Protokół z wyboru zarządu pkzp

Pobierz

1992 nr 100 poz. 502), powinien składać się co najmniej z 3 członków.Taki wymóg wynika z wyróżnienia trzech stanowisk w zarządzie, jest to przewodniczący .Zarząd PKZP.. Wprowadzenie protokolarza elektronicznego powierza się pani Lucynie Staroń, księgowej PKZ-P.Zarząd PKZP tworzy grupa założycielska.. zaĹ'Ä…cznik nr 8 - zarzÄ…dzenie prezesa narodowego banku polskiego z dnia 6 grudnia 1989 r. 2018-10-22. zaĹ'Ä…cznik nr 8 - zarzÄ…dzenie prezesa narodowego banku polskiego z dnia 6 grudnia 1989 r. 2018-10-22. zaĹ'Ä…cznik nr 9 - zarzÄ…dzenie prezesa narodowego banku polskiego z dnia 29 maja 1998 r. 2018-10-22.Wykonując obowiązek wynikający z § 17 ust.. Wyłączonego członka Zarządu nie zalicza się do kworum przy głosowaniu.. W razie śmierci członka PKZP.. Zarząd musi składać się co najmniej z 3 członków.Sprawozdanie ZarzQdu PKZP z czteroletniej kadencji swojej dzialalnošci.. To oni podpisują się pod wszystkimi uchwałami podjętymi przez Walne.Protokół z zebrania zarządu 1.02.2015, Alchemik, godz. 17:30-21:00 Osoby obecne na zebraniu: Lp imię nazwisko funkcja ZARZĄD STOWARZYSZENIA 1 Szymon Surmacz Prezes Zarządu 2 Jagna Jankowska Wiceprezes Zarządu 3 Monika Fijałkowska-Mokosa Skarbnik 4 Barbara Ferenc Członek Zarządu 5 GOŚCIE 1 Marek Saifert Członek StowarzyszeniaZARZĄD PKZP § 24.. Zarząd jest organem wykonawczym i odpowiada za bieżącą działalność kasy zapomogowo-pożyczkowej..

Z każdego posiedzenia sporządza się protokół.

Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności.. 1 PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Kopalni Soli "Bochnia" w Bochni, odbytego przy ul. Campi 15, 32-700 Bochnia w dniu 25 kwietnia 2019 roku.. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują .W razie stwierdzenia, że zarząd PKZP w swojej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa, lub gdy działalność zarządu jest sprzeczna z interesem społecznym, komisja rewizyjna żąda zwołania, w trybie natychmiastowym, nadzwyczajnego walnego zebrania członków i występuje na nim z wnioskiem o odwołanie zarządu kasy.Walne otwiera np. ktoś z zarządu stowarzyszenia (najczęściej prezes/ka).. Konieczne jest wybranie przewodniczącego zebrania, który przedstawia porządek obrad i prowadzi spotkanie oraz sekretarza (protokolanta), który spisuje protokół z zebrania.. Zgodnie z § 23 Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Walne Zebranie2018-10-22.. ROZDZIAŁ II WYBÓR ZARZĄDU ORAZ KOMISJI REWIZYJNEJ §1 Rozdział określa zasady i tryb wybierania przez Walne Zebranie Delegatów, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej .1..

Zarząd i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru.

Od dnia 1 września 2021 roku obowiązki przejmuje nowy Zarząd w składzie: Agnieszka Nierzwicka- Sucholas - przewodnicząca (52 585 59 93) budynek F III piętro, pokój 76Uchwała nr 18/08/03/12 z 8 III 2012 Zarządu PKZ-P przy ZST w Rybniku Zarząd PKZ-P przy ZST w Rybniku podjął decyzję o zmianie sposobu zapisu protokołu z ręcznego na elektroniczny.. Zarząd składa się z 7 członków.. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.12.1992 r w sprawie pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych w zakładach pracy (Dz.U.. Posiedzenia zarządu odbywają się raz w miesiącu.. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.. Do kompetencji zarządu należy: 1) przyjmowanie członków PKZP i skreślanie ich z listy, 2) prowadzenie ewidencji członków PKZP, 3) prowadzenie polityki w zakresie udzielania .3.. Zarząd PKZP na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.. rozporządzenia).. Uchwała nr 3 Przyjęcie rezygnacji Skarbnika.. Na skutek uchwały Zarządu PKZP podjętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w art. 6.. Uchwała nr 2 Przyjęcie rezygnacji wiceprezesa..

Zarząd i komisja rewizyjna pochodzą z wyboru.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.Komisji przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.. z dnia 28.12.1992) oraz art. 39 ust.. Uchwała zarządu PKZP w sprawie przyjęcia kandydata na członka PKZP - wzór.. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej PKZP — protokól z przeprowadzonej kontroli PKZP przy US za lata 2012 i 2013.. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa nie dłużej niż 4 lata.2.. Podjęto wniosek o sposobie wyboru członków zarządu zwykłą większością głosów.. 1992 nr 100 poz. 502) oraz uchwały członków PKZP podjętej 21 kwietnia 2011 r. Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej zwołuje na dzień 31 maja .Zarząd PKZP, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U..

Uchwała zarządu ...zarząd PKZP, komisja rewizyjna.

5 ustawy z dnia 23.05.1991 r o związkach zawodowych (Dz.U.. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U.. Dyskusja nad sprawozdaniami, Przedstawienie bilansu PKZP za lata 2012-2013 Glosowanie nad bilansem,Zgodnie z art. 19 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie PKZP, do kompetencji walnego zebrania członków należy: uchwalanie statutu i wprowadzanie w nim zmian, wybór i odwołanie członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej, ustalanie wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów członków oraz zasad udzielania zapomóg,O utworzeniu PKZP decydują jej założyciele, którzy uchwalają statut i dokonują wyboru organów.. Organami PKZP są walne zebranie członków, zarząd i komisja rewizyjna (por. § 13 ust.. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, oraz dwóch zastępców.. Uchwała zarządu PKZP w sprawie wyboru osób funkcyjnych PKZP - wzór.. Zarząd PKZP składa się co najmniej z czterech członków.. Protokół sprawozdawczy z zebrania.. Członka Zarządu wyłącza się z rozpatrywania i podejmowania uchwał w sprawie własnego wniosku lub wniosku członka rodziny o świadczenie z PKZP.. Z każdego posiedzenia zarządu sporządza się protokół.. Otwarcie Obrad Walnego Zebrania Członków PKZP.. Aktualności PKZP: terminy składania wniosków ; terminy posiedzeń Zarządu Zarząd.. Nr 55, poz .Skreślenie z listy członków PKZP następuje: 1.. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w .1.. Protokół z walnego zebrania członków PKZP - wzór.. Komisja przeprowadza kontrolę działalności PKZP co najmniej raz na kwartał, sporządzając protokół z kontroli.. W razie ustania zatrudnienia z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę.. §10 1.W razie stwierdzenia, że zarząd PKZP w swojej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa, lub gdy działalność zarządu jest sprzeczna z interesem społecznym, komisja rewizyjna żąda zwołania, w trybie natychmiastowym, nadzwyczajnego walnego zebrania członków i występuje na nim z wnioskiem o odwołanie zarządu kasy.STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.. Kadencja trwa maksymalnie cztery lata.. Wybory w PKZP odbywają się w sposób jawny lub tajny.. Uchwała zarządu PKZP w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego za rok … - wzór.. Uchwały organów PKZP zapadają większością głosów liczby członków uczestniczących w zebraniach walnych.. Oddano 38 ważnych głosów.» Strona główna / Kampanie / Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2014 / Wzory protokołów / Wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej (wybór członków zarządu / komisji rewizyjnej) Box reklamowy 2010-05-31 10:38:34Konto PKZP: Bank Pekao S.A. II O./Bydgoszcz nr 80 4279 1878.. 1.Walne Zgromadzenie Członków - zebranie nadzwyczajne zwołane w celu wprowadzenia zmian statutowych i powołania nowych władz Stowarzyszenia.. Zarząd PKZP podaje również do wiadomości publicznej termin, miejsce oraz godzinę zwołania Walnego Zebrania Delegatów wraz z planem zebrania.. Zarząd składa się z co najmniej 5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków PKZP, 2.. Uchwała nr 1 Odwołanie Prezesa Zarządu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt