Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza wodociągowego

Pobierz

Wykonawca zgłasza przyłącze do odbioru z kompletem wypełnionych dokumentów powykonawczych, w skład których wchodzą: 1) szkic powykonawczy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego - trzy egzemplarze;Od 1 kwietnia 2020 r. w MPWiK obowiązują nowe zasady: Zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, żeZgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza; Zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza składamy do lokalnego zakładu wodociągowego i/lub kanalizacyjnego co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem inwestycji.. Składamy wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia budynku do sieci.. z o. o. zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, w terminie co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, stanowiącego formularz PDS -8 bez załączników tj. planu sytuacyjnego i opisu technicznego do planu sytuacyjnego (opisanych w punkcie 2b i c)Data zgłoszenia:23.10.2017.. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza, otworzy się w nowej stronie pdf dokument PDF, 432 KB zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza, otworzy się w nowej stronie pdf Nazwa pełna firmy* / imię i nazwisko*: ..

Nadzoru i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

2.Wykonawca:.pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Inwestora - jeśli zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego podpisuje inna osoba fizyczna niż Inwestor; w przypadku gdy Inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, dokument również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie .PROCEDURA BUDOWY PRZYŁĄCZY NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH.. 3.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej, ul.Kościelna 6/8 95-100 Zgierz tel./fax: 42 717 80 76, 42 717 82 53 e-mail: Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej oraz listownie na adres Administratora.. Wzór zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego WARSZAWA, 15 LUTY 2021 R. (miejscowość i data) Wnioskodawca: JAN KOWALSKI (imię i nazwisko/nazwa firmy) BUKOWIŃSKA 23/2 02-703 WARSZAWAZgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza Strona 1/6 Załącznik I-PRO-05/01 01.04.2020 r. (miejscowość, data) DANE INWESTORA ..

Zlecamy projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

przyłącza wodociągowego i/lub* kanalizacji sanitarnej do działki numer ………., zlokalizowanej w miejscowości ………………….ZGŁOSZENIE zamiaru budowy i planowanego odbioru przyłącza: wodociągowego kanalizacyjnego DANE ZLECENIODAWCY 1.. "Brak zgody na rozpoczęcie inwestycji.. AU-01-6.6743.6.337.2020zgŁoszenie zamiaru realizacji budowy przyŁĄcza WODOCIĄGOWEGO / KANALIZACYJNEGO* Niniejszym zgłaszam zamiar realizacji przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacji sanitarnej,* do posesji zlokalizowanejPełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Inwestora - jeśli zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego podpisuje inna osoba fizyczna niż Inwestor; w przypadku, gdy Inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, dokument również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie .NADZÓR NAD BUDOWĄ PRZYŁĄCZA.. ; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r..

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ul. Jeleniogórska dz.139/11,139/12 obr.44 PodgórzeZgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza Strona 5/6 Załącznik I-PRO-05/01 5 z dnia 27.07.2021 r 1.

przyłącza wodociągowego przyłącza kanalizacyjnego przyłącze do celów budowy przyłącze do celów budowy .Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wodzinowskiego dz.818,365/3,369/2 obr.41 Krowodrza Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego.. Inwestor: Michał Starzyk..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt