Oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego warszawa

Pobierz

Kliknij przycisk Rozwiń.. odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK za składanie fałszywych zeznań, że zagubiłem/ został skradziony *dowód rejestracyjny/karta pojazdu* wyżej wymienionego pojazdu.oświadczenie właściciela pojazdu o utracie dowodu rejestracyjnego, dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli wraz z dokumentem potwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa lub oświadczenie, iż działa za zgodą większości właścicieli.Aby wyrobić wtórnik dowodu rejestracyjnego, w wydziale komunikacji należy okazać następujące dokumenty: wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (można go wypełnić na miejscu lub pobrać ze strony urzędu), oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego, kartę pojazdu, jeśli została wydana, ważne badanie techniczne,Po otrzymaniu informacji o utracie dowodu osobistego tut.. oświadczam, iż dowód rejestracyjny od pojazdu marki: ………………….…………………….. numer VIN (nadwozia, ramy): …………………………………………………….… numer rej.. Wymagane opłaty.. 91-42-45-262.Oświadczenie o zagubieniu dokumentu Oświadczenie za zgodą właściciela wymiana Dowodu Rejestracyjnego, dokonanie zgłoszenia zbycia pojazdu, dokonanie adnotacji w Dowodzie Rejestracyjnym Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego 2 zamiana parametrów technicznychWtórnik dowodu rejestracyjnego ..

Treść oświadczenia o zagubieniu dowodu rejestracyjnego.

Możesz, sprawdzić aktualny stan kolejki do wybranego okienka.. Rodzaj pojazdu: .Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - w organie gminy który wydał dowód osobisty o zagubieniu/zniszczeniu tablic rejestracyjnych - Zaświadczenie wypełniamy TYLKO w przypadku jeśli tablice rejestracyjne pojazdu zostały zagubione lub zniszczone.. Zagubione ubezpieczenie OC.. Upoważnienie - Jeśli nie mogą Państwo przekazać samochodu osobiście, uprzejmie prosimy o wypełnienie upoważnienia.Do wydania duplikatu dowodu będziesz potrzebował odpowiedniego wniosku, a także dokumentu tożsamości, tablic rejestracyjnych samochodu, karty pojazdu, a także zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów potrzebnego do ustalenia daty badania technicznego.. organ niezwłocznie unieważnia dokument w systemie informatycznym.. Jeżeli pojazd był rejestrowany poza Warszawą, można złożyć w/w wniosek w Warszawie z prośbą o pośredniczenie w załatwieniu sprawy.Tam trzeba złożyć oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego osobiście lub mieć takie oświadczenie podpisane przy notariuszu przez osobę, która zgubiła dowód rejestracyjny..

Możemy zająć się sprawą - proszę o kontakt.oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego, własnoręczny podpis.

W oświadczeniu o utracie dowodu rejestracyjnego korzystający powinien wskazać okoliczność - zgubienie, zniszczenie lub kradzież.Oświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych, karty pojazdu* Ja niżej podpisany/a .. : ……………………… został: zagubiony** skradziony**.prawdy, o świadczam, że zagubiłem/zagubiłam: czasowy dowód rejestracyjny** pokwitowanie z policji ** dotycz ące nast ępuj ącego pojazdu: Numer rejestracyjny: .. Marka pojazdu: .. Opłata wynosi 73,50 zł.Zgodnie z art. 71 ustawy Prawo o ruchu drogowym dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego jest dowód rejestracyjny.Natomiast zgodnie z art. 72 ust.. Znajdziesz go obok nazwy wybranej komórki organizacyjnej.Razem z oświadczeniem należy złożyć: wypełniony formularz, kartę pojazdu (jeśli taka istnieje) , pozostałości zniszczonego dokumentu - jeśli nie zaginą, ale uległ zniszczeniu, wyciąg z rejestru badań technicznych stacji kontroli pojazdów,Zgubienie dowodu rejestracyjnego Sprawę związaną z utratą dowodu rejestracyjnego załatwia się we właściwym dla zameldowania Wydziale Komunikacji..

Zgubiłem dowód rejestracyjny.Po zgubieniu dowodu należy wnioskować o wtórnik dowodu rejestracyjnego.

organu w pokoju nr 39a Wydziału Spraw Obywatelskich, nr tel.. Jeśli zgubiony dowód rejestracyjny się odnajdzie, należy oddać go w Wydziale Komunikacji.. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie wystawione .W przypadku utraty, zniszczenia tablic rejestracyjnych, właściciel pojazdu do wniosku załącza: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli została wydana, zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych, oświadczenie o zniszczeniu/zagubieniu tablic(y) rejestracyjnych,Oryginał zaświadczenia z Policji o kradzieży dowodu rejestracyjnego lub oświadczenie korzystającego o zagubieniu dowodu rejestracyjnego (Oświadczenie o zgubieniu dowodu rejestracyjnego powinno zawierać treść: "Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań art.223 k.k. oświadczam, że zgubiłem dowód .w związku z zagubieniem/ kradzieżą/ zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego przez policję* Jednocześnie oświadczam, świadom.. W urzędzie składa się oświadczenie .oświadczam, że tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, znak legalizacyjny * została/y skradziona/e, zgubiona/e *..

... pojazdu lub jeśli jesteś jednym ze współwłaścicieli pojazdu zamiast pełnomocnictwa możesz złożyć oświadczenie, że działasz za zgodą większości współwłaścicieli.

Potrzebne są do tego odpowiednie dokumenty, tj.: wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (do pobrania bezpośrednio w Wydziale Komunikacji lub ze strony urzędu) oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego; karta pojazdu (jeśli była wydana)W przypadku zgubienia zarówno karty pojazdu, jak i dowodu rejestracyjnego konieczne będzie złożenie oświadczenia w urzędzie i wyrobienie wtórników.. Załączniki: Dowód uiszczenia opłaty skarbowejOświadczenie o adresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz adresie zamieszkania; Oświadczenie o rejestracji warunkowej pojazdu z uwagi na brak dokumentu akcyzy (potwierdzenia zapłaty) lub dowodu odprawy celnej przewozowej; Oświadczenie o pojeździe który nie podlegał rejestracji w państwie pochodzenia; Oświadczenie że pojazd zabytkowy nie będzie używany do celów zarobkowych; Oświadczenie o braku dowodu rejestracyjnego pojazdu zabytkowegozawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu; wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach; wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego; wniosek o wydanie dowodu osobistego.. Powyższe oświadczenie składam pouczony o odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań - art. 233 KK * niepotrzebne skreślić .W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego trzeba będzie udać się do właściwego Wydziału Komunikacji i złożyć wniosek o wydane duplikatu.. W przypadku odnalezienia zagubionego dokumentu zobowiązuję się do jego natychmiastowego zwrotu.. Osoba, która zagubiła prawo jazdy może zasięgnąć informacji, czy dany dokument został dostarczony przez osoby trzecie do tut.. Większość kierowców potwierdzenie posiadania polisy OC przechowuje w dowodzie oświadczenie o zagubieniu lub zniszczeniu danego dokumentu lub tablic, które pobierzesz ze strony n sprawdź, jakich dokumentów potrzebujemy w poszczególnych przypadkach - wtórnik dowodu rejestracyjnego i nalepki na szybęWniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego/wydanie wtórnika należy złożyć w miejscu rejestracji pojazdu.. Należy jednak przygotować odpowiednie dokumenty i złożyć oświadczenie.Wniosek o wydanie wtórnika według załączonego wzoru; Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu, Stosowne oświadczenie właściciela o utracie dowodu rejestracyjnego ; Dowód osobisty; II..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt