Wniosek lekarza o świadczenie rehabilitacyjne

Pobierz

wymogi do korzystania z rehabilitacji.. Pracuję na umowę i jednocześnie pobieram zmniejszoną emeryturę.. Jeśli ZUS wydał odmowną decyzję, to można złożyć na taką decyzję odwołanie do Sądu Ubezpieczeń Społecznych.Odrzucenie przez ZUS wniosku o świadczenie rehabilitacyjne.. O okolicznościach leczenia i dalszej rehabilitacji orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.. Złożony w odpowiednim czasie wniosek o świadczenie rehabilitacyjne pozwoli jej uniknąć.Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, natomiast dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy - jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.. Za tydzień kończy mi się 182-dniowe zwolnienie lekarskie.. W przypadku, gdy lekarz orzecznik przyznał zdolność do pracy, a my nie czujemy się jeszcze na siłach, również możemy złożyć taki wniosek.Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek ubezpieczonego (ZUS Np-7) złożony w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania.. W tej sytuacji wniosek trzeba by składać już teraz, aby ZUS miał czas na decyzje, a lekarz powinien wystawić zaświadczenie o stanie zdrowia ZUS N-9, a pracodawca wniosek wniosek.. Po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego potencjalnie należałby mi się zasiłek dla bezrobotnych, z tego co znalazłam w internecie, osobom którym przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych .Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim powinna pilnować swoich spraw związanych z zatrudnieniem..

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne Np-7.

Druki wniosków są do uzyskania w ZUS-ie lub ze stron internetowych tej instytucji.. Kompletną dokumentację należy złożyć do ZUS na co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego (zgodnie z pouczeniem zamieszczonym na druku ZUS Np-7).Wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego W przypadku choroby pracownik w pierwszej kolejności otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie chorobowe, które jest wypłacane w zależności od wieku osoby chorej, przez 33 dni lu b 14 dni w wymiarze rocznym.Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa pracownik na 6 tygodni przed terminem zakończenia zasiłku chorobowego.. Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym na tym druku wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ubezpieczony powinien złożyć w ZUS wraz z kompletem dokumentów co najmniej na 6 tygodni .Jeśli dalsze leczenie i rekonwalescencja nie pomagają, pracownik ma prawo złożyć wniosek o należne mu świadczenie rehabilitacyjne w przeciągu 6 tygodni od zakończenia pobierania zasiłku..

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZUS Np-7.

Lekarz prowadzący wystąpił do ZUS-u o świadczenie rehabilitacyjne, ale wniosek odrzucono, argumentując, że pobieram świadczenie emerytalne.O stanie zdrowia uzasadniającym przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego albo komisja lekarska ZUS, w przypadku wniesienia przez ubezpieczonego sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub zgłoszenia przez prezesa ZUS zarzutu wadliwości takiego orzeczenia.Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu przez maksymalnie 12 miesięcy.. Wniosek należy złożyć na druku NP-7 i dołączyć do niego: zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego i innych lekarzy,Wzór wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą.. Do wniosku o świadczenie powinno być dołączone zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10).Jeżeli rokuje lekarz wypisuje zaświadczenie o stanie zdrowia, a Pracodawca składa wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli nie rokuje to składa wniosek o rentę..

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci.

Zasady przyznawania świadczenia zostały określone w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 870 t.j., dalej jako: u.ś.p.).. Ubezpieczony występujący o świadczenie rehabilitacyjne powinien złożyć w oddziale ZUS wniosek na druku ZUS Np-7.wniosek o świadczenie rehabilitacyjne najlepiej składać na 60 dni przed wyczerpaniem okresu zasiłkowego, bo długo trwa procedura jego przyznawania, więc potem może być długa przerwa w otrzymywaniu środków pieniężnych, jeżeli lekarz stwierdza dalsza niezdolność, a stan zdrowia będzie rokował poprawę, to składaj już ten .Chciałabym złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (zalecenie lekarza).. Podpowiadamy, kiedy można ubiegać się o to świadczenie i .Czy to pierwsze chorobowe się wlicza?. Odpowiedź: Ubezpieczony występujący o świadczenie rehabilitacyjne powinien złożyć w oddziale ZUS wniosek na druku ZUS Np-7.. Nie potrzebujesz tego dokumentu, jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność albo składasz wniosek o świadczenie, gdy nie masz już ubezpieczenia chorobowego,Z-15b Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące pracowników; Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych; ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowyWniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZNp-7 (Oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego)..

Nie wiem jednak czy mogę się o to świadczenie starać.

Nie tylko dla pracownika Świadczenie rehabilitacyjne możemy pobierać maksymalnie przez rok.zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wypełnione przez lekarza leczącego nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku; wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk OL-10) - ten druk nie jest wymagany, jeżeli wniosek składa osoba, której niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia albo osoba prowadząca pozarolniczą działalność;Z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne dla rolnika mogą wystąpić uprawnieni lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie KRUS na podstawie orzeczenia dotyczącego wskazań do rehabilitacji leczniczej w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie prawa do renty rolniczej czy przedłużenia zasiłku chorobowego.Decyzja o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego jest wydawana na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.. O jego przyznaniu decyduje lekarz orzecznik.. Kiedy złożyć wniosek o przedłużenie okresu pobierania świadczenia?Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane na wniosek ubezpieczonego.. Tak więc powtarzam, decyzja co do dalszego .Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa się w oddziale ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania.. Do wniosku o świadczenie powinno być dołączone zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10).Trzeba pamiętać o tym, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do odzyskania zdolności do pracy - nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt