Wzór wniosek o dostęp do informacji publicznej

Pobierz

Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.. z o.o. dla Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim za lata 2011, 2012, i za rok bieżący.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Wniosek o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu, Wniosek na uzyskanie zgody na używanie herbu, Wniosek o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, Wniosek o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie .Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej.. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o .. Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie: Wszystkich faktur wystawionych przez CKW Zamek sp.. 1 ustawy) jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.. doc.Druga część poświęcona jest analizie treści ustawy o dostępie do informacji publicz-nej.. Dla ułatwienia możesz skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza wniosku.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, niePoniżej prawidłowo wypełniony wniosek o dostęp do informacji publicznej wysłany do urzędu mailem..

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Zasady udostępniania informacji publicznej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Art. 14 ust.. Prawo to zostało skonkretyzowane w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.. Zasady udzielania informacji publicznej w Ministerstwie .WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. Należy podkreślić, iż dostęp do informacji publicznej stanowi .Dlatego informacja o wydatkach takiej organizacji jak najbardziej stanowi informację publiczną, która powinna być udostępniana na wniosek, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej .Prawo do informacji publicznej ma charakter konstytucyjny - statuuje je art. 61 ust.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 oraz z 2020 r. poz. 695 ) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.. Komórka realizująca Wydział Architektury i Budownictwa..

Ustawa o dostępie do informacji publicznej .

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. Na podstawie art. 2 ust.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.. Możliwość dostępu do informacji publicznej jest jednym z przejawów wolności przekazywania i otrzymywania informacji, czyli ważnego składnika wolności słowa.Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.. Prawo do dostępu do informacji publicznej gwarantuje nam obecna Konstytucja RP w art. 61, natomiast zagadnienie informacji publicznej szczegółowo reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.WNIOSEK.. 1 Konstytucji RP.. Czytelnik znajdzie tam pogłębioną analizę kwestii, które mogą się pojawić przy roz-patrywaniu wniosków składanych w trybie tej ustawy.. Używają go zarówno dziennikarze, jak i zwykli obywatele.. ; Złóż wniosek w najbliższej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy lub wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.Ustawa o dostępie do informacji publicznej,inf..

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (14.09 KB).

1 i 2 Konstytucji RP zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim .Szulc-Efekt sp.. W dalszej części poradnika Ustawa o dostępie do informacji publicznej przyjmuje skrót u.d.i.p.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego.. Kategoria architektura, budownictwo.. 2014 poz. 782 ze zm.).. Na podstawie art. 2 ust.. Nr 112, poz. 1198), prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, wglądu do dokumentów .Wniosek o dostęp do informacji publicznej jest jednym z coraz częściej wykorzystywanych narządzi kontrolowania organów władzy.. 14 ust.. z 2016 r. poz. 1764) informuję:Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019, poz. 1429 j.t.).

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej: plik w formacie.

W wielu krajach za informację publiczną uznaje się dostęp do posiedzeń rządu z możliwością rejestracji obrazu i dźwięku, a także metadane uważane za integralną część danych właściwych, czy rozkłady jazdy, komunikaty .Udostępnianie informacji publicznych na wniosek: Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust.. Wniosek można dostarczyć do ŚUW w Kielcach osobiście.Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.. zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich.. Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach można wysłać e-mail na adres: lub skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej.. 04-051 Warszawa .. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) - zwaną dalej u.d.i.p.Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do zapoznania się z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Główną Policji.. Instrukcja udostępniania informacji publicznej obowiązująca w Urzędzie Miejskim w GdańskuArt.. Zasady udostępniania informacji publicznej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.. 2019 poz. 1429, dalej jako "Ustawa").Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP.. informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej.Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP-ie, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ustawy).Szczytnickiej, składającej się z działki nr 11/13, AM-35, obręb Plac Grunwaldzki - wniosek 822/2020.. Status Udzielono informacjiZgodnie z art. 3 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Ministerstwa Sprawiedliwości i funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim .Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można sporządzić w dowolnej formie lub wypełnić załączony formularz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt