Rejestr wydanych decyzji środowiskowych

Pobierz

Rejestr jest publikowany w postaci Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar oraz w postaci skonsolidowanego wykazu.Treść zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez właściciela nieruchomości - osobę fizyczną wskazuje art. 83f ust.. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: Art. 23 ust.. RODZAJE INWESTYCJI.. Cel publiczny jest realizowany m.in. w przypadku:Rejestr wydanych decyzji w roku 2017 - Rejestr wydanych decyzji w 2016 r. - .. Wydział Środowiska i Nieruchomości - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - .. » Rejestr wniosków i decyzji o pozwolenia na budowę .Rejestry wydanych decyzji o warunkach zabudowy.. Zakres przedmiotowy wniosku Znak sprawy Data zło Ŝenia Dane wnioskodawcy Wyszczególnienie zał ączników do wniosku Uwagi 2008 rok 1. ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok.. Organ ochrony środowiska powinien prowadzić rejestr zgłoszeń zamiaru wycinki drzew, podobnie jak i rejestr wydanych sprzeciwów.. Wynika to wprost z art. 83f ust.. TURYSTA - Zarządzanie obiektami turystyki i rekreacji.. Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w Ośnie LubuskimRejestr decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w oparciu o decyzję środowiskową Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w oparciu o decyzję środowiskowąinwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz lokalizowanych na obszarze Natura 2000 (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawana przez urzędy gmin) robót w obszarze pasa drogowego ( właściciel drogi)Rejestr umów - archiwum Efektywność energetyczna Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach116..

OpłataEKOLOG - Rejestr wydanych decyzji środowiskowych.

REGON: 000539615 Oznaczenie podmiotu któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych: Nie powierzono.. Ministerstwo Środowiska ***** 441/2021: Wniosek o import Panthera leo i Hippopotamus amphibius.. Załączniki (1) Metadane: Drukuj: Historia zmian: Załączniki.. DOP-WK.6001.67.2021: 10-05-2021 16:14: 10-05-2021 16:14: Ministerstwo Środowiska ***** 670/2021: Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewaRejestr wydanych decyzji środowiskowych w roku 2019.. Szczególną jego zaletą jest możliwość powiązania sprawy z graficznym przedstawieniem jej zakresu.Rejestr wydanych dzienników budowy 7. lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.. Wydział Administracji Budowlanej załącza wykazy rejestrów wydanych od 2003 roku decyzji o warunkach zabudowy.Rejestr wydanych zezwoleń na prowadzenie ośrodków szkolenia osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi.. Miejsce złożenia dokumentów.. Podmiot udostępniający: UMiG: Źródło informacji: Katarzyna Marczak: Data utworzenia: (brak danych)Decyzje środowiskowe Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanejRejestr wydanych decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów: OŚWIADCZENIA: SZUKAJ: INSTRUKCJA OBSŁUGI: DZIENNIK PODAWCZY: STATYSTYKA: PRZETARGI: Wybory samorzadowe 2018 : Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia : Rejestry i ewidencje : data publikacji: 17-08-2015 | 10:43 data .REJESTR WYDANYCH DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH Oznaczenie administratora danych: NAZWA: Gmina Przerośl: ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl..

Rejestr wydanych decyzji środowiskowych w roku 2019 (599.8kB) Metadane.

2012-09-20 sygnatura: WAB.I.6730, WAB.I.6733.. 5 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p.. 15 godziny udostępniania 8.00 - 15.00 Prowadzi: Jerzy Michałkiewicz Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. rybactwie śródlądowym,Moduł wspomaga przeprowadzenie procedury wydawania decyzji np. o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji, na wycinkę drzew czy pozwoleń wodno-prawnych; od weryfikacji wniosku, aż do wydruku gotowej decyzji.. AZBEST - Ewidencja obiektów zawierających azbest.. Wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący wydanych decyzji oraz obecnie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz ustalenia warunków zabudowy w zakresie odnawialnych źródeł energii w latach 2000-2020Rejestr wydanych zaświadczeń o rejestracji łodzi i pontonów do amatorskiego połowu ryb Wydział Środowiska i Rolnictwa ul. Hubska 8-16, pok.. 3) rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzew na nieruchomości lub drzew planowanych do usunięcia.. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę przedsi ęwzi ęciaUłatwienie dla niektórych przedsięwzięć, gdy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach liczba stron przekracza 20, wprowadza od 20 lipca 2010 r. zmiana UOOŚ przez ustawę [2]..

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy za sierpień 2020r.

: 10-05-2021 16:14: 10-05-2021 16:14: Ministerstwo Środowiska ***** 442/2021: Wniosek o świadectwo dla Tyto alba.. Ochrony Środowiska i Leśnictwa: .. Rejestr decyzji pozwoleń powyżej 1 t odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 t rocznie innych niż niebezpieczne.. Elektroniczny rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę - RWDZ / prowadzony od 1 stycznia 2013 roku / - wejście / dostęp / do tego rejestru: , zakładka: wyszukiwarka publiczna, system RWDZRejestr decyzji ustalających trwały zarząd na gruntach Skarbu Państwa; Rejestr decyzji ustalających wysokość odszkodowania za grunty wywłaszczone i zajęte pod drogi publiczne; Rejestr decyzji dot.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29REJESTR WNIOSKÓW O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UAW RUNKOAW NIACH Lp.. : 85 74-06-981 w 10 fax: 85 74-06-982. e-mail: ..

wyłączenia gruntów z produkcji rolnej Wykaz rejestrów prowadzonych przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

5 u.o.p.rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez Prezydenta Miasta Torunia Publicznie dostępny wykaz danych (wykazy zarejestrowanych wniosków, decyzji i postanowień uzgadniających dla inwestycji zaliczonych do potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko lub dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko.Wydanie decyzji.. Uzasadnienie:Rejestr decyzji o wszczętych postępowaniach administracyjnych dotyczących w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , za okres Sierpień 2020r.. WYCINKA DRZEW - Rejestr wniosków i zgłoszeń o wycinkę drzewRejestr decyzji - zezwolenia - Decyzje: DT - decyzja (zezwolenie) tachografy, ZDT - zmiana decyzji, CDT - cofnięcie decyzji Cecha: 0000 PLZakres przedmiotowy decyzji: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Sekretariat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, pok.. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ślesin, dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego MIKORZYN (dz. nr 5205, 230/2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Organ ochrony środowiska powinien prowadzić rejestr zgłoszeń zamiaru wycinki drzew, podobnie jak i rejestr wydanych sprzeciwów.. Rejestr .Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji o znaczeniu powiatowym i gminnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt