Uzasadnienie wniosku o nadanie medalu ken przykład

Pobierz

Osoby do kontaktu: Oddział Strategii i Analiz - tel.. W uzasadnieniu wniosku (na początku) naleŜy umieścić informację o staŜu pracy.Sposób wypełnienia wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.. Rzeszów, 2017-12-13.. Data: 2017-01-25, rozmiar: 36 KB.. Informacja o ogólnym stażu pracy.. (nie stosować pogrubień, podkreśleń, kursywy) Informacja o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Pedagogiczną o treści:Dwa dni po nadaniu rzecznikowi odznaczenia, wystąpił do MON o udzielenie informacji publicznej w tej sprawie.. Komisja Edukacji Narodowej wyróżniła nauczycieli: Panią Beatę Lis - Nagrodą Kuratora Oświaty oraz Pana Lecha Paradowskiego - Medalem Komisji Edukacji Narodowej.fredi 20-01-2010 06:36:09 [#32] Do wniosku o nadanie Medalu wymagane jest dołączenie oświadczenia kandydata do Medalu zawierającego: - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim wymaga tego niniejszy regulamin, - zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu ( link - odznaczenia państwowe i resortowe .1.Wniosek o nadanie Medalu KEN wraz z informacją o. opinii Rady Pedagogicznej (poz.8) 2.. Udostępnił je naszemu portalowi.W uzasadnieniu o nadanie Krzyża Zasługi możemy opisać szczególne.. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul.. Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy składać do dnia 31 stycznia 2018 r. Uzasadnienie nadania Medalu ..

Uzasadnienie wniosku nie moŜe przekraczać ram rubryki nr 8.

Będą też miały prawo do korzystania8.. Lekarz bez kolejki Działacze opozycji i osoby represjonowane będą mogły, zgodnie z ustawą, korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej np. w szpitalach.. W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać .Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria - Dziennik Podawczy) III.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnia Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.. Kilka dni temu otrzymał z resortu, podpisane przez ministra Macierewicza, uzasadnienie wniosku o nadanie medalu Misiewiczowi.. Data: 2019-01-10, rozmiar: 13 KB.. Medal Komisji Edukacji Narodowej.. 20 września 2018; Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej: WNIOSEK O NADANIE .. Do wniosku o Medal KEN proszę nie załączać druku "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie".. Rubrykę Nr 9 wypełnia Lubuski Kurator Oświaty.. Oświadczenie nauczyciela do odznaczenia resortowego.Druk wniosku o nadanie Medalu KEN musi być zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia.Do wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej NIE załącza się "zapytania o udzielenie informacji o osobie"..

Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Wniosek organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę wymaga pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.. W przypadku wniosków o Medal za Długoletnią Służbę należy podać.. Witam Co powinienem zawrzeć we wniosku o pozbawienie praw rodzicielskich, jakie uzasadnienie powinienem napisać?. 9. Organ przedstawiający wniosek ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania .. Wniosek o nadanie .okolicznościach pomoc mogą dostać też osoby o wyższych dochodach - wniosek trzeba odpowiednio uzasadnić.. Sporządzając uzasadnienie wniosku o nadanie Złotej Odznaki ZNP, należy łączyć (powiązać) w treści działalność związkową z działalnością .Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy składać do dnia 31 stycznia 2020 r. Zasady nadawania Medali Komisji Edukacji Narodowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków .Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śl.. 12 .We wniosku o nadanie Złotej Odznaki ZNP dla działacza związkowego część zawodowa i społeczna działalności w treści uzasadnienia wniosku może stanowić co najmniej 25% jej treści.. Pytamy więc Małgorzatę Oczoś, rzecznika wojewody podkarpackiego, jak to z przyznawaniem medali było.Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów..

Nie będą przyjmowane dodatkowe strony z uzasadnieniem.

W uzasadnieniu wniosku o nadanie odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej" należy podać szczegółową charakterystykę działalności kandydata przyczyniającej się do propagowania polskiej kultury i sztuki w danym kraju.. Matka dziecka jest imprezowiczką, a dziecko wychowują jej rodzice.. 9. Organ przedstawiający wniosek ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowaniaUZASADNIENIE WNIOSKU.. Termin składania wniosków: do końca lutego każdego roku kalendarzowego.. z o.o. Other titles: WZÓR WNIOSKU O NADANIE "MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ"8.Uzasadnienie nadania Medalu .. Katarzyna_Zapletal Created Date: 12/29/2020 04:10:00 Title: WZÓR WNIOSKU O NADANIE "MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ" Description: ZNAKI:1219 Last modified by: ACER Company: PWP Sp.. Wszystkie składane wnioski o Medal Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycielipowinny zawierać w uzasadnieniu pozytywną opinię rady pedagogicznej.Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej (formularz nr 1), II.. VI.W przypadku składania wniosku o nadanie medalu dla dyrektora szkoły opinia rady pedagogicznej nie jest wymagana..

Nie modyfikować wniosku, zalecana czcionka - Times New Roman - minimum 11 pkt.

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 31 stycznia 2020 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2020 r. z o.o. Other titles: WZÓR WNIOSKU O NADANIE "MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ"wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej".. Oświadczenie nauczyciela do nagród MEN i ŚKO.. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres .. a) imię i nazwisko a) .. b) imiona rodziców .. Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać: 1) dane osobowe, 2) uzasadnienie nadania Medalu.. Do wniosków nie naleŜy dołączać dodatkowych pism.. Uzasadnienie nadania Medalu.. Tekst uzasadnienia mieści się .Uzasadnienie wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę powinno zawierać informacje o ogólnym stażu pracy kandydata, doskonaleniu zawodowym i jego przełożeniu na realizowane obowiązki oraz informacje o wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniu obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, przyznanych .Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń w 2020 roku.. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania - wypełnia kandydat zgłoszony do medalu) 3: Nagroda Ministra Edukacji i Nauki: Od 1 września 2020 r. do 28 maja 2021 r. 1.Wniosek o przyznanie nagrody MEN"Medalu Komisji Edukacji Narodowej" Dane ogólne.. Zasady nadawania Medali Komisji Edukacji Narodowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie .Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 29 stycznia 2021 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 26 lutego 2021 r. Pracodawca wskazał.. Załączniki: Wzór wniosku o nadanie orderu - odznaczeniaTermin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych upływa - 22 lutego 2021 r. Wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przekazywać - do 31 marca 2021 r. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do Medalu KEN podpisane przez osobę .Jednocześnie informujemy, że za prawdziwość informacji zawartych w uzasadnieniu wniosku o nadanie odznaczenia odpowiada wnioskodawca tj. wojewoda podkarpacki"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt