezes Fundacji Wolności - Krzysztof Jakubowski zaproponował zmniejszenie liczebności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie, w której jest obecnie 26 osób.. Na .Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach.. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.. Do zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie należy w szczególności inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta, opiniowanie wniosków podmiotów występujących o realizację zadań z zakresu Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania .wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Spokojna 2 II piętro pokój 207.Wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Drukuj stronę do PDF Drukuj stronę Data utworzenia: 18-12-2017Dane kontaktowe Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie: Adres: 20-074 Lublin ul..

Wniosek składa się do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholo-Wypełnić i złożyć wniosek do Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub przesłać wypełniony wniosek pocztą zwykłą.

81 466 34 20. e-mail: .. Do osoby wskazanej we wniosku wysyłane jest listem poleconym wezwanie na spotkanie z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie przy ulicy Jana Kilińskiego 25a, pok.. Wysyła pisemne zawiadomienie o posiedzeniu z określeniem daty i godziny spotkania.. Spokojna 2, II piętro, pokój 207. adres wnioskodawcy.Poniżej znajdują się piliki ze sprawozdaniami z prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie, począwszy od 2016 roku.. Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin.. Urząd Miasta Puławy.. wniosek do komisji rozwiĄzywania problemÓw alkoholowych w lublinie o zastosowanie obowiĄzku poddania siĘ leczeniu odwykowemu w zakŁadzie lecznictwa odwykowegoSąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora.. Iwonę Szymczak zastąpiła Agnieszka Hołda.. 20 grudnia Komisja Rewizyjna Rady Miasta ustalała plan pracy na 2017 rok.. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a także inicjowanie działań związanych z .461..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt