Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pobierz

1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r.. Określenie inwestycji: .. Część graficzna ma przedstawiać granice terenu objętego wnioskiem, zaznaczone .wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 52 ust.. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn.. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.. 3 tej ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.. NA TERENIE ZAMKNIĘTYM.. O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.. WNIOSEK.. Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa katastralna, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500, 1:1000 lub, dla inwestycji liniowych dopuszcza się 1:2000.WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszę o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji ..

... Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1 pkt 3 i ust.. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.. Jeśli dla nieruchomości, na której planujesz inwestycję, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to twoja inwestycja może wymagać uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku (formularz stanowi załącznik do karty informacyjnej).. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.. O WYDANIE DECYZJI .. 2 w związku z art. 64 ust.. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoichChcesz zbudować np. sieć wodociągową albo kanalizacyjną?.

zm.), zwracam się o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1.

Rodzaj zabudowy:Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.. 1 pkt 3, art. 52 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. ), wnoszę o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r.Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Działając na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1, pkt.2, oraz art. 52 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U z 2003r.Nr 80, poz. 717 z późn zm. / wnoszę o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy pozostałych inwestycji* - na podstawie art. 52 ust..

zm.) zwracam się z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji4.

wnoszę o ustalenie lokalizacji inwestycji celu .Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (433.5 KB) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (2019) (320.31 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: - nie dotyczy - Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien .Dla każdej inwestycji celu publicznego: Wypełniony wniosek, najczęściej formularz udostępniony jest na stronie internetowej gminy lub w biurze podawczym.. 5. Organ, który wydał decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie: a) jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, b) jeżeli dla tego terenu uchwalano planWNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 52 ust.. Zgodnie z art. 52 ust.. Na podstawie art. 51 ust.. 1 pkt.. .WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Miejsce na pieczęć Urzędu Wójt Gminy Sochaczew Ul. Warszawska 115 96-500 Sochaczew A DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY Imię i nazwisko lub nazwa instytucji Adres siedziby (dodatkowo adres e-mail) B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA (proszę podać adres do korespondencji)Osoba podpisana na wniosku o świadcza, że dane zawarte w pozycji IX s ą kompletne i zgodne ze stanem faktycznym na dzie ń wypełnienia niniejszego wniosku..

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.

Obligatoryjnie wniosek powinien składać się z części graficznej oraz części opisowej (art. 52 ust.. Pobierz wszystkie załączniki (2) Wymagane załączniki Mapa zasadnicza obejmująca teren, którego wniosek dotyczy, i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000.. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) wnoszę o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest:WNIOSEK.. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) WNOSZĘ O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO C DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJIDokumenty.. 1 egz.. Zgodnie z art. 52 ust.. 2020.293 t. j.)WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 59 i 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.. oryginalnej mapy zasadniczej (w skali 1:500 lub 1: 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również map w skali 1:2000), zawierającej określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać wraz z naniesioną .Jednym z obligatoryjnych elementów wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest określenie granic terenu objętego wnioskiem na kopii mapy zasadniczej w odpowiedniej skali.. WYMAGANE ZAŁ ĄCZNIKI DO WNIOSKU O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z ustaw ą z dnia 27 marca 2003r.. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek zainteresowanego.. Wniosek o wydanie decyzji na formularzu wniosku "Krok III" Imienny dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do działania przed Wojewodą Śląskim w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym,złożony w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez notariusza za zgodność odpisu z oryginałem,Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.. zm.) wnoszę o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla : Nazwa inwestycjiw celu złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.. Na podstawie art. 52 ust.. O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.. zm.) zwracam się z prośbą, o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celuWniosek o wydanie: - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzji o warunkach zabudowy ** 1.. 52 ust.. zm.) zwracam się z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycjiWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt