Wzór protokołu z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego osp

Pobierz

Przedstawienie porządku zebrania.. Protokół.. Otwarcie zebrania.. 8.Załącznik do Protokołu z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP Wzór: Druk OSP 2 2.. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2014 rok.. Załącznik nr 1 do Protokołu.. W zebraniu wg załącznika listy obecności uczestniczyło 24 osoby.. Wykaz zmian w statucie OSP.. Powołanie - a. komisji skrutacyjnej b. komisji uchwał i wniosków.. RACHUNEK WYNIKÓW Wyszczególnienie Kwoty za rok: Poprzedni obrotowy 1 2 3 A.. Otwarcie zebrania.. Sprawozdanie finansowe za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 8.. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.. Na końcu dopisać członków MDP.. Jeden egzemplarz tego protokołu pozostaje w aktach OSP, natomiast drugi przekazuje się do zarządu oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP w terminie 7. dni po odbyciu zebrania.. uchwała walnego zebrania członków o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na fundusz statutowy (lub o pokryciu straty z funduszu statutowego)Z walnego zebrania członków sporządzany jest protokół podpisywany przez przewodniczącego i sekretarza (protokolanta) zebrania.. Są to druki wzorcowe i można je zmieniać, o ile lokalne warunki tego wymagają.Zał ącznik nr 6 do Protokołu z walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo-wyborczego Uchwała nr 1 walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo-wyborczego*Protokół z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Ludowego Klubu Sportowego Straszęcin..

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP.

(plik: protokol_walnego_zebrania.docx, rozmiar pliku: 19.09 KB) Pobierz.. Jeden pozostaje w aktach OSP, drugi przekazuje się do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP w terminie 7 dni po odbyciu zebrania, a jeden egzemplarz protokołu - do starosty powiatu.. Przewodniczący zebrania stwierdził, iż Zebranie przyjęło sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu za 2017 rok i udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium.. z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Koła PZW w Suchedniowie.. Przedstawienie porządku obrad.. Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.. Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu Sportowego pod nazwązgodnie z § 79 ust.. nr 7 do protokołu: Uchwała walnego zebrania OSP (wyniki wyborów).. Dochody:4.. Zebranie otwiera Prezes ustępującego zarządu OSP: 1.1.. Protokół Zarządu.. walne zebranie sprawozdawcze, wzs, wzsp.. Relacje z wydarzeń.. Wybór komisji zebrania: • wyborczej • skrutacyjnej • uchwał i wniosków 1.. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.. Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi.walnego zebrania OSP Wzór: Druk OSP .. Prezes prosi wszystkich o powstanie i podaje komendę: "Sztandar OSP ….. ………………….na salę obrad wprowadzić",walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego..

z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Przypominam, że kampania sprawozdawczo - wyborcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych trwa do końca marca 2016 roku.Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.. *) - niepotrzebne skreślićUchwała nr 5 w załączeniu protokołu.. Mieczysław Ciszewski.W celu ułatwienia czynności sprawozdawczych władze Związku OSP RP opracowały wzory protokołów i ich załączników.. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014r.-poniżej zamieszam zestaw druków, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo - wyborczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych.. ( lista w załączeniu, załącznik nr1).. stwierdziła, ze zebranie jest prawomocne.. Przychody z działalności statutowej 84.358,86 133.988,92 I Składki brutto określone statutem 750,00 1610,00 II Odpisy z zysku 22.668,43 13.017,75załącznik do przykładowego scenariusza zebrania OSP Przykładowy Porządek Zebrania OSP 1.. Powitanie zebranych.. uchwała walnego zebrania członków o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.. )Wzory dokumentów i druków na walne zebrania w ROD 2015 Opublikowano: 03-02-2015, 15:29 Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów i druków niezbędnych do przeprowadzenia tegorocznych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.Protokół z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Ludowego Klubu Sportowego Straszęcin odbytego w dniu 06.12.2017 o godzinie 19.00 W zebraniu wg załącznika listy obecności uczestniczyło 24 osoby (lista w załączeniu, załącznik nr1)..

Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Lista obecnośc stanowi załącznii k d o niniejszego protokołu.. Ochotniczej Straży Pożarnej w _____ z dnia _____ w sprawie: działalności organizacyjno-programowej.. z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Ludowego Klubu Sportowego Straszęcin odbytego w dniu 06.12.2017 o godzinie 19.00.. Porządek zebrania: 1.. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2014 r. i za kadencję.. zaprzyjaźnione jednostki.. Wzór: Druk OSPKompetencje walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego określa statut OSP.. Przychody z działalności statutowej 133.988,92 106.369,15 I Składki brutto określone statutem 1.610,00 1.650,00 II Odpisy z zysku 13.017,75 35.303,40Załącznik do Protokołu z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP Wzór: Druk OSP 2 2.. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.. 9.Protokół wraz z załącznikami (punkt XIII) sporządza się w 3 egz.. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze przeprowadza ocenę realizacji pięcioletniego planu nakreślonego na poprzednim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2016 r., określa, co z przyjętych planów na kadencję zostało przeprowadzone, a czego nie udało się zrealizować.Protokół Komisji Wyborczej walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.. Powitanie gości i zebranych.. (plik: protokol_zarzadu.docx, rozmiar pliku: 14.87 KB) Pobierz.. Wszystkie druki na zebranie sprawozdawczo-wyborcze wraz z katalogiem spakowane w pliku .zip ( pobierz )..

26 ...protokół z walnego zebrania członków stowarzyszenia.

Można je znaleźć na przykład na stronie Zarządu Głównego.. 2 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w drugim terminie (obecność poniżej 50%)* i może podejmować uchwały.. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.. 3.walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP w …….…………….………………… w dniu ……….. Odczytanie sprawozdań.. Powitanie gości i zebranych.. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Ochotniczej Straży Pożarnej Uchwała nr 1 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie: działalności organizacyjno-programowej ; Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Wyborczej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży PożarnejKomisja skrutacyjna wybrana zgodnie z pkt.3a.. Przedstawienie porządku zebrania.. Uchwala nr 2 walnego zebrania sprawozdawczego czlonków OSP w sprawie zmian statutu OSP Uchwata nr 2 walnego zebrania sprawozdawczego cztonków Ochotniczej Stražy Požarnej w z dnia2) 02201 w sprawie: zmiany Statutu OSP Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach / Dz.U.. 2.Wzory druków dla OSP w 2016.. "Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP" wraz z załącznikami wymienionymi w punkcie XIII protokołu.. Decyzje podjęte przez walne powinny być spisane w uchwałach (jako oddzielnie dokumenty lub w protokole).1.. Druki zamieszam w formacie .doc (word), tak więc można ja pobrać i edytować.. 1.załącznik do przykładowego scenariusza zebrania OSP Przykładowy Porządek Zebrania OSP 1.. 3 (podpis Przewodniczącego Walnego Zebrania)Przed zebraniem należy wpisać na listę wszystkich członków OSP.. 2016 roku 1.. SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY (podpis) (podpis) Podpisy członków Komisji: 1.. Protokół Walnego Zebrania.. RACHUNEK WYNIKÓW Wyszczególnienie Kwoty za rok: Poprzedni obrotowy 1 2 3 A.. Głosowanie nad sprawozdaniami.. Działając na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w _____ walne zebranie postanawia: Przyjąć sprawozdanie z działalności za rok 201__.Zostały one podjęte zwykłą większością głosów i są integralną częścią protokołu z zebrania sprawozdawczo-wyborczego oraz niniejszego protokołu.Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Uchwałą nr.8/2015 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego uchwaliło jednogłośnie wysokość opłaty na rzecz ogrodu w kwocie 200zł od działki, a także 0,19gr od m 2 działki opłaty gruntowej w tym 0,7gr od m 2 działki partycypacji zgodnie z §151 ust.1 i 2 statutu PZD.Zał ącznik nr 3 do Protokołu z walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo-wyborczego Sprawozdanie finansowe za rok 2009 i plan finansowy na rok 2010 Ochotniczej Stra ży Po żarnej w _____ przedstawione i przyj ęte na walnym zebraniu sprawozdawczym/sprawozdawczo-wyborczym* w dniu _____ 2010 r. I Sprawozdanie za rok 2009 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt