Jak liczyć okres przechowywania dokumentów

Pobierz

Ordynacja Podatkowa oraz ustawa o rachunkowości zobowiązują do przechowywania dokumentów przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, którego dokumenty dotyczą.Termin przechowywania dokumentów z ZUS-u.. Dla pracowników, którzy rozpoczęli pracę między 01.01.1999 r. a 31.12.2018 r. - okres przechowywania dokumentacji będzie wynosił nadal 50 lat z możliwością skrócenia okresu do 10 lat.. Ustawodawca skrócił okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat oraz dał pracodawcy wybór czy chce ją przechowywać .Okres przechowywania dokumentów księgowych jest określony nie tylko w ustawie o rachunkowości, ale także w innych przepisach.. Ustawa o rachunkowości określa również okresy archiwizacji dokumentów księgowych.Rodzaje dokumentów i terminy ich przechowywania: zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe - 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło zatwierdzenie,Terminy przechowywania określa art. 74 ust.4 ustawy o rachunkowości.. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138).. Obowiązek przechowywania dokumentacji kadrowej wynika z art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy.Jak długo przechowywać dokumenty księgowe?. 10 - letni okres zakończy się w jednym dniu w stosunku do wszystkich zatrudnionych w danym roku kalendarzowym.Od 2019 roku krótszy obowiązek przechowywania akt pracowniczych..

Od kiedy liczyć te pięć lat?

dokumenty złożone do 31 grudnia 2011 roku - 10 lat (bez dokumentów zgłoszeniowych, przy których obowiązuje termin 5 lat) dokumenty złożone po 1 stycznia 2012 roku (włącznie) - 5 lat od daty złożenia.. pracownicy zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 r. - okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 50 lat, bez możliwości skrócenia tego okresu.. W przypadku pracownika, który został zatrudniony w styczniu, a zakończył pracę w marcu 2019 roku, okres przechowywania dokumentacji pracowniczej zakończy się 31 grudnia 2029 roku.Okres przechowywania oznaczony cyframi arabskimi liczy się w pełnych latach kalendarzowych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy (np. akta oznaczone symbolem B5 i dotyczące spraw załatwionych w 1999 r. należy przechowywać do 1 stycznia 2005 r.).Okres przechowywania dokumentacji kadrowej..

Obowiązek informacyjny o okresie przechowywania.

(pod warunkiem, że złożono raport informacyjny) okres przechowywania dokumentacji pracowniczej liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.. Oznacza to, że pracodawca nie musi liczyć okresu przechowywania oddzielnie dla każdego pracownika.. Przedsiębiorca po zakończeniu 10-letniego okresu przechowywania, musi pamiętać że pracownik ma prawo do odebrania dokumentacji pracowniczej.Takiej kontroli mogą podlegać zarówno dokumenty bezpośrednio związane z podatkami, jak i z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.. Przykład 1. Przedsiębiorca po zakończeniu 10-letniego okresu przechowywania, musi pamiętać że pracownik ma prawo do odebrania dokumentacji pracowniczej.Dziesięcioletni okres przechowywania dokumentacji należy liczyć od 1 stycznia 2020 roku, co oznacza to, że koniec okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej mija 31 grudnia 2030 roku.. Odpowiedzi na tak zadane pytanie udziela przepis art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 641)..

Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił 50 lat.

1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dokumentacja pracownicza powinna być przechowywana przez 50 lat, licząc od dnia zakończenia stosunku pracy u danego pracodawcy, a dokumentacja płacowa - także 50 lat, z tym że licząc od daty jej wytworzenia.10-letni okres przechowywania omawianej dokumentacji liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł albo w którym złożono raport informacyjny ZUS RIA (dotyczy pracowników zatrudnionych między 1999 r. a 2019 r.).Ustalając okresy przechowywania dokumentów ZUS i dokumentów podatkowych, oprócz przepisów ustawy o rachunkowości, należy uwzględnić również przepisy ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).I tak, choć dokumentacja dotycząca umów zlecenia powinna być przechowywana co najmniej przez trzy lata, to najwłaściwszym terminem wydaje się pięć lat.. Nowe przepisy wskazują, że pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.Okres przechowywania zaczynamy liczyć od 1 stycznia roku następującego, po dacie wytworzenia dokumentu..

Przechowywanie dokumentów firmowych związanych z kadrami.

Przy założeniu, że ustawodawca uznał za celowe nie wydawanie informacji pracownikom, których okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 50 lat (a .Dziesięcioletni okres przechowywania dokumentacji należy liczyć od 1 stycznia 2020 roku, co oznacza to, że koniec okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej mija 31 grudnia 2030 roku.. Od 1 stycznia 2019 r okres ten zostanie skrócony do 10 lat.Ustalenie okresu 10 lat przechowywania dokumentacji - okres ten trzeba liczyć od następnego roku kalendarzowego po roku ustania stosunku pracy.. Przykład?. Fakturę z dnia 2 stycznia 2014 roku, sklasyfikowaną w kategorii B 5, możesz bezpiecznie zniszczyć najwcześniej… 1 stycznia 2020 roku!. Kopie dokumentów mogą być przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej .10 lub 50-letni okres przechowywania.. Oblicza się je od początku roku następującego po roku obrotowym.. Zgodnie z przepisem art. 51u ust.. Skrócenie okresu przechowywania będzie jednak wymagało spełnienia przez pracodawców dodatkowych warunków .Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U.. Dokumentację księgową należy przechowywać w celach dowodowych.Okres przechowywania dokumentacji medycznej.. Oznacza to, że wraz z początkiem 2019 roku do likwidacji przeznaczyć można sprawozdania finansowe zatwierdzone w roku 2013 oraz starsze.Dziesięcioletni okres przechowywania dokumentacji należy liczyć od 1 stycznia 2020 roku, co oznacza to, że koniec okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej mija 31 grudnia 2030 roku.. Umowa Pana Jana kończy się 12 kwietnia 2019 roku.. poz. 357) dotyczą zarówno formy jak i okresu jej przechowywania.. Dokumentacja medyczna może zatem być przechowywana nawet ponad 20 lat, jeśli pacjent nadal leczy się w danym gabinecie.Nowe przepisy będą wymagać przechowywania ich przez co najmniej pięć lat, licząc od początku roku następującego po zatwierdzeniu sprawozdania.. Okres 10 lat przechowywania dokumentacji należy liczyć od 1 stycznia 2020 roku.Dla deklaracji ZUS przekazanych do 31 grudnia 2011 roku obowiązuje poprzedni termin przechowania dokumentów wynoszący 10 lat.. Dla pracowników zatrudnionych po dniu wejścia w życie ustawy, okres przechowywania dokumentacji pracowniczej liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.Większość dokumentów medycznych (jak kartoteki, wyniki badań) musi być przetrzymywana przez 20 lat, a termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym dokonaniu ostatniego wpisu do karty pacjenta..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt