Wzór oświadczenia nauczyciela o stopniu realizacji podstawy programowej

Pobierz

Załącznik nr 1 -Wzór rozkładu materiału nauczania Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia nauczyciela o stopniu realizacji podstawy programowej w roku szklonym3) Zaplanowanie podsumowania realizacji podstawy programowej na koniec cyklu kształcenia (można za pomocą oświadczenie nauczyciela, które potwierdza, że cele i umiejętności określone w podstawie programowej w poszczególnych klasach w trzyletnim cyklu kształcenia zostały przez nauczyciela zrealizowane w ramach nauczanego przedmiotu .Załącznik 2 - Wzór oświadczenia nauczyciela o stopniu realizacji podstawy programowej Załącznik 3 - Karta monitorowania ramowych planów nauczania na cykl kształcenia Załącznik 4 - Arkusz przeglądu dotyczący realizacji przez nauczyciela podstawy programowej:5.. TREŚCI NAUCZANIA ZAWARTE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KLASA II Uczeń nabył i utrwalił wiadomości i umiejętności w zakresie KLASA II Uczeń nabył i utrwalił wiadomości i umiejętności w zakresie 1.Znajdziesz tu przykłady i wzory gotowych regulaminów, pism, dokumentów niezbędnych w codziennej pracy szkoły!. Po zakończonym pierwszym półroczu nauczyciele wypełniają Oświadczenie o realizacji podstawy programowej i programu nauczania w danym roku szkolnym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.. Załącznik nr 5 Przedstawiono na zebraniu Rady Pedagogicznej dniu 05.04.2018Title: oświadczenie o realizacji podstawy programowej i programu nauczania Author: Laptop Created Date: 9/18/2014 8:59:11 PM Keywords ()Dyrektor analizuje zgromadzone przez nauczycieli dane z realizacji podstawy programowej, formułuje wnioski do dalszej pracy..

Wzór oświadczenia nauczyciela o stopniu realizacji podstawy programowej.

Kontrolę e - dziennika.. Zgodnie z zapisami nowej podstawy ważne są zajęcia wspierające rozwój dziecka, podczas których nauczyciele wykorzystują każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu .. Składanie przez nauczycieli na koniec każdego roku szkolnego Oświadczeń o stopniu i zakresie realizacji podstawy programowej (załącznik nr 1).. Karty przechowuje się wraz z dokumentacją pedagogiczną danego oddziału.. - Wzór oświadczenia nauczyciela o stopniu realizacji podstawy programowej .Nowa podstawa programowa nie wyznacza szczegółowego czasu realizacji poszczególnych części dnia tak, jak było to określone w poprzedniej wersji podstawy.. Załącznik nr 3. d) arkusze monitorowania podstawy programowej dla każdego przedmiotu.. Plan nauczania dla Liceum Ogólnokształcącegomonitorowanie realizacji podstawy programowej to zadania nauczyciela i dyrektora.. 1 b. niemierko, Podręcznik skutecznej dydaktyki, Rozdz.Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia Data: 31.01.2018. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia 2018 roku rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.1..

Załącznik nr 4. e) wzór oświadczenia nauczyciela o stopniu realizacji podstawy programowej.

Oświadczenie nauczyciela o realizacji podstawy programowej.c) monitoring podstawy programowej - lista pytań kontrolnych.. Odpowiednie zaplanowanie działań związanych z monitorowaniem pozwala na uzyskanie szeregu informacji, które zostaną wykorzystane w ramach ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomagania nauczycieli w podnoszeniu jakości pracy placówki.Załącznik 2 - Wzór oświadczenia nauczyciela o stopniu realizacji podstawy programowej.. W kolejnym roku szkolnym nauczyciel odbiera kartę celem jej uzupełniania.. Przykładowo, uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie realizuje zajęć informatycznych, ale w nich uczestniczy z całą klasą i realizuje treści z zajęć .stopniu uczniowie nabywają określone podstawą programową wiedzę i umiejętności, w jakim stopniu szkoła spełnia określone warunki i sposoby realizacji podstawy, na ile szkoła monitoruje i analizuje osiągnięcia uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości, czy wdrażane przez nauczycieliPrzedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej Przedmiot monitorowania realizacji podstawy programowej mo żna rozwa żyć w czterech zakresach 1.. Działania te, ich jakość, sposób realizowania i dokumentowania są przedmiotem nadzoru pedagogicznego wewnętrznego i zewnętrznego, autoewaluacji, ewaluacji wewnętrznej i ze-wnętrznej..

Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnegopodpis nauczyciela Oświadczam, że nie zrealizowałem/am Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce, określoną uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 9 czerwca 2010roku , w zakresie przyjętym do realizacji w roku szkolnym•Nie ma uniwersalnego narzędzia do badania realizacji podstawy programowej.. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Nauczyciel prowadzący zajęcia w klasie realizuje więc równolegle dwie podstawy programowe związane z dwoma ramowymi planami nauczania.. Obserwację zajęć edukacyjnych pod kątem znajomości przez nauczyciela podstawy programowej, kształcenia u uczniów umiejętności z niej wynikających .1 Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w I Liceum Ogólnokształcącym im.. •Wiedza o realizacji podstawy powinna być pozyskiwana z różnych źródeł.Monitorowanie wdrażania i realizacji podstawy programowej stanowi element nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola..

o realizacji podstawy programowej i programu nauczania .

Wymagania te powinny zapewniać realizację celów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej w takim stopniu, w jakim jest to możliwe z uwagi na występujące u ucznia trudności w uczeniu się • z przywołanego przepisu wynika także, że nauczyciel realizując przyjęty w szkole zestawumożliwiających realizację podstawy programowej, obowiązującej na danym etapie edukacyjnym oraz zobowiązanie, że nasze dziecko w każdym roku szkolnym przystąpi do przeprowadzanych przez Szkołę egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 37 ust.. Szczegóły Kategoria: Monitorowanie realizacji podstawy programowej Opublikowano: środa, 15, listopad 2017 14:03SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ I PÓLROCZE ROKU SZKOLNEGO 2012/201 Podstawę programową w klasie II i III zrealizuję zgodnie z zamierzeniami na rok szkolny 2012/2013.. Oświadczam, że w roku szkolnym ………………… realizowałem podstawę programową :9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym doc. 10.ocena efektów kształcenia okreslonych w podstawie programowej z przedmiotu doc. 11.arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym doc Monitorowanie realizacji podstawy programowej w szkole podstawowej.Oficjalna Strona Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży.. Załącznik 1 - Wzór oświadczenia nauczyciela o stopniu realizacji podstawy programowej Załącznik 2 - Roczna Karta monitorowania realizacji podstawy programowejOświadczenie .. Załącznik 1A.. podpis nauczyciela Oświadczam, że nie zrealizowałem/am w pełni podstawy programowej, określonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r.Załącznik 11 - Wzór oświadczenia nauczyciela o stopniu realizacji podstawy programowej.. Załącznik 3B - Roczna karta monitorowania ramowych planów nauczania na cykl kształcenia.. Dyrektor analizuje zgromadzone przez nauczycieli dane z realizacji podstawy programowej, formułuje wnioski do dalszej pracy.. Załącznik 3A - Roczna karta monitorowania ramowych planów nauczania na cykl kształcenia.. w roku szkolnym ………………….. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Cel procedury Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu, czynności i techniki dokumentowania czynności dyrektora w zakresie nadzoru nad realizacją podstaw programowych z poszczególnych edukacji przedmiotowych.Nr 1,2,3,4,5,6,7 realizacji podstawy programowej do dyrektora szkoły.. Karta realizacji podstawy programowej nie jest dokumentem podlegającym archiwizacji.skalę ocen..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt