Kto rozpatruje skargę na radnego

Pobierz

Skarżący nie nabywa w tym przypadku przymiotu strony postępowania.To rada gminy jest właściwa do rozpatrzenia skarg na działalność kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej.. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.Kto może zostać radnym?. Na potwierdzenie przytaczamy fragment wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 sierpnia 2018 r.713; dalej również jako "u.s.g."). Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności: 1. rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa, 2.- Skargę na przewodniczącego rady gminy należy traktować jako skargę dotyczącą trybu pracy rady gminy - orzekła jesienią Rada Miasta i podjęła uchwałę o przekazaniu tej sprawy .Za Państwową Komisją Wyborczą publikujemy instrukcję dla kandydatów chcących ubiegać się o mandat radnego w powiecie.. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.. Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym - poprzez wybory i referendum powiatowe - lub za pośrednictwem organów powiatu, którymi są rada powiatu (organ stanowiący i kontrolny) oraz zarząd powiatu (organ wykonawczy).Sąd rozpozna skargę na decyzję wójta o odmowie wpisania wyborcy do rejestru wyborców w postępowaniu nieprocesowym w terminie 3 dni od doręczenia tej skargi..

Sąd administracyjny rozpatruje skargę, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

Jednak w przypadku ponaglenia złożonego przez Idea Carpathia, te terminy nie zostały dotrzymane, SKO przekazało pismo do wojewody i do Rady Miasta.. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni.. Do rady gminy Kłodawa (woj. lubuskie) wpłynęły skargi na kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej, a radni scedowali rozpatrzenie tych skarg na wójta gminy.W obowiązujących przepisach brak jest takiego, który określałby organ uprawniony do rozpatrywania skarg na działalność przewodniczącego komisji rady gminy.. Ten kto ma władzę ten rządzi, zaczynając od samej góry poprzez sejmiki, starostwa a kończąc na urzędach gmin.. Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie przepisów prawa w oparciu o art. 63 Konstytucji RP, Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). Wnioski należy składać do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.pracownika urzędu gminy (miasta) to skargę adresujemy do wójta (burmistrza, prezydenta), wójta - to do rady gminy, radę gminy - to do wojewody, a jeżeli problem dotyczy spraw finansowych - to do regionalnej izby obrachunkowej.Natomiast wniesienie skargi przez osobę niebędącą stroną postępowania nakłada na organ obowiązek działania z urzędu..

prasowe) Skoro rada gminy przyznała zastępcy wójta określone zadanie, to ona powinna rozpatrzyć skargę na jego działalność, związaną z wykonywaniem tego działania.

Może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego.. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie .Wójt przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy.. Urząd Wojewódzki uznał pismo za skargę i rozstrzygnął ją jako "bezzasadną".Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, właściwym organem jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.Radni mogą rozliczać wicewójta z zadań, które sami mu przyznali - orzekł WSA w Szczecinie (fotografia ilustracyjna, fot. mat..

Wójt przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy.Kto i na kogo rozpatruje skargi Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Skargi i wnioski);Rada gminy jest bowiem - na gruncie KPA - właściwa do rozpatrywania skarg na wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem skarg na wójta oraz innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.Ponaglenie zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno zostać rozpatrzone w przeciągu 7 dni.. W świetle art. 229 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Takim przepisem jest też przepis art.23 ust.. Jednocześnie przepisy określające kompetencję rady gminy w sprawie rozpatrywania skarg ( art. 229 ust.. np. bezpośrednio do wójta gminy będzie potraktowane jak pismo każdego innego mieszkańca gminy i rozpatrzone w zależności od treści, np. jako skarga, wniosek, petycja, podanie etc. na podstawie, odpowiednio: 1) ustawy k.p.a.. dają Pani instrumenty do dyscyplinowania pracowników starostwa.Skarga na działanie sołtysa Sołectwa Siekierki z dn. 24.01.2017 r. .. tak to właśnie wygląda i to nie tylko w naszej gminie, bo dzieje sie tak na każdym szczeblu.. Na koniec chciałbym się zapytać o Radnego z .Skarga i wniosek.. 1 oraz art.24 ustawy o samorządzie gminnym.. Planuje się jego otwarcie w środę 12 maja 2021 r. 7 maja 2021, 19:17 3 Kodeksu postępowania administracyjnego ; dalej: k.p.a. ).

Odpis postanowienia sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz wójtowi.Gdzie można złożyć skargę na pracownika starostwa niewłaściwie wykonującego obowiązki.

organem rzeczowo właściwym do rozpatrzenia skargi na radę gminy jest właściwy wojewoda.wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także kierownika gminnej jednostki organizacyjnej - skargę wnosimy do rady gminy, zarządu powiatu oraz starosty - skargę wnosimy do rady powiatu, zarządu i marszałka województwa - skargę wnosimy do sejmiku województwa, Organy administracji są zobowiązane przyjmować skargi.Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dniaBiorąc pod uwagę fakt, iż skarga dotyczy nieudzielenia głosu przez przewodniczącego osobie niebędącej radnym, czyli zadań lub działalności rady, zgodnie z art. 229 pkt 1 kpa organem właściwym do jej rozpatrzenia jest wojewoda.. rada gminy rozpatruje skar-gi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.. (Dział VIII.. Nie może rozpatrywania skargi scedować na wójta - orzekł .Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do innego organu rozpatruje i załatwia, w ramach swojej właściwości, organ, do którego były adresowane.§ 2.. Zgodnie z nimi, każdy Radny obowiązany jest: utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmować zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawiać je organom gminy do rozpatrzenia.Odpowiedź..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt