Wzór nr 5 oświadczenie podmiotu ubiegającego się o ulgę

Pobierz

Urzędy skarbowe zwykle określają dokładne wytyczne dotyczące treści wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych dla .Pobierz: załącznik nr 3 -oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis.pdf (pdf, 231 KB) Pobierz: załącznik nr 3 -oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis.docx (docx, 23 KB) Pobierz: załącznik nr 3A - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie.pdf (pdf, 520 KB)się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druk: wzór nr 5 - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o ulgę w spłacie zobowiązań2.. PDF, 116,31 KB metryczkaOświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości dokument własny podmiotu; dokument własny podmiotu; pdf zgodnie ze wzorem NCBR - Załącznik nr 4 do Wykazu pdf pdf Dotyczy średnich i dużych przedsiębiorców ubiegających się o pomoc publiczną.. Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie .. (ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPW-01 .Powyższe informacje przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (plik do pobrania na dole strony).Oświadczenie podmiotu o niezaleganiu.docx (docx, 14 KB) Pobierz: 6..

Miejsce pracy składającego oświadczenie (nazwa zakładu pracy i jego adres): 2.

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH/NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS (składa podmiot, który nie przedstawił wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub nie otrzymał takiej pomocy w .Oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej; Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; Dokumenty finansowe jednostki: sprawozdania finansowe z 3 ostatnich lat oraz bilans, rachunek zysków i strat za biężacy rok..

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa składa się z części głównej oraz trzech załączników (A, B i C).

(składa podmiot, który nie otrzymał pomocy de minimis w rolnictwie w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat) 1.. Należy jednak pamiętać, że zerowy PIT dla młodych obowiązuje tylko do poziomu pierwszego progu podatkowego , czyli do dochodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł w ciągu .. (na podstawie rozporządzeń EWG nr 1408/71 i nr 574/72) .. 2.Załącznik nr 5.. 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .Załącznik nr VII.B.5 MSP_1/16 Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oświadczam,żezgodnie z definicjąokreślonąw Zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącymdefinicjiPowyższe informacje przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (plik do pobrania na dole strony).5 Załącznik 1. obowiązujący z dniem 1 stycznia 2014r..

Wzór oświadczenia podmiotu o nieotrzymaniu pomocy de minimis ... że przedsiębiorstwo1 nie otrzymało pomocy de minimis w roku, w którym ubiega się o ... art. 2 ust.

Oświadczenie o zgłoszeniu się cudzoziemca.doc (doc, 79 KB) Pobierz: 5.. WZÓR nr 5 Author: Małgorzata Łuczak Created Date:WZÓR nr 5. .. nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii .OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ .. nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz.. Źródła dochodów i ich wysokość (należy podać kwotę dochodu netto) za miesiąc poprzedni: RODZAJ Wynagrodzenie ze stosunku pracy Emerytury i renty krajowe / zagraniczne .. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.Oznacza to, że we wniosku powinna się znaleźć co najmniej treść żądania, wskazanie podmiotu, od którego pochodzi, a także adres jego siedziby lub miejsca prowadzenia działalności.. Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust..

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ ... Niniejsze oświadczenie składam pod odpowiedzialnością wynikającą z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.

Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. .. B. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ .Wzory wniosków i załączników dla ubiegających się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych; Powrót Wzór wniosku o ulgę - os. fiz.doc.. DOC, 49.5 KB metryczka Wzór wniosku o ulgę - os. fiz.pdf .. o_ulga_splata_zobJAK MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O ULGI W SPŁACIE PODATKÓW W GMINIE KARCZEW I.. - wzór oświadczenia beneficjenta .. Dane identyfikacyjne beneficjenta pomocy (NIP, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc de .. (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii .5) nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 1 ust.. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do .6 3) Wypełnia się w przypadku wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w razie pomniejszania ilości substancji zawartych w ściekach o ilość tych substancji zawartych w pobranej wodzie, której zużycie spowodowało powstanie tych ścieków, o ile podmiot dysponuje danymi w tym zakresie, zgodnie z art. 278 ust.. Część pierwsza wypełniana jest w każdym przypadku przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (zwany dalej Wnioskodawcą).Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja obowiązująca dla naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych od dnia 22.01.2020 r.) - pobierz plik (format .xls) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja obowiązująca dla naborów wniosków o dofinansowanie .Pomoc de minimis - formularz.. Wniosek o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP.pdf (pdf, 234 KB) Pobierz: 6.. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy.pdf.. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt