Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 2020

Pobierz

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z późn.. Paragraf ten obejmuje opłaty pobierane przez jednostki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz inne jednostki budżetowe.Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej (Dz.U.. Opłata za sporządzenie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9,00 złZdaniem Sądu, powiat wypełniając - za pośrednictwem swoich jednostek - obowiązki wynikające z powołanych przepisów, w tym również pobierając opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, działa jako organ władzy publicznej realizujący zadania ustawowe, a nie jako podatnik podatku od towarów i usług.Opłatę za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierane przez placówkę oświatową, np. szkołę, kwalifikuje się w § 069 "Wpływy z różnych opłat".. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy o numerze: SBL Skalmierzyce 18 84 31 000 80002 0001Wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu legitymacji.. Opłaty za wydanie duplikatów świadectwa lub legitymacji szkolnej należy wpłacać na rachunek bankowy: I Liceum Ogólnokształcące im.. opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisu - 9 zł Opłatę skarbową należy wpłacić na poniższe konto Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy na rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 150Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji lub świadectwa szkolnego wnosi się na poniższy numer konta : PKO Bank Polski S.A. Nr konta 09 W tytule należy podać: imię i nazwisko ucznia z dopiskiem: opłata za duplikat legitymacji lub świadectwa szkolnego.Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę w wysokości: 1..

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej/świadectwa.

Opłatę za wydawanie duplikatu legitymacji szkolnej należy wpłacać na rachunek bankowy: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie, ul.Do wniosku o duplikat należy dołączyć potwierdzenie zapłaty 9 zł opłaty skarbowej.. Opłaty za wydanie duplikatów świadectwa lub legitymacji szkolnej należy wpłacać na rachunek bankowy:9,00 złotych - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.Aktualne podpisane zdjęcie (w przypadku duplikatu legitymacji szkolnej); Do wniosku lub podania o wydanie duplikatu należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.. Program wychowawczy.. D uplikat świadectwa - 26,00 zł.. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego i e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.. Legitymacje szkolne w ostatnim tygodniu września zbierane będą przez ..

Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ul. II.Opłaty za duplikaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego opłata wynosi 26.- zł, za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej opłata wynosi 9.- zł,W załączeniu dowód opłaty za wydanie duplikatu legitymacji.. czytelny podpis .. Bolesława Krzywoustego w SłupskuZa wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu (26 złotych).. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.. wniosek- pobierz plik w formacie .pdf (46kb) Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości- 9,00 zł.. Przedmiotowy system oceniania.. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego (świadectwa dojrzałości) należy wnieść opłatę w wysokości 26 zł, zaś za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - opłatę w wysokości 9 zł.Za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw pobiera się opłatę.. Konto do wpłat opłaty skarbowej za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej: Gmina Tarnowo Podgórne ul. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu (9 zł).Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę w wysokości: 1..

Zarządzenie o wydawaniu duplikatu legitymacji szkolnej/świadectwa.

Opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolanej i świadectw.Należy przedłożyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.. 26 PLN - za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego , legalizacji dokumentu (opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.Duplikat legitymacji.. płatę należy wnieść na onto szkoły r 80 8243 3859 (ING Bank Śląski).. zm.) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł .Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.. Kielecka 43 02-530 Warszawa Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie 42 3100 0000.. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.. Realizuje bowiem w ten sposób zadania, które nakłada na nią ustawa - potwierdził w niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.- w przypadku e-Legitymacji zalecane jest przesłanie zdjęcia w formie elektronicznej na adres , - potwierdzenie wniesienia opłaty.. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu (9zł)..

D uplikat legitymacji szkolnej - 9,00 zł, 2.

Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 9,00 zł.. Opłaty; Opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa wynosi 26,00 zł .. Poznańska 115 62 - 080 Tarnowo Podgórne Konto: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań 32 3672 4641Statut Szkoły Podstawowej nr 1. .. Od roku szkolnego 2020/2021 arkusze .Wykaz Wzorów Świadectw, Certyfikatów, Zaświadczeń, Aneksów, Dyplomów Państwowych I Innych Druków DLA Przedszkoli, Innych Form Wychowania Przedszkolnego, Szkół Podstawowych I Szkół Ponadpodstawowych Dokument Microsoft Word 136.5 KB‧Wzór nr 1za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 z późn.. 4.Opłaty Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - plik pdf Opłatę za wydanie duplikatu legitymacji - 9 zł należy wpłacić na poniższe konto bankowe:Wysokość opłaty: duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł.. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.. Waluta rachunku: PLN Kod BIG/Swift: NBPLPLPW (w treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia)- za wydanie duplikatu świadectwa będzie pobierana opłata w wysokości 26,00 zł - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej będzie pobierana opłata w wysokości 9,00 zł.. Numer konta do wpłat oraz inne informacje do pobrania w poniższym dokumencie:4.. Gmina nie zapłaci jednak z tego tytułu podatku od towarów i usług.. Jeżeli uczeń jest niepełnoletni - wystepuje rodzic/opiekun prawny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt