Dodatek specjalny dla pracownika samorządowego - wzór pisma

Pobierz

Warto zatem wiedzieć, komu, na jakich zasadach i w .Zgodnie z treścią art. 123 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych.. Dz. U .Pracownik samorządowy (powyżej 50 lat) jest wynagradzany w stałej stawce miesięcznej.. W ramach rekompensaty przysługuje mu tylko normalne wynagrodzenie albo czas wolny.Jak dzisiaj należy organizować pracę W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca zobowiązany jest, w miarę możliwości, zapewnić, by wirus COVD-19 nie rozprzestrzeniał się w miejscu pracy.. Mieliśmy pracownika na długim chorobowym, więc kierownik musiał zawrzeć porozumienie z pracownikiem o rezygnacji z tego dodatku, bo robotę trzeba było zrobić.. Jeśli chorobowe kilka dni to nie ma problemu.. 3 u.p.s., przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i .Dodatek specjalny przyznawany jest pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania (§ 5a rozporządzenia z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach .Dodatek za wieloletnią pracę dla pracownika samorządowego..

Dodatek specjalny przysługuje przez czas określony zwiększenia obowiązków pracownika lub powierzenia mu dodatkowych zadań.

- bardzo spodobał mi się Twój wzór i chętnie z niego skorzystam , musimy sobie tylko poprawić w nim tekst jednolity kpa ( t.j.. Przyznanie dodatku specjalnego (miejscowo i data) (oznaczenie pracodawcy) .. (oznaczenie pracownika) W zwi zku z powierzeniem Pani/Panu wykonywania dodatkowych zada * zwi kszeniem Pani/Panu obowi zków s u bowych* przyznaj Pani/Panu na okres dodatek specjalny w wysoko ci z (s ownieCo więcej, dla tej grupy wyższych pracowników samorządowych określona została również wysokość tego dodatku.. 9 niniejszego regulaminu.. Pracownik ośrodka pomocy społecznej posiada zatem status pracownika samorządowego, a tematyka wynagrodzeń tej grupy zawodowej została .- fakultatywnie dodatek funkcyjny, - dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany, - nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie powołania lub umowy o pracę.Dodatki do wynagrodzenia podstawowego to w wielu przypadkach nie tylko bonus dla pracownika, ale również obowiązek pracodawcy..

Dodatek specjalny jest wypłacany miesięcznie w wysokości do 150% najniższego wynagrodzenia zasadniczego o którym mowa w § 2 pkt.

Ustawodawca w Ustawie o pracownikach samorządowych określił warunki jakie pracownik samorządowy musi spełnić, aby otrzymać dodatek za wieloletnią pracę.Wysokość odprawy emerytalnej dla pracownika samorządowego.. 6.Wypłacenie dodatku specjalnego bez uzasadnienia podstawy jego przyznania jest istotną nieprawidłowością - uznała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.RIO w Gdańsku, która przeprowadziła kontrolę w jednej z pomorskich gmin, zaleciła usunięcie nieprawidłowości wynikających z braku uzasadnienia podstawy przyznania pracownikom dodatku specjalnego, czego wymagał regulamin .Zgodnie z art. 36 ust.. Niejasne i zmieniające się przepisy sprawiają jednak, że jednostki sektora finansów publicznych mają problem z przyznawaniem i prawidłowym wyliczaniem dodatku funkcyjnego.. W listopadzie 2016 roku przebywał 5 dni na zwolnieniu lekarskim.Dla tej grupy pracowników samorządowych przepisy określają również wysokość tego dodatku.. 5 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.p.s., pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny..

(fot. Pixabay) Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przyjrzała się dodatkom specjalnym dla pracowników jednej z gmin.

I tak, § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych stanowi, że dodatek specjalny dla osób, o których mowa w art. 36 ust.. Czy można na podstawie samej ustawy o pracownikach samorządowych wypłacić taki dodatek, a jeśli tak to w jakiej wysokości?Dodatek funkcyjny, z racji swojego charakteru, jest składnikiem przysługującym do określonego terminu, czyli do momentu, w którym pracownik zajmuje określone stanowisko.. Odprawę emerytalno-rentową można uzyskać tylko raz.. Otrzymuję za to dodatek z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, w wysokości 30% wynagrodzenia.. Przepis stanowi, że dodatek ten przyznawany jest pracownikowi samorządowemu na czas określony, nie .Zał ącznik nr 6 do Regulaminu wynagradzania Miejsko-Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Tolkmicku Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego z tytułu z wi ększonych obowi ązków lub powierzenia dodatkowych zada ń (imi ę i nazwisko przeło żonego) (miejscowo ść i data)4.. Dodatek za wysługę lat obligatoryjnie m.in. przysługuje pracownikom samorządowym..

Zwróciła uwagę, ze dodatek nie może być przyznawany w sposób ciągły i bez podawania ...Inaczej jest w wypadku pracowników samorządowych.

W powołanym przepisie mowa zatem o dodatku specjalnym w liczbie pojedynczej.Oświadczenie pracownika w sprawie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania w związku z dojazdami do pracy: Pismo o przyznanie dodatku funkcyjnego: Pismo o przyznanie dodatku za znajomość języka obcego: Pismo pracodawcy zawiadamiające pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę: Pismo w sprawie przyznania dodatku stażowego: Podanie o .Dodatek za wysługę lat dla pracowników samorządowych przysługuje po przedłożeniu dokumentów potwierdzających wliczany staż.. Gdy zatrudniony złoży je później, trzeba mu wypłacić .Niektóre SKO proszą o dołączenie do pisma przewodniego "spisu zawartości sprawy"- w formie tabeli wpisuje się ponumerowane załączniki z adnotacją czy jest to oryginał czy kserokopia.. Wypłacany tak jak stażowy- "obok"Pytanie: Pracownik samorządowy przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie od 12 kwietnia do dnia 7 maja 2019 r. Dodatek specjalny został przyznany pracownikowi w lipcu 2017 r. na czas trwania okoliczności powodujących zwiększenie obowiązków służbowych (brak daty końcowej).Pytanie: W regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych nie ma zapisu dotyczącego dodatku specjalnego z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych.. Przepisy samorządowe bardzo ogólnie wskazują, w jakich sytuacjach pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę może otrzymać dodatek specjalny.Dodatki funkcyjne dla innych pracowników samorządowych zależą od stawek przypisanych do konkretnych stanowisk w załącznikach do rozporządzeń z 2 sierpnia 2005 r.Dodatki do wynagrodzenia dla pracowników samorządowych.. Oprócz moich obowiązków urzędniczych powierzono mi także funkcję pełnomocnika ds. jakości.. Na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. został mu przyznany dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego.. Po początkowych wątpliwościach przyjęto interpretację, że art. 42 ust.. to przepis szczególny w stosunku do przepisów k.p. Oznacza to, że pracownik samorządowy nie może liczyć na dodatki.. Jak wynika bowiem z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, osobom na takich stanowiskach przysługuje dodatek w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i .Jestem pracownikiem urzędu miasta.. Pracownik nie może ponownie nabyć do niej prawa w związku z kolejnym zatrudnieniem i jego rozwiązaniem z powodu przejścia na emeryturę.Na jaki okres można przyznać pracownikowi samorządowemu dodatek specjalny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt