Przedłużenie terminu składania ofert a zadawanie pytań

Pobierz

Przykład Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony, który wszczął 10 lutego 2015 r., publikując ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu ZC/06/ENSA-DIT/2020 - Przedłużenie terminu na zadawanie pytań oraz terminu składania ofert Pytania dotyczące kwestii objętych w Materiałach Negocjacyjnych można zadawać do dnia 02.10.2020 r., do godz. 23:59.na składanie pytań!. Inaczej mówiąc, nawet jeśli pierwotnie wyznaczony (np. 40-dniowy) termin składania ofert zostanie przesunięty o kolejne 10 dni, to termin na wnoszenie pytań do SIWZ nie ulega zmianie (nadal upływa wraz z końcem 20-tego dnia pierwotnie wyznaczonego terminu).Oznacza to, że termin jest liczony niejako "od tyłu", a nie jak dotychczas "nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert".. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej p.z.p.). Kwestia uregulowania zasad związanych z terminem związania ofertą i jego przedłużania w nowym Prawie zamówień publicznych (dalej jako "nPZP") była już tematem artykułu DSK.. Z pewnością wiesz o tym dobrze, że zgodnie z treścią art. 38 ust.. Wykonawca, który ma wątpliwości zawsze winien zwrócić się do Zamawiającego o ich wyjaśnienia, a Zamawiający oceniając wpływ udzielonych odpowiedzi na możliwość złożenia rzetelnej oferty powinien takich .Przedłużenie terminu składania ofert działa na korzyść wykonawców, niezmienność terminu na zadawanie pytań służy zamawiającemu..

Pomimo złożonej już przez nas oferty.

35 dni) Obowiązek udzielenia odpowiedzi Brak obowiązku udzielenia odpowiedzi.. Tryb przetargu nieograniczonego.. Znalazłam tylko zapis ,że "Zmiana terminu składania ofert jest zmianą SIWZ" powód zmiany terminu ""W związku z trwającymi pracami nad udzieleniem odpowiedzi na pytania" Jak można .Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 39/A/2014).. Należy też podkreślić, że oferta może być złożona tylko do określonej wcześniej daty upływu terminu ofert.Zgodnie z art. 38 ust.. Skrócenie terminu składania ofert służy zamawiającemu, niezmienność terminu na zadawanie pytań działać tu będzie na korzyść wykonawców.. przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie .Przedłużenie terminu składania ofert przy braku terminowej odpowiedzi na pytania do SWZ Brak odpowiedzi na pytania do SWZ - skutki dla zamawiającego - Portal ZP Przełącz na portalSamo przedłużenie terminu składania ofert nie wydłuża terminu na zadawanie pytań..

Pierwotny termin składania ofert -data końcowa do obliczenia terminu (min.

1b ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej p.z.p.). Po upływie tego terminu zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi, co nie oznacza wcale, że nie może tego zrobić.W rezultacie zamawiający wydłużając termin składania ofert obowiązany jest dodatkowo do przedłużenia terminu składania ofert.. 2 pkt 2 (przypadek skrócenia terminu składania ofert z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia), pod warunkiem że wniosek o .Należy jednak pamiętać, że upływ 14- lub 7-dniowego terminu przed otwarciem ofert nie oznacza, że wykonawca nie może zadawać pytań.. W jednym i drugim przypadku wilk syty i owca całaPytanie: Proszę o pomoc w rozwikłaniu kwestii sposobu wyliczenia terminu na zadawanie pytań w przetargu nieograniczonym pow. kwot unijnych na które zamawiający będzie miał obowiązek odpowiedzieć.Zasady zwracania się przez wykonawców z wnioskami o wyjaśnienie treści siwz zostały określone w art. 38 ustawy Pzp.. Jeśli w wyniku np. wyjaśnień treści specyfikacji i wprowadzonych do niej zmian wykonawcom niezbędny jest dodatkowy czas na przygotowanie oferty, zamawiający przedłuża termin składania ofert.. Sama zasada liczenia.W takim przypadku zamawiający na żądanie takiego wykonawcy, któremu nie udało się złożyć oferty, nie będzie obowiązany przedłużyć terminu składania ofert..

Należy pamiętać, że upływ terminu na zadawanie pytań nie oznacza zakazu ich zadawania.

Liczone są one od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).. 1 Pzp stanowi, iż wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.Minimalne terminy składania ofert w tej formie wynoszą 7 dni dla dostaw i usług oraz 14 dni dla robót budowlanych.. Z pewnością wiesz o tym dobrze, że zgodnie z treścią art. 38 ust.. Tomasz Sułkowski 28 września 2020 Komentarze (0) Dzień dobry!. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail .Jednocześnie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert ze względu na brak w/w projektów.. Początek biegu terminu w przypadku przetargu nieograniczonego wyznacza dzień, w którym zamawiający przekazał ogłoszenie do publikacji w oficjalnym publikatorze właściwym ze względu na wartość zamówienia.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) (dalej: "ustawa Pzp"), Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust.. Nie występują jednak przeszkody by dokonać kumulacji wskazanych czynności, a więc by jednym ogłoszeniem zmieniającym wydłużyć termin składania ofert o termin pierwotnie zamierzony (np. 2 dni) i o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach (np. 1 dzień).nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert (powyżej progów unijnych); nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (w progach krajowych)..

2 Pzp i termin na zadawanie pytań upłynie z końcem następnego dnia roboczego, a więc 16 sierpnia o godz. 24:00.

Zdanie pierwsze przepisu art. 38 ust.. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zamieszcza dodatkowo ww.. Jednak w trakcie świadczenia obsługi prawnej, związanej z szeroko pojętym .W tym miejscu trzeba jeszcze zaznaczyć, że przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na wydłużenie terminu na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.. Po terminie związanie ofertą tylko za zgodą W przypadku gdyby wybór oferty nie nastąpił w terminie związania w postępowaniu krajowym (30-dniowy) to zamawiający może jednokrotnie wezwać wykonawców do przedłużenia związania ofertą z ewentualnym przedłużeniem wadium o kolejne 30 dni.Termin zadawania pytań, które nie mogą pozostać bez odpowiedzi, kończy się w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.. termin składania ofert nie krótszy .W uzasadnieniu do ówczesnego projektu ustawy zmieniającej ustawę Pzp stwierdzono, że w dotychczasowym stanie prawnym liczne pytania zadawane przez wykonawców wpływały do zamawiającego tuż przed upływem terminu składania ofert, co uniemożliwiało udzielenie odpowiedzi przed upływem tego terminu.W tej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja art. 14 ust.. Pytania do SWZ -ważne informacje • Brak udzielenia wyjaśnień w terminie - obowiązek wydłużenia terminu składania ofert (niePrzedłużenie terminu składania ofert do postępowania PO VII WB 262.10.2021 - zakup hydroforów Strony dostępne w domenie mogą zawierać adresy skrzynek mailowych.. Dodano: 16 października 2019.. Tym bardziej, gdy przesuniecie terminu składania ofert byłoby o kilka czy kilkanaście minut przed wyznaczonym terminem składania ofert.Zmieniony przez nowelizację art. 38 pzp wprowadził zupełnie nowy sposób określenia terminu na zadawanie pytań z gwarancją udzielenia odpowiedzi.. Nie zmienia się natomiast reguła, że przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.Na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wpływa przedłużenie terminu składania ofert.. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.10.2020 r. do godz .Przedłużenie terminu składania ofert.. 1 ustawy Pzp wykonawca ma prawo zadać pytania zamawiającemu do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.. przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie .Nowe PZP a instytucja zawieszenia terminu związania ofertą na czas procedowania odwołania w KIO..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt