Zawiadomienie o przedłużeniu terminu udzielenia informacji publicznej

Pobierz

2 ustawy o dostępie do informacji publicznej organ może skorzystać, gdy wniosek o udzielenie takiej informacji zawiera wiele skomplikowanych pytań, co do których istnieją nawet wątpliwości czy dotyczą one informacji publicznej.Zamieszczamy pisma DIC w Łodzi i Przemyślu, którzy informują o przedłużeniu terminu na udzielenie odpowiedzi na wniosek ZZ Celnicy PL w sprawie dot.. W przypadku dokonania publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 §2 i art. 49a KPA, obwieszczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty jego ujawnienia.Zmiany ważności badań lekarskich oraz biegu terminów w postępowaniach administracyjnych - Aktualności - 16 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa, która w czasie stanu epidemii wprowadziła m.in. zmiany dotyczące badań okresowych i wstępnych pracowników i wydłużyła ważność orzeczeń lekarskich.. Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy KR VI R 51/19 - ul. i odmówić udostępnienia informacji.ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT dot.. Drewniana 7: 1.0: 11.08.2020 12:05 Aneta Kolarz-KuciębaPRESSCOM sp.. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa naruszenia obowiązku udostępnienia .. UŻENIE TERMINU NA ZAŁ .2018-05-14.. Otrzymaliśmy także informację w tej sprawie z IC w Białymstoku: "Nawiązując do Pana wniosku Nr ZZ Celnicy PL-95/14 z dnia.Z treści art. 16 ust..

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu złatwienia sprawy w sprawie wydania dec.

naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w ust.. Zawiadomienie o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów skarbowych 345 45.. Decyzja o odroczeniu terminu złożenia informacji o nabytej nieruchomości 356Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot.. o środowiskowych uwarunkowaniach.. Radca prawny, pracownik samorządowy.Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania, znak; GG-II.683.115.2016Rzecznik Praw Obywatelskoch zwrócił się do ministra Mariusza Błaszczaka, nadzorującego administrację publiczną, o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, która pomogłaby zapewnić obywatelom prawo dostępu do informacji publicznej.. Zgodnie z dotychczasowym prawem obywatel mógł wystąpić do urzędu o udzielenie informacji publicznej.zawiadomienie i obwieszczenie o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy rozpatrzenia od odwołania od decyzji z dnia 31 lipca (PDF, 1,09 MB).. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.numer sprawy: ZP-341/ 2-EI/2009 Nazwa zadania: Dostawę zestawów komputerów wraz z podstawowym oprogramowaniem (100 zestawów komputerowych) " Działając na podstawie art. 12a ust.. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.W przypadku ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązuje także krótszy niż przyjęty w Kodeksie Postępowania Administracyjnego maksymalny termin udostępnienia, który wynosi do 14 dni (wyjątek stanowi informacja do ponownego wykorzystywania, o której mowa tutaj)..

Art. 13 ust, 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

1.W przypadku ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązuje także krótszy niż przyjęty w Kodeksie Postępowania Administracyjnego maksymalny termin udostępnienia, który wynosi do 14 dni (wyjątek stanowi informacja do ponownego wykorzystywania, o której mowa tutaj).. : odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 30.06.2016r., znak.. z o.o., 2009 r.) z uprawnienia z art. 13 ust.. 1.Jak również, wskazanie podmiotowi żądającemu udzielenia informacji publicznej strony Biuletynu Informacji Publicznej jako jej źródła stanowi prawidłowe załatwienie wniosku tylko i wyłącznie w przypadku, gdy informacje tam zawarte odnoszą się bezpośrednio (wprost) i konkretnie do meritum żądania (wyrok z dnia 27 marca 2008 r.44.. Barbara Pietrzak-Kudelska.. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Zawiadomienie w załączeniu do wiadomości Data wprowadzenia: 2019-07-31 15 23 Data upublicznienia: 2019-07-31 Art. czytany: 757 razy » Regulacja umożliwia także wstrzymanie przez organ administracji terminów na .BF.3051.2.2020 - "udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego w wysokości 1 100 000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy" Pliki do pobrania: Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert-sig.pdf (pdf) 17 wrz 2020 09:23 0,54 MBOdwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej (wzór).223 6..

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy znak AP-2.7840.31.2018.PZ.doc.

2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z .przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZIĘBICE 23 stycznia 2018 23:26 w sprawie Monitoring samorządy #494 z ZIĘBICE Przełącz metadane MPrzejdź do serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo .. 28, 29 i 30 jeżeli miało ono wpływ odpowiednio na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarcie umowy ramowej, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej; 36.Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania adm.. Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Skarżący w sprawie o sygnaturze II SAB/Sz 105/15 zarzucając zobowiązanemu podmiotowi przewlekłość w udzieleniu informacji publicznej, wskazał na naruszenia przepisów Ustawy, m.in. odmowę udzielenia informacji publicznej po uprzednim przedłużeniu terminu na podstawie wyżej wskazanego art. 13 ust.. Art. 13 ust, 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.. Skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wzór).225 ..

Pliki do pobrania: (pdf) Zawiadomienie o przesunięciu terminu - 0,3MB35.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu złatwienia sprawy w sprawie wydania dec.. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób .Wniosek o udzielenie informacji publicznej Skierowany do podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej wniosek wyznacza ramy podmiotowe i przedmiotowe postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej.Oznacza to, że tylko organ będący adresatem wniosku może go rozpatrzyć a postępowanie wszczęte wnioskiem co do zasady powinno dotyczyć oceny możliwości udzielenia .Zawiadomienie przez publiczne obwieszczenie.. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o .Zawiadomienie piszemy, gdy zbliża się termin na wydanie decyzji np. wniosek złożony 25.04.2018 r. to czas na wydanie decyzji jest 30 dni od złożenia wniosku (miesiąc).. Zawiadomienie o przedłużeniu postępowania do 15.10.2020 r. [Udostępniono w BIP 11.08.2020 r.] .. Wniosek o odroczenie terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego 353 47.. Ustawa o dostępie do informacji publicznej określa odmienne od KPA terminy załatwienia sprawy.Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.. Jeśli nie wyrobisz się z decyzją przed upływem terminu to piszesz zawiadomienie o przedłużeniu o kolejny miesiąc.Przedłużenie terminu jest aktualne wyłącznie wtedy, gdy udostępnienie informacji co do zasady ma nastąpić, tylko nie jest to możliwe w terminie 14 dni, nie zaś wtedy, gdy organ zamierza wydać rozstrzygnięcie oparte o art. 16 u.d.i.p.. "Zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnegona wykonanie urządzeń wodnych oraz zgłoszenia wodnoprawnego w sprawie wykonania urządzeń odwadniajacych obszar kolejowy zwiazanych z realizacja inwestycji, "Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok, odcinek G : WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt