Oświadczenie o utracie tymczasowego dowodu rejestracyjnego

Pobierz

2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, wydawana jest za opłatą po złożeniu przez właściciela …Tymczasowy dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) wydawany jest na 30 dni, w szczególnych przypadkach okres ten może zostać przedłużony o 14 dni.. Kto …Oświadczenie o utracie pozwolenia czasowego (dowodu tymczasowego) Poniżej możesz pobrać gotowy wzór oświadczenia o utracie pozwolenia czasowego (dowodu …Pobierz Dokument: Oświadczenie o utracie pozwolenia czasowego (dowodu tymczasowego) Zagubiłeś pozwolenie czasowe (tymczasowy dowód rejestracyjny) od swojego …Powyższe oświadczenie składam pouczony/a o odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań - art. 233 KK .. (czytelny podpis właściciela) * niepotrzebne …Title: Oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego Author: Emil Last modified by: Admin Created Date: 11/21/1995 3:41:00 PM Other titles: Oświadczenie o …Wypełnij w przypadku zaznaczenia opcji "uszkodzenie dowodu".. W czasie epidemii …zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu p rowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze …W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu - oświadczenie o utracie tych dokumentów składane pod rygorem odpowiedzialności …Zgubiony dowód rejestracyjny a kilku współwłaścicieli Generalnie to właściciel powinien poinformować urząd o utracie dokumentu..

Treść oświadczenia o zagubieniu dowodu rejestracyjnego.

Ważny …* Kto, składaj ąc zeznania maj ące słu żyć za dowód w post ępowaniu s ądowym lub innym prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd ę lub zataja prawd ę, podlega …oświadczenie właściciela pojazdu o utracie dowodu rejestracyjnego, dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, jeżeli pojazd jest …Wtórnik dowodu rejestracyjnego .. wniosek wypełnia właściciel składając stosowne oświadczenie w o utracie dowodu rejestracyjnego.. pojazdu lub jeśli …Oświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych, dowodu Oświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, znaku …oświadczenie o utracie dowodu osobistego, dowód osobisty, wynik ostatniego badania technicznego pojazdu (oczywiście pozytywny), umowę zakupu ubezpieczenia OC …Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego przedstaw ważną polisę OC oraz kartę pojazdu (jeżeli była wydana) w celu umieszczenia przez organ rejestrujący adnotacji urzędowej …W przypadku utraty dokumentów: tablic rejestracyjnych, nalepki na szybę, dowodu rejestracyjnego w pierwszej kolejności wypełnij wniosek czynności w wydziale …Zgodnie z art. 71 ustawy Prawo o ruchu drogowym dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego jest dowód rejestracyjny.Natomiast zgodnie z …Opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, karty pojazdu, znaków legalizacyjnych 0,50 zł za każdy dokument.wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego; zaświadczenie z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu (wykonanego zgodnie z art.83 ustawy z dnia 20.06.1997 …Dzieci do 18. roku życia NIE muszą mieć dowodu..

W oświadczeniu o utracie …Wypełniony i podpisany formularz " Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego ".

został skradziony/ zgubiony*.. (podać okoliczności kradzieży lub zagubienia) Pouczenie - art. 233 kk § 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt