Uchylenie decyzji w trybie art 155 kpa

Pobierz

WSA w Opolu oddalił skargę na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy terenu.Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.Także ostateczną decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, można w każdym czasie uchylić lub zmienić, jeżeli nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne i gdy przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony, ale w takim przypadku wymagana jest dodatkowo zgoda strony (art. 155 k.p.a.).1.. 1 Kpa, mające charakter uznaniowy, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w przepisach art. 154 par.. 156 § 2 - w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy - został uznany za niezgodny z art. 2 unormowania w zakresie postępowania w sprawie .. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji § 1.Uchylenie lub zmiana decyzji na podstawie art. 155 kpa może nastąpić jedynie wówczas, gdy brak jest podstaw prawnych do jej uchylenia lub zmiany w trybie wznowienia postępowania (art. 145 § 1 kpa) lub do stwierdzenia nieważności (art. 156 § 1 kpaDecyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa § 2 stosuje się odpowiednio.Są to tryby, których celem jest wyeliminowanie z obrotu prawnego prawomocnych decyzji administracyjnych..

Dla wzruszenia decyzji w trybie art. 154 k.p.a.

może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy brak jest podstaw prawnych do jej uchylenia lub zmiany w trybie wznowienia postępowania lub do .Uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 (jak i 155) KPA może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy brak jest podstaw prawnych do jej uchylenia lub zmiany w trybie wznowienia postępowania lub do stwierdzenia nieważności tej decyzji.. Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie ( post.(Art.. 5.Uchylenie/zmiana decyzji w trybie art. 155 KPA- przesłanki, procedura (kiedy stosujemy KPA, a kiedy przepisy szczególne np art. 87 uuis) 16.W toku postępowania o uchylenie decyzji w trybie art. 155 k.p.a.. organ bada następujące przesłanki: czy przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu decyzji, czy za uchyleniem decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony, czy strona, która nabyła prawo z decyzji wyraża zgodę na jej uchylenie.Wznowienie postępowania administracyjnego, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 i 155 Kpa - praktyczne aspekty prowadzenia nadzwyczajnych postępowań administracyjnychUchylenie decyzji wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego (WINB) w trybie art. 155 KPA nie jest skargą, w związku z czym postępowanie przed WSA należy umorzyć jako bezprzedmiotowe..

Właściwy wybór trybu do zmiany decyzji.

Zarówno organ nadzoru, jaki i Sąd pierwszej instancji trafnie przyjęły, iż decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest decyzją, na mocy której strona nabywa prawa.W przywoływanej sprawie Wojewoda Opolski wyraził stanowisko, posiłkując się orzecznictwem sądowym, że zmiana lub uchylenie decyzji w trybie art. 155 K.p.a.. wymagane jest spełnienie łącznie trzech przesłanek:W trybie art. 154 lub art. 155 Kpa mogą być uchylane lub zmieniane jedynie decyzje ostateczne, konstytutywne, nie dotknięte wadami wymienionymi w art. 145 par.. nie może odnosić się do decyzji administracyjnej, w wyniku której doszło do wydzielenia działek gruntowych, które następnie przeszły naW niniejszej sprawie, ani organy obu instancji, ani skarżony wyrok nie uwzględnił wszystkich przesłanek stosowania art. 154 k.p.a., tj. tego, iż uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 k.p.a.. 1 bądź art. 156 par.. Decyzje ostateczne i nieostateczne - które decyzje można zmieniać w poszczególnych trybach?. Chodzi zatem o takie decyzje, które są z różnych względów niecelowe lub sprzeczne z zakreśloną linią postępowania w sprawach danego rodzaju.Procedura uregulowana w art. 155 kpa jest jednym z nadzwyczajnych trybów wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej..

Pierwszeństwo trybów do zmiany decyzji (w Kpa i Kpa a ustawa materialna).

W trybie art. 154 kpa i art. 155 kpa nie mogą być uchylane lub zmieniane tzw. decyzje związane przy wydawaniu, których przepisy prawa nie pozwalają organom na swobodne uznanie i ta okoliczność powinna być brana pod uwagę w pierwszej kolejności.Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna na mocy której strona nabyła prawo może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.W przypadku realizacji określonych przepisami przesłanek organ, który wydał kwestionowaną decyzję, może w trybie tzw. autokontroli uchylić własną decyzję i rozstrzygnąć sprawę nową decyzją.W sprawach, o których mowa w art. 154 uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa i art. 155 uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo, przepisów o milczącym załatwieniu sprawy nie stosuje się.. Zmiana lub uchylenie decyzji administracyjnej w postępowaniu prowadzonym na podstawie tego przepisu jest dopuszczalna pod następującymi warunkami: - strona wyraża zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji;Zgoda na zmianę decyzji w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego musi być wyrażona przez wszystkie strony, a nie tylko tę, która nabyła na podstawie rozstrzygnięcia prawa..

Zmiana lub uchylenie decyzji w trybie kodeksowym (Kpa) a zmiana lub uchylenie decyzji w trybie ustawy materialnej.

Do niedawna kompetencję do wzruszenia decyzji miał również organ wyższego stopnia nad organem, który decyzję wydał.Media‧Mapa StronyDecyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ.Przepis art. 155 K.p.a..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt