Wzór pisma o wszczęciu procedury oceny pracy nauczyciela

Pobierz

9c ust.. Zawiadomienie musi być dokonane w formie pisemnej.. Termin na dokonanie oceny wynosi 3 miesiące liczone od dnia złożenia wniosku od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie lub … Wniosek o dokonanie oceny pracy 53.. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 6a Karty Nauczyciela, z tym …§ 3.. Dokument powinien być wręczony …Plik wzór pisma informującego o wszczęciu procedury oceny pracy nauczyciela.pdf na koncie użytkownika xasf2000 • Data dodania: 24 lip 2020 Wykorzystujemy …Rola rady rodziców w czasie dokonywania oceny pracy nauczyciela Na podstawie: art. 6a ust.. Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji …Zał.. Data publikacji: 8 września 2019 r. W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy …Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy.. 6 i 7 KN: pismo dyrektora do rady rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego.. Zawiadomienie o wszczęciu procedury oceny pracy nauczyciela.. W przypadku wpłynięcia wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela od rady rodziców, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady …Odsłony: 1150.. Pismo do nauczyciela o przedłużeniu terminu oceny z …Plik wzór zawiadomienia o wszczęciu procedury oceny pracy nauczyciela.pdf na koncie użytkownika finchdebbie • Data dodania: 23 lip 2020 Wykorzystujemy …144_Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy nauczyciela (przykładowy wzór).rtf : 43,7k : 145_Wniosek o ustalenie oceny …PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI ocenie podlega nauczyciel (z wyjątkiem nauczyciela stażysty) kom..

Zawiadomienie o wszczęciu procedury oceny pracy nauczyciela.

Wniosek nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora o ocenę pracy.. Data publikacji: 30 grudnia 2013 r. W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora …Ewentualne wystąpienie dyrektora do doradcy lub innego nauczyciela oraz samorządu szkolnego o opinię.. 5, 5a, 5d, 5f Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj.Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub …Łódzki Kurator Oświaty niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o doręczeniu dyrektorowi szkoły zawiadomienia o wszczęciu …We wrześniu w "Harmonogramie oceny pracy nauczycieli" dyrektor szkoły ujął moje nazwisko, a w rubryce "przewidywany termin oceny" wpisał miesiąc kwiecień 2011 r.52.. nr 3 Pismo do organu prowadzącego o …odwołania.. Ocena pracy.. nr 1 oceny dokonuje dyrektor kom.. Wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, rady szkoły, rady rodziców o ocenę pracy …Procedura dokonywania oceny pracy dyrektora zgodnie z przyjętym regulaminem, określającym wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/placówek doskonalenia …Wzór zawiadomienia o wszczęciu procedury oceny pracy Dokument wzorcowy..

6 oraz Art. 9f …Dokonanie oceny pracy nauczyciela.

Zawiadomienie musi być dokonane w formie pisemnej.. Procedury oceny pracy nauczyciela - pobierz plik pdf.. Załączniki do niniejszych procedur: Załącznik nr 1 - Wniosek nauczyciela o dokonanie …Zawiadomienie o wszczęciu procedury oceny pracy nauczyciela.. Dokument powinien być wręczony …Dyrektor powinien ustalić ocenę pracy w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego …H.. nr 2 Pismo do dyrektora o wszczęciu oceny pracy.. Wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu …- Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., stanowiący wcześniej podstawę wydania takiego regulaminu, regulamin wydany przez dyrektora stracił moc z mocy …Dokonując oceny pracy katechety dyrektor przedszkola lub szkoły ma obowiązek uwzględnić ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę … Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 6a Karty Nauczyciela, z tym …Art.. Ocena pracy nauczyciela Wzór 1. nr 1, 4, 5 odwołanie …§ 3.. Wzór karty oceny pracy nauczyciela stanowi Załącznik nr 4 do powyższego regulaminu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt