Rejestr decyzji o warunkach zabudowy bydgoszcz

Pobierz

i jego rozbudowie Kozłowski Wojciech, Ewa -Opłaty.. z o. o.REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY.. Po uchwaleniu planu miejscowego na obszarze, który obejmuje teren decyzji, a warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone w decyzji nie są zgodne z ustaleniami planu, decyzja WZ jest wygaszana z urzędu.. Rejestr wydanych przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie art. 67 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.. 13/2019 2019-01-15 Rozbudowa zewn ętrznej instalacji gazowej Polska Spółka gazownictwa Sp.. decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (tzw. decyzja ULICP) - dla inwestycji celu publicznego,; decyzję o warunkach zabudowy (tzw. decyzja WZ, zwyczajowo nazywana "wuzetką") - dla inwestycji innych niż celu publicznego.Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz, której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.. 17/2006 06-01-19 Budowa hali produkcyjno-magazynowej MPC-MCO sp.. Streszczenie ustaleń Uwagi / / garażowego usytuowanego bezpośrednio przy granicy z działkami ew. nr 8 i 9/1 z obrębu w celu legalizacji obiektu budowa fundamentu pod naziemny zbiornik .Znaleziono 145 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o wydanie warunków zabudowy w serwisie Money.pl..

Informację tej treści zamieszcza się w decyzji.

Nr decyzji i data jej wydania Rodzaj Inwestycji Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.) Streszczenie ustaleń decyzji / / / / / / / / jednorodzinne wolnostojące nadbudowa istniejącego budynku usługowego usytuowanego na granicy z działką nr ewid.. Ponad 10000 publikacji w formie papierowej oraz elektronicznej.. 13/2009 09-01-08 Budowa restauracji z cz ęści ą hotelow ą w ramach odtworzenia budynku z 1920r.. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.Rejestr Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Szczutowo w 2001 roku Lp Nr decyzji data wydania Przedmiot decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o w.z.iz.t.). zm.), wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r.Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy.. Zwolnione od opłaty skarbowej jest wydanie decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy - załącznik do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" - Część I kolumna 4 ust..

2) wyróżnia dwa rodzaje decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: .

I z.t na .Rejestr zgłoszeń budowy w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy; Wyszukiwarka Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego) Informacja o wszczętych postępowaniach i wydanych decyzjach administracyjnych; Mapa z zaznaczeniem decyzji o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budowę1 REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2010 Lp.. Podstawę prawną stanowi art. 67 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.. 1 pkt 2 powyższej ustawy, nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego.1 Prezydent Miasta Bydgoszczy.. nazwa organu prowadzącego rejestr Lp.. Budowa hali magazynowej na potrzeby istniejącej produkcji Shapers' Polska Sp.. 0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o wydanie warunków zabudowyKto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?. Aktualno ść dokumentu na dzie ń 2006-12-31 Strona 4 z 103 pod inwestycj ę 17.. Zgodnie z art. 2 ust.. 122/11 dz. nr 834/14 i 835/10 (1993) dz. nr 1335 dz. nr 156/4 Dąbrowa ul.Rejestr decyzji o warunkach zabudowy w księgarni internetowej Profinfo.pl.. Wszystkie sprawy formalne związane z uzyskaniem warunków zabudowy zrealizujemy w urzędzie miasta lub gminy, odpowiednim dla lokalizacji działki, na której planowana jest inwestycja.W większości przypadków tymi sprawami zajmują się wydziały i referaty urzędów: architektury i urbanistyki, geodezji, planowania przestrzennego lub gospodarki .W celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 prawidłowo wypełniony i kompletny formularz wniosku (odpowiednio dla decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego) wraz z ..

Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby wynosi 56 zł.

Na podstawie art. 67 ust.. z o.o. Jagiello ńska 42 Kazimierza Przerwy Tetmajera 28/2,Rejestr decyzji o warunkach zabudowy prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urz ędu Miasta Bydgoszczy.. Nr 80, poz.717 z 2003 roku /.Decyzje pod kontrolą.. 13/2010 2010-01-06 Budowa pomostu rekreacyjnego w Parku Kazimierza Wielkiego Wodniak Tomasz Skłodowskiej- Curie 14Rejestr decyzji o warunkach zabudowy prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urz ędu Miasta Bydgoszczy.. Atrakcyjne ceny i szybka dostawa!Rejestr decyzji o warunkach zabudowy prowadzony jest w Urzędzie Gminy na wieloosobowym stanowisku d/s budownictwa i gospodarki przestrzennej / pokój nr.10 /.. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r.Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 07.2020 1.Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanym garażem wielostanowiskowym Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani T. Boya-Żeleńskiego 1 Ku Wiatrakom, dz. nr ew. 35, 61/10, 61/11 w obrębie 472 2. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : 6: Cel przetwarzania danychDecyzja WZ jest bezterminowa..

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urz ędu Miasta Bydgoszczy.

Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd) REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2005 Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji /2005 Budowa myjni samochodowej 2- Grunwaldzka stanowiskowej .w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 67 ust.. Moduł Decyzje przeznaczony jest do prowadzenia rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego.Jako ważny element planowania przestrzeni w gminie moduł ten pozwala kształtować przestrzeń w równym stopniu jak MPZP.Rodzaje decyzji.. z o.o. Dąbrowa 21 Dąbrowa 21 Warunki i wymagania ochrony kształtowania ładuOpłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 598 zł.. 6/2008 08-01-04Rejestr decyzji o warunkach zabudowy prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urz ędu Miasta Bydgoszczy.. Aktualno ść dokumentu na dzie ń 2008-12-31 Strona 2 z 97 komunikacji - wymagania dotycz ące ochrony interesów osób trzecich - informacja dotycz ąca klasyfikacji gruntu przeznaczonego pod inwestycj ę 6.. Akademicka, dz. nr ew. 2/6 w obrębie 251 2.Budowa zespołu trzech budynków handlowo - usługowo - mieszkalnych w tym z częścią hostelowąDecyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.. Ustawa (art. 4 ust.. Oznaczenie nieruchomości Wnioskodawca Strony postępowania Termin ważności decyzji Uwagi 1 1/01 22-01-2001 Decyzja o w.z..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt