Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego może dotyczyć

Pobierz

W przyszłości organy skarbowe mają wydawać także interpretacje ogólne, które w teorii mają zastąpić część wyjaśnień indywidualnych.Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej składa się na urzędowym formularzu ORD-IN do Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej (ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko Biała).. 5 ustawy o VAT .Przedłużony termin do wydania interpretacji indywidualnej.. Zdaniem WSA w Warszawie (wyrok z dnia 16 marca 2007 r., III SA/Wa 3109/06) wniosek o udzielenie interpretacji może być formułowany zarówno na tle istniejącego już stanu faktycznego, a więc zdarzeń lub czynności, które miały już miejsce, jak również w kontekście .Indywidualne interpretacje podatkowe — jak je uzyskać?. - Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.. Jeśli opis twojej sytuacji jest za długi i nie mieści się we wniosku, dokończ opis w załączniku do wniosku, kopię dowodu wpłaty albo potwierdzenia przelewu za wydanie interpretacji indywidualnej.Podmiot składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej musi wykazać interes prawnopodatkowy, nie wystarczy powołać się na interes faktyczny.. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie powinien zatem dotyczyć przepisów regulujących właściwość .. Wniosek dotyczący wydania indywidualnej interpretacji podatkowej może dotyczyć wyłącznie zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.teresowanych chcących złożyć wniosek o wydanie indywi-dualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego..

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Z przepisu tego jasno wynika, że jedynym podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie indywidualnej interpretacji jest zainteresowany.Formularz ORD-IN jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów chcących złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie - najlepiej literami drukowanymi.. z 2018 r. poz. 646; dalej: PrPrzed) przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o .Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi.. Organ, do którego kierowany jest wniosek W poz. od 4 do 8 należy wybrać organ podatkowy .Podatnicy mający kłopot ze zrozumieniem prawa mogą zwrócić się do fiskusa o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA .Wniosek o interpretację podatkową.. Dowiedz się, jak złożyć i napisać wniosek o interpretację podatkową.Podatnik nie uzyska interpretacji indywidualnej również wówczas, gdy odnośnie do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o jej wydanie istnieje uzasadnione przypuszczenie, że może być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej lub stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust..

Zastosowanie się do wydanej interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy.

Natomiast postąpienie zgodnie z wydaną interpretacją ogólną nie może szkodzić nikomu, kto się do niej zastosował.. z 2017 r. poz. 1257 ze zm; dalej: KPA), chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.Podatnicy mający kłopot ze zrozumieniem prawa mogą zwrócić się do fiskusa o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wydrukuj wzór wniosku, a potem wypełnij go ręcznie.. Wydaje się, że wobec skomplikowanych przepisów .Dotyczy przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie.. Zapytanie musi dotyczyć interpretacji przepisów prawa podatkowego, czyli przede wszystkim ustaw podatkowych.Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego może zostać złożony przez pełnomocnika.. Do postępowań o wydanie interpretacji indywidualnej, o których mowa w prawie przedsiębiorców stosuje się przepisy ustawy z 14.6.1990 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j..

Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych.

Trzeba pamiętać o zamieszczeniu numeru NIP lub PESEL na wniosku i na dowodzie wpłaty.W niedawnym wyroku NSA uznał, że interpretacje podatkowe mogą dotyczyć tylko takich zdarzeń przyszłych, które mogą zajść z istotnym stopniem prawdopodobieństwa.. Wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.. Numer rachunku bankowego jest również umieszczony na wzorach wniosków ORD-IN, w części "F. Wysokość, sposób uiszczenia i zwrotu opłaty".Poza tym wniosek musi dotyczyć indywidualnej sprawy pytającego - nie kogoś innego.. Zdaniem doradców podatkowych, zdarzenie przyszłe zawsze ma charakter hipotetyczny, co nie oznacza, że skarbówka ma nie wydawać interpretacji w tym zakresie.Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego można złożyć przez pełnomocnika.. Co istotne, pytanie podatnika może dotyczyć stanu obecnego lub zdarzenia przyszłego (np. przedsiębiorca może zadać pytanie dotyczące transakcji handlowej, której dokonanie dopiero planuje), przy czym wydanie .Sprawę we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych trzeba opisać wyczerpująco i rzetelnie.. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie - najlepiej literami drukowanymi.. Urzędnikom nie wolno ustalać zgodności opisu z rzeczywistością.Tak..

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Indywidualna interpretacja podatkowa to informacja udzielana przez Krajową Informację Skarbową.. Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.Ordynacja podatkowa (tekst jedn.. Od 2015 roku mają nastąpić zmiany w zakresie .Z początkiem 2019 r., do Ordynacji podatkowej dodano artykuł 14b § 2a określający explicite przepisy prawa podatkowego, odnośnie których została ustawowo wyłączona możliwość otrzymania interpretacji indywidualnej.. CzęŚć A - MIejsCe I Cel złOżeNIA WNIOsku A.1.. 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek bankowy KIS.. Jak podaje strona rządowa, niezależnie od tego, czy jest się przedsiębiorcą czy nie, można poprosić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.O pomoc można poprosić Krajową Informację Skarbową.Indywidualna interpretacja podatkowa może dotyczyć zdarzeń, które już się wydarzyły oraz zdarzeń przyszłych.Interpretacje przepisów dotyczących obowiązków świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z 6.3.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.. Interpretacja da ci odpowiedź np., czy zgodnie z prawem korzystasz z ulg podatkowych bądź czy możesz skorzystać z nich w przyszłości.Postępowanie w sprawach o wydanie interpretacji indywidualnych .. 1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika .Organ może wydać interpretację ogólną, jeżeli w dniu złożenia przez Ciebie wniosku w sprawach, które podajesz jako przykład niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego (tiret drugi wyżej) nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wniesione odwołanie lub zażalenie.Przepis art. 14b w 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że minister finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację podatkową).. Pełnomocnictwo powinno być przygotowane na specjalnym formularzu i co do zasady podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,- złotych.. Dokument pełnomocnictwa należy załączyć do wniosku.. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) - uprawniona do złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej innego zdarzenia przyszłego w postaci działalności nieistniejącej spółki kapitałowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt