Wniosku dowodowego w sprawie karnej nie można oddalić jeżeli

Pobierz

Nie .Nie można oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, że dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić.. sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy;Wniosku dowodowego nie można oddalić na podstawie § 2 pkt 2, jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, w granicach rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy, ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo i jakie, czy czyn zabroniony został popełniony w warunkach, o których mowa w art. 64 .Wniosku dowodowego nie można oddalić na podstawie § 2 pkt 2, jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, w granicach rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy, ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo i jakie, czy czyn zabroniony został popełniony w warunkach, o których mowa w art.Zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu postępowania karnego, które weszły w życie na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, wniosek dowodowy oddala się, jeśli został złożony po zakreślonym przez organ procesowy terminie, o którym strona składająca wniosek została zawiadomiona.. Nie można oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, że dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić..

Oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia.

Należy pamiętać również o tym iż raz udzielona odmowa nie stoi na przeszkodzi aby taki wniosek przeprowadzić w późniejszej fazie postępowania.Jeżeli strona zgłasza dowód, to w świetle art. 78 k.p.a.. Należy podkreślić, że wnioski dowodowe mogą być składane przez strony (pokrzywdzonego i podejrzanego) także w postępowaniu przygotowawczym.. Nie można oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, ma istotne znaczenie .Oddalenie wniosku dowodowego.. Oddalenie wniosku dowodowego następuje niezaskarżalnym postanowieniem, które musi być uzasadnione.. Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli: 1) przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne; 2) okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia.. Obowiązujący zakaz antycypacji dowodu zabrania więc negatywnej oceny wnioskowanego dowodu przed jego przeprowadzeniem.Nie można oddalić wniosku dowodowego na podstawie § 1 pkt 5 lub 6, jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo i jakie, czy czyn zabroniony został popełniony w warunkach, o których mowa w art. 64 uchylony lub art.dowodu nie da się przeprowadzić, wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania..

Oddalenie wniosku dowodowego następuje niezaskarżalnym postanowieniem, które musi być uzasadnione.

Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli: 1) przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne, 2) okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy, 3) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności,Oprócz powyższego, Sąd odwoławczy może oddalić złożony wniosek dowodowy jeżeli odwołujący się miał możliwość złożenia wniosku dowodowego w postępowaniu I - instancyjnym lub w związku z przesłankami określonymi w art. 170 § 1 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym:W tym przypadku badaniu podlega cel złożenia takiego wniosku, a nie jego przydatność w prowadzonym postępowaniu.. Niemożność przeprowadzenia dowodu ma bowiem w tym wypadku charakter .Nie można oddalić wniosku dowodowego na podstawie § 1 pkt 5 lub 6, jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo i jakie, czy czyn zabroniony został popełniony w warunkach, o których mowa w art. 64 uchylony lub art.Czyli strona .. został wprowadzony również paragraf 1a wskazujący, iż nie można oddalić wniosku dowodowego na podstawie § 1 pkt 5 lub 6, jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo i jakie, czy czyn .Powyżej wskazano już, że w literaturze przedmiotu nie budzi wątpliwości, iż wniosek oskarżonego o ponowne przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego można oddalić, gdy dowodu nie da się przeprowadzić (a zatem na podstawie przepisu art. 170 § 1 pkt 4 k.p.k.)..

Na tej podstawie można oddalić wniosek dowodowy jeżeli jego celem jest wyłącznie przedłużenie postępowania.

Należy pamiętać również o tym iż raz udzielona odmowa nie stoi na przeszkodzi aby taki wniosek przeprowadzić w późniejszej fazie postępowania.5) wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania.. Nie można oddalić wniosku dowodowego na podstawie § 1 pkt 5 lub 6, jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo i jakie, czy czyn zabroniony został popełniony w warunkach, o których mowa w art.Art 170 kpk - Kodeks Postępowania Karnego.. Nie można oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, że dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić (art. 170 § 2 k.p.k).Wyjątek od powyższego ograniczenia wprowadza art. 170 § 1a kpk stanowiąc, że nie można oddalić wniosku dowodowego, jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo i jakie, czy czyn zabroniony został popełniony w warunkach, o których mowa w art. 64 lub art. 65 Kodeksu karnego, lub czy zachodzą warunki do orzeczenia pobytu w zakładzie psychiatrycznym na podstawie art. 93g .CYTATArt..

Na tej podstawie można oddalić wniosek dowodowy, jeżeli jego celem jest wyłącznie przedłużenie postępowania.

Oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia.Wniosku dowodowego nie można oddalić na podstawie § 2 pkt 2, jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, w granicach rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy, ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo i jakie, czy czyn zabroniony został popełniony w warunkach, o .Owszem w nowym art. 170 § 1a k.p.k.. Kodeks Postępowania Karnego.. Zgodnie z nowelizacją z dnia 19 lipca 2019 roku, która dodała art. 378a, sąd może przeprowadzić postępowanie dowodowe (w szczególności przesłuchać świadków) nawet w przypadku należycie usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego (tj. zwolnienia od lekarza sądowego), choćby jeśli nie złożył on .Z drugiej strony do art. 170 k.p.k.. Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli: przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne; okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy;Nie można jednak oddalić wniosku dowodowego na podstawie § 1 pkt 5 lub 6, jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo i jakie, czy czyn zabroniony został popełniony w warunkach, o których mowa w art. 64 lub art. 65 Kodeksu karnego, lub czy zachodzą warunki do orzeczenia pobytu w zakładzie psychiatrycznym na podstawie art. 93g Kodeksu karnego (art. 170 § 1a KPK).. W praktyce właściwie prawie każdy wniosek dowodowy, przy jego uwzględnieniu, prowadzi najczęściej do przedłużenia postępowania.Oddala się wniosek dowodowy jeżeli przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne, okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy, dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności, dowodu nie da się przeprowadzić, wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania.4) dowodu nie da się przeprowadzić, 5) (91) wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania.. [stan prawny: lipiec 2015 roku]Nie można oddalić wniosku dowodowego na podstawie § 1 pkt 5 lub 6, jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo i jakie, czy czyn zabroniony został popełniony w warunkach, o których mowa w art. 64 uchylony lub art.Wzór apelacji .W procedurze karnej istnieje ściśle określony katalog przyczyn pozwalających na oddalenie wniosku dowodowego.. Oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia.. nie będzie można oddalić wniosku dowodowego w takim przypadku jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwoW tym przypadku badaniu podlega cel złożenia takiego wniosku a nie jego przydatność w prowadzonym postępowaniu.. W praktyce właściwie prawie każdy wniosek dowodowy, przy jego uwzględnieniu, prowadzi najczęściej do przedłużenia postępowania.Nie można jednak oddalić wniosku dowodowego na takiej podstawie, że wcześniejsze dowody wykazały przeciwność tego, co twierdzi wnioskodawca.. Zgodnie z art. 170 § 1 k.p.k..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt