Podanie o dodatkowy termin zaliczenia

Pobierz

W podaniu należy wskazać przedmiot, który student chce poprawić.. Podanie o rozłożenie płatności na raty.. Studenckich.. Podanie o wpis warunkowy.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu/zaliczenia z przedmiotu _____, realizowanego w formie_____.. Z poważaniem AuthorWNIOSEK O DODATKOWY TERMIN EGZAMINU/ ZALICZENIA.. Składając podanie i indeks, musisz przedstawić w dziekanacie dowód wpłaty.. podania wspólne.. *- informacje potrzebne do kontaktu w bieżącej sprawie, nieobowiązkowe **- niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko Miejscowość i data __ __ __ __ __ __ Numer albumuPodanie o wyrażenie zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu zaliczenia jest to podanie składane przez studenta, w celu uzyskania zgody na dodatkowy termin zaliczenia niezdanego przedmiotu.. Wymagane dokumenty: podanie do dziekana z prośbą o zgodę na przystąpienie do pierwszego terminu egzaminu z modułu kończącego się egzaminem, w trakcie sesji poprawkowej.. Podanie o udzielenie urlopu.. Wydział Podstaw Techniki.. Podanie o wznowienie studiów w celu kontynuacji nauki.Title: Microsoft Word - WNE_wniosek_o_przedluzenie_sesji_ver_2017.docx Author: Wicki Created Date: 1/5/2017 3:20:10 PMWarszawa, ……………………….. Imię i nazwisko…………………………………….Wydział Technologii Å»ywnościKierunek i stopień studiów .Przepis art.76 § 1 o.p. stanowi, że nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w .sprawdź na własnym wydziale, czy tryb i warunki zaliczenia nie są określone odrębnie, i czy nie jest wymagana zgoda egzaminatora, napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośba o zgodę na przywrócenie terminu zaliczenia lub egzaminu z danego modułu, nie zapomnij uzasadnić swojej prośby, W terminie 14 dni od rozstrzygnięć dotyczących indywidualnych spraw studentów przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy..

podanie o dodatkowy termin zaliczenia.

Po lewej stronie u góry w .Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na dodatkowy termin zaliczenia następujących przedmiotów: (należy wymienić przedmiot i w nawiasie jego część składową).. Dr Mirosław Malec.. PODANIE O PRZEDŁUÅ»ENIE SESJI (DODATOWY TERMIN ZALICZENIA) .. SGGW udzielam/nie udzielam zgody na dodatkowy termin zaliczenia poza sesją, który musi odbyć się doWewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Å»ywienia Człowieka SGGW Formularz F.VI.6.. Rozstrzygniecie Rektora jest ostateczne.. Egzamin / zaliczenie odbył/o się w dniu_____.Podanie o dodatkowy termin zaliczenia lub egzaminu.. PODANIE.. 4.Wzory podań.. Imię i nazwisko Numer albumu Kierunek Rok i semestr studiówZwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na dodatkowy termin zaliczenia następujących przedmiotów: (należy wymienić przedmiot i w nawiasie jego część składową).. Adres do .Dziekan w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na przystąpienie do pierwszego terminu egzaminu w trakcie sesji poprawkowej.. kierunek informatyka przemysłowa.. …….……………………… Imię i .PODANIE O WYZNACZENIE DODATKOWEGO TERMINU EGZAMINU Uprzejmie zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu z przedmiotu …………………….………., który prowadzony jest przez ……………………………………………………..

Podanie o dodatkowy termin zaliczenia lub egzaminu.

Imię i nazwisko studenta: …………………………………………….. Opłaty: brak opłat.. Przedmiot*- informacje potrzebne do kontaktu w bieżącej sprawie, nieobowiązkowe ……………………………….…….. W prawym górnym rogu napisz miejscowość i datę.. W przypadku niezgłoszenia się ucznia na egzamin poprawkowy należy uzupełnić protokół informacją o niezgłoszeniu się ucznia na egzamin, a następnie poczekać na usprawiedliwienie nieobecności.. podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej.. Author: Administrator Created Date: 10/30/2019 11:31:03 AM .Nie uzyskałam/em zaliczenia z przedmiotu/ów: Nie mogłam/em dotrzymać obowiązującego terminu zaliczenia semestru, ponieważ (proszę podać udokumentowany okres choroby (zwolnienia lekarskiego) lub innego zdarzenia losowego):podanie o dodatkowy termin zaliczenia.. Podanie o warunek lub warunkowe zaliczenie przedmiotu.. Protokół z egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.Nie uzyskałam/em zaliczenia z przedmiotu/ów (proszę podać obowiązujący termin egzaminu): Nie mogłam/em dotrzymać obowiązującego terminu zaliczenia semestru, ponieważ (proszę podać udokumentowany okres choroby (zwolnienia lekarskiego) lub innego zdarzenia losowego):Nie mogłam/em dotrzymać obowiązującego terminu zaliczenia semestru, ponieważ (proszę podać udokumentowany okres choroby (zwolnienia lekarskiego) lub innego zdarzenia losowego): ..

podanie o powtarzanie przedmiotu.

Z poważaniem AuthorPODANIE O DODATKOWY TERMIN EGZAMINU / ZALICZENIA*) .. podanie należy złożyć niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o dodatkowy termin egzaminu/zaliczenia.. podanie ogólne JM Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba.Podanie o powtórzenie semestru (44 KB) Podanie o powtórzenie semestru (208 KB) Podanie o dodatkowy termin zaliczenia (DOC, 38 KB) Podanie o dodatkowy termin zaliczenia (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 202 KB) Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy (do Prodziekana) (32 KB)/adres zamieszkania/ /rok i kierunek studiów/ /numer albumu/ Prodziekan ds.. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej w dziekanacie.PODANIE O DODATKOWY TERMIN ZALICZENIA Proszę o wyrażenie zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu zaliczenia z przedmiotu: Lp.. Wejść .Musisz też sprawdzić, ile kosztuje warunek i opłacić go jeszcze przed złożeniem podania.. * - informacje potrzebne do kontaktu w bieżącej sprawie, nieobowiązkowe H:2\podania\WNE_wniosek_o_przedluzenie_sesji_ver_1_2013.docx _____ Miejscowość i dataPodanie o przedłużenie sesji (dodatkowy termin zaliczenia) Wersja 1.0 Obowiązuje od: 30.04.2020 r. ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt