Aneks do protokołu kontroli zus

Pobierz

Można złożyć zastrzeżenia …4.. Jeżeli …ANEKS do PROTOKOŁU kontroli kompleksowej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie Dokonuje się zmiany treści protokołu w …Jak ZUS wybiera płatników składek do kontroli.. W protokole urzędnicy wpisują m.in., co ustalili oraz jak oceniają to od strony prawnej.. Zgodnie z art. 91 …Z dniem doręczenia kontrolowanemu protokołu kontroli powstaje uprawnienie do zgłoszenia zastrzeżeń lub wyjaśnień do tego dokumentu.. Data: 20-03-2013 r. W ciągu 14 dni od daty otrzymania protokołu kontroli ZUS płatnik składek ma …Aneks do umowy - co nim zmieniamy?. Podpis …Przedmiotem kontroli może być dokumentacja dotycząca zgłoszenia do ZUS wszystkich ubezpieczonych, w tym zarówno właściciela firmy, pracowników, osób …Kontrola ZUS w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek.Termin kontroli od 17.02.2014-14.03.2014.Kontrola ZUS w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek.Termin kontroli od 17.02.2014-14.03.2014 …Do protokołu kontroli ZUS płatni składek może zgłosić uwagi.. 21 grudnia 2010, 09:01.. Płatnik może zakwestionować ustalenia inspektora kontroli zawarte w protokole, a także decyzję ZUS …Pobierz "Upoważnienie do wydawania postanowień o zabezpieczeniu dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli na czas rozpatrywania sprzeciwu " (pdf …W terminie 14 dni od jego otrzymania, przedsiębiorca może złożyć zastrzeżenia do protokołu, jeżeli się z nim nie zgadza..

Możliwość ta wygasa po …Do protokołu dołącza się także dokumentację dowodową.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje przedsiębiorców.. Na końcu otrzymasz pouczenie o prawie do zastrzeżeń czy zażaleń.. Zatem zgodnie z powyższym …Odpowiedź na pytanie, co powinny zawierać zastrzeżenia do protokołu kontroli, teoretycznie znajduje się w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.Zgodnie z art. 91 …Od ustaleń zawartych w protokole kontroli zależy dalsze postępowanie płatnika składek w stosunku do ZUS.. W …Aby dobrze przygotować się do kontroli, przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakie są jego prawa i obowiązki, oraz znać zasady przeprowadzania kontroli.. Inspektor ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone przez płatnika zastrzeżenia do protokołu …Co po zgłoszeniu zastrzeżeń do protokołu z kontroli ZUS?. Postępowanie kontrolne, wszczęte w dniu dostarczenia …Inspektor kontroli zawarł to w protokole kontroli zobowiązując jednocześnie płatnika do dokonania zgłoszeń tych osób.. Może się nie zgodzić z zastrzeżeniami, przyjąć je lub przyjąć część z …Wśród obowiązków płatnika składek przepisy u.s.u.s., r.z.k.p oraz u.s.d.g.. Podmiot kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w ter-minie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania.. Za datę doręczenia protokołu kontroli przyjmuje się datę wysłania za pośrednictwem poczty lub datę …Inspektor kontroli ZUS rozpoczyna kontrolę od doręczenia płatnikowi składek (lub osobie, która jest upoważniona do reprezentowania płatnika składek) upoważnienia …Adwokat: od protokołu z kontroli ZUS nie można się odwołać, ale można wnieść zastrzeżenia..

nie wymieniają złożenia podpisu pod sporządzonym przez ZUS protokołem kontroli.

- AbnehmenAneks do protokołu z kontroli Do protokołu z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy …Zakończenie i wyniki kontroli ZUS.. Osoba kontrolowana …Co do dalszych ograniczeń w kontroli ZUS-owskiej, w dużej mierze nakłada je na ZUS ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.. Dołącz do grona ekspertów.. Zastrzeżenia mogą zawierać wnioski dowodowe.Odpowiedź na pytanie, co powinny zawierać zastrzeżenia do protokołu kontroli, teoretycznie znajduje się w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.. Rocznie …Protokół zawiera ustalenia dokonane podczas kontroli, w tym opis, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy.. Każda … Po otrzymaniu protokołu płatnik wniósł …W przypadku wysłania protokołu drogą pocztową, protokół musi być podpisany przez inspektora kontroli ZUS, a nie musi być podpisany przez kontrolowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt