Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Pobierz

9 OSWIADCZENIE o otrzymaniu lub nie POMOCY DE MINIMIS Author: eiwas Created Date: 9/9/2020 3:28:25 PM .Pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go latPomoc de minimis.. WYPEŁNIJ I WYDRUKUJ.OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS .. ubiegającego się o pomoc)* nie otrzymał/a pomocy de minimis nie otrzymał/a pomocy de minimis w rolnictwie nie otrzymał/a pomocy de minimis w rybołówstwie w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe.Termin "pomoc de minimis" pochodzi od łacińskiej zasady "de minimis non curat lex".. zm), oświadczam, iż.. Aby je otrzymać, podatnik musi złożyć zaświadczenie o wydanie takiego wniosku wraz z dostarczeniem:oŚwiadczenie o otrzymanej wielkoŚci pomocy de minimis Oświadczam, że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych podmiot: (imię i nazwisko / nazwa, miejsce zamieszkania i adres / siedziba firmy i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub .W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust..

tylko de minimis.

Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomocoświadczam1 że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych podmiot, który reprezentuję nie otrzymał pomocy de minimis.. Reguły przyznawania wsparcia finansowego można znaleźć w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku).. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia .Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r. Formularz: Pobierz plik "Oświadczenie RD-2.pdf" 171 kB.. Jeśli dostałeś pomoc de minimis wcześniej - w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych - to nie może ona, łącznie z kwotą pomocy de minimis, o którą się ubiegasz, przekroczyć 200 tys. euro.formę i cel pomocy de minimis.. w odniesieniu do roku, w którym Beneficjent pomocy ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.. (imię i nazwisko /nazwa, miejsce zamieszkania i adres / siedziba firmy i adres podmiotu .1) zaznaczyć odpowiedni kwadrat oraz w przypadku otrzymania pomocy de minimis wpisać łączną wartość tej pomocy..

Zakres pomocy.

Udzielanie pomocy de minimis musi być potwierdzone wydaniem zaświadczenia o jej udzieleniu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2011 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie ze zm.W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust.. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. W związku z art. 37 ust.. tylko pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID­‑19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy).wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub..

Aby otrzymać pomoc de minimis, trzeba spełnić opisane niżej warunki.

zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie .OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS, POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE, POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓSTWIE.. Ten rodzaj stanowi atrakcyjną propozycję dla przedsiębiorców.W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust.. "Prawo nie troszczy się o drobiazgi".. L 352/9 z 24.12.2013) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku .pomocy de minimis.. 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.. tylko 3 lata wstecz.. Co to oznacza?. Prawdziwość powyższego oświadczenia stwierdzam własnoręcznym podpisem.OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS *.. pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/nychAby skorzystać z jednorazowej amortyzacji, trzeba uzyskać zaświadczenie o skorzystaniu z takiej formy pomocy de minimis.. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym naOŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS.. z 2018 r. poz. 362, z późn.. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291, z późn..

2) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust.

1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004r., Nr 123, poz. 1291 z późn.. zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w .W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę jakiejkolwiek pomocy de minimis w trakcie rozpatrywania Wniosku, należy niezwłocznie przesłać informacje o takiej pomocy wraz z kopiami zaświadczeń.. Nazwa beneficjenta pomocy Adres beneficjenta pomocyWobec powyższego pracodawca ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń, który nie otrzymał innej pomocy publicznej do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych za 2017 r.), przy wysyłaniu wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników .OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU .. POMOCY DE MINIMIS.. Powyższe oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r.Pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz.. Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.. WE L 379/5 z 28.12.2006) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciąguPomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat .otrzymałem (am) pomoc de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz 2 poprzedzających go lat kalendarzowych*.. ŹRÓDŁO INFORMACJI Informacje udostępniane za pośrednictwem systemu SUDOP pochodzą ze sprawozdań o udzielonej pomocy sporządzanych za pośrednictwem aplikacji SHRIMP przez podmioty udzielające pomocy na podstawie art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U .Data udzielenia pomocy.. oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.OŚWIADCZENIE O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS Ja, niżej podpisany/a, .. ZAL.. Imię i nazwisko lub firma podmiotu ubiegającego się o pomoc: ……………………………………………………………………………………..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt