Oskarżyciel posiłkowy a wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Pobierz

Jeśli dobrze zrozumiałem i to mama jest pokrzywdzoną w tej sprawie, to tylko ona może zgłosić się w postępowaniu jako oskarżyciel posiłkowy.. Jeżeli prokurator wniósł akt oskarżenia wtedy pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.Na podstawie art. 336 § 1 w zw. z art. 9 § 2 KPK wnoszę o: sporządzenie i skierowanie do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie przeciwko ……………………….. Jaką decyzję podejmuje wówczas Sąd: a.Oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego W związku z wniesieniem przez Prokuraturę Rejonową w Suwałkach aktu oskarżenia przeciwko Janowi Głębockiemu oskarżonemu o popełnienie przestępstwa określonego w art. 201 § 1 kodeksu karnego, oświadczam, że jako pokrzywdzona chcę występować w niniejszej sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania może być złożony na dwóch etapach postępowania.. W razie stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu sądowego okoliczności wyłączającej ściganie lub danych przemawiających za warunkowym umorzeniem postępowania, sąd .d.. zawiesić postępowanie do czasu sprostowania aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego; 20.. 2 tego artykułu Kpk stanowi, że sąd orzeka, iż oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału w postępowaniu, jeżeli stwierdzi, że nie jest on osobą uprawnioną lub jego akt oskarżenia albo oświadczenie o przystąpieniu do postępowania zostało złożone po terminie.O DZIAŁANIU W SPRAWIE W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA POSIŁKOWEGO Jako pokrzywdzony oświadczam, że w sprawie przeciwko ……………………………………………………………………………………..

Prokurator może jedynie skierować do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Jeżeli spełnione są przesłanki uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania, prokurator może zamiast aktu oskarżenia sporządzić i skierować do sądu wniosek o takie umorzenie.. Wniosek o przystąpienie do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego możesz złożyć we właściwym sądzie w dowolnym momencie.Oskarżyciel posiłkowy jest pełnoprawną stroną postępowania, co oznacza, iż ma on prawo uczestniczyć we wszystkich rozprawach, ma prawo składania wniosków dowodowych i oświadczeń, wygłasza mowę końcową w sprawie, a przede wszystkim ma prawo do składania w tym postępowaniu apelacji (w razie niekorzystnego dla niego wyroku) lub zażaleń na niekorzystne dla niego (zaskarżalne w świetle przepisów) postanowienia.O zwrocie poniesionych przez oskarżyciela posiłkowego wydatków możemy mówić oczywiście w sytuacji, gdy oskarżony został skazany lub został wydany wobec niego wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.. Oskarżonym w rozumieniu Kodeksu postępowania karnego jest osoba (fizyczna lub prawna) przeciwko której zostało wniesione oskarżenie, czyli akt oskarżenia do Sądu lub wobec której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.Kodeks postępowania karnego,KPK,Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego ,Dz.U.2021.0.534 t.j.Warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków..

§ 1a.Oskarżyciel posiłkowy działa obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego.

Może np. wnioskować o nieuwzględnienie wniosku prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania, może zażądać naprawienia szkody na jej rzecz itd.Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania może nastąpić: na wniosek oskarżyciela publicznego - prokurator lub inny niż prokurator organ uprawniony do wnoszenia i popierania oskarżenia w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego (art. 325i § 3 k.p.k.). Sąd może ograniczyć liczbę oskarżycieli posiłkowych występujących w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.. Nieprzystąpienie przez niego do oskarżenia w terminie 14 dni od doręczenia .Teoretycznie możesz sam wystąpić jako oskarżyciel posiłkowy, ale wskazane jest zlecenie tego adwokatowi, który będzie twoim pełnomocnikiem.. (własnoręczny podpis) * niepotrzebne skreslić- sporządzenie aktu oskarżenia lub umorzenie postępowania - zamiast aktu oskarżenia może być złożony do sądu wniosek o skazanie bez rozprawy w trybie art. 335 § 2 kpk, prowadzący postępowanie może również złożyć do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania na podstawie art. 336 kpk;sąd może uwzględnić wniosek obwinionego, jeżeli nie zgłosił wobec niego sprzeciwu oskarżyciel publiczny, a także oskarżyciel posiłkowy, gdy występuje w sprawie, i tylko wtedy, gdy okoliczności popełnienia czynu oraz wyjaśnienia obwinionego nie budzą wątpliwości (art. 64 § 2 K.p.w..

Nazywany jest on pełnomocnikiem oskarżyciela posiłkowego.

będę działać obok oskarżyciela publicznego jako oskarżyciel posiłkowy.. Wynik rozpoznania sprawy jest bowiem kluczowy z punktu widzenia zasad ponoszenia kosztów przez stronę postępowania.Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu karnym.. O odstąpieniu oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia w sprawie, w której oskarżyciel publiczny nie bierze udziału, sąd zawiadamia prokuratora.. Umorzenie postępowania, umorzenie warunkowe postępowania lub uniewinnienie oskarżonego.. Sąd orzeka, że oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału w postępowaniu, gdy bierze w nim już udział określona przez sąd liczba oskarżycieli.. (imię i nazwisko podejrzanego) podejrzanego o to, że ………………………………………………………………….. (należy wpisać zarzut).Gdy oskarżyciel posiłkowy odstąpi od oskarżenia, nie może ponownie przyłączyć się do postępowania.. Postępowanie przygotowawcze to czas, kiedy postępowanie prowadzone jest przez Policję i Prokuratora (czyli do momentu kiedy sprawa nie trafiła jeszcze do Sądu).Sąd orzeka, że oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału w postępowaniu, gdy bierze w nim już udział określona przez sąd liczba oskarżycieli.. § .Ust.. mogą zamiast aktu oskarżenia sporządzić i wnieść do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, jeżeli spełnione zostaną przesłanki zawarte w art. 66 k.k. (art .Jeżeli pokrzywdzony nie skorzystał z możliwości występowania w procesie karnym w roli strony procesowej jako oskarżyciel posiłkowy, zakres jego aktywnego działania ograniczony został do: - możliwości uczestniczenia w posiedzeniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania,Warto nadmienić także możliwość samodzielnego występowania oskarżyciela posiłkowego w sprawie jako tzw. oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego - będzie mogło mieć to miejsce, jeżeli prokurator dwukrotnie (za drugim razem po tym, jak sąd nakaże mu ponowne rozpatrzenie sprawy) umorzy postępowanie przygotowawcze.Z kolei oskarżyciel posiłkowy subsydiarny jest instytucją przewidzianą dla przypadku, gdy prokurator nie chce wnieść aktu oskarżenia do sądu, czyli odmówi wszczęcia lub umorzy postępowanie (art. 55 § 1 kpk)..

KPK - Kodeks postępowania karnego - § 1.

Oznacza to, że na każdym etapie postępowania można złożyć taki wniosek, zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i na etapie sądowym.§ 1.. ),W postępowaniu sądowym stronami są natomiast oskarżony - osoba, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osobę, co do której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania ( art. 71 § 2 KPK ), oskarżyciel publiczny, tj. prokurator lub inny organ państwowy, w sprawach z oskarżenia publicznego .oskarżyciel posiłkowy uboczny i subsydiarny; oskarżyciel prywatny; Oskarżony.. W czasie posiedzenia w przedmiocie wniosku prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania pokrzywdzony oświadczył, że sprzeciwia się warunkowemu umorzeniu.. O podjęciu postępowania warunkowo umorzonego sąd orzeka na wniosek oskarżyciela, pokrzywdzonego lub sądowego kuratora zawodowego albo z urzędu.. W sytuacji w której postępowanie karne w sprawie toczy się z urzędu (z takim postępowaniem będziemy mieli do czynienia w przypadku przestępstw ściganych z urzędu, przestępstw ściganych na wniosek po zgłoszeniu przez uprawnionego wniosku, wreszcie - przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, gdy ze względu .Tak, oskarżony może sprzeciwić się warunkowemu umorzeniu postępowania, jego obrońca również, np. gdy kwestionuje swe sprawstwo, wówczas sprawa trafi na rozprawę i będzie się toczyła w "normalnym" trybie, jednakże wniosek o warunkowe umorzenie postępowania autorstwa prokuratora w praktyce jest substytutem aktu oskarżenia, a zatem stanowi z reguły pewien rodzaj konsensusu między prokuratorem a oskarżonym, oskarżeni z reguły w warunkowym umorzeniu upatrują własnego .§ 4.. W postępowaniu przygotowawczym lub w postępowaniu sądowym .. W odróżnieniu od umorzenia postępowania na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii warunkowo umorzyć postępowanie może tylko sąd..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt