Wyciąg z protokołu rady pedagogicznej wzór

Pobierz

Wzory dokumentów.Przed nowym rokiem szkolnym dyrektor, wraz z radą pedagogiczną, musi podjąć wiele decyzji,w tym m.in. uchwałę w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć czy też dotyczącą wprowadzenia zmian w statucie szkoły.. Pkt 14 - Interpelacje i zapytania radnych .. Z zebrania rady oraz zebrań zespołów sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady pedagogicznej.. 14.Zamknięcie Sesji.. Protokoły rady mogą być prowadzone w wersji pisemnej lub elektronicznej.. Podsumowanie pracy za I okres, w tym wnioski z: nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły zgodnie z art. 40 ust.. Zapoznanie z odpowiedzią z Kuratorium Oświaty odnoszącą się do wątpliwości dyrektora szkoły dotyczących treści protokołu z dnia 17.03.2005 r. 6.Wzór protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej.. W terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując się go w wersji komputerowej ( ustawienia stron: margines górny, dolny i lewy po 2,5cm, a prawy 1,5cm).. 3.4.. Zgodnie z art. 73 Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.. Omówienie spraw organizacyjnych z Dyrektor przedszkola.. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012"Kończąc posiedzenie Rady Pedagogicznej Dyrektor ZST wystąpił z wnioskiem o dokonanie pewnych zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania z zachowania"..

Wyciąg z protokołu Nr XI/11.

2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany "protokolantem" .. Do protokołowania posiedzeń Rady wykorzystuje się technikę komputerową .zgodnych z protokołem przekazania z dnia .. od specjalisty ds. kadrowych i uczniowskich.. zm.) zostało określone, że zebrania rady pedagogicznej są protokołowane i że rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności oraz w § 16 .Rada pedagogiczna może podejmować decyzje i wyrażać opinie w formie uchwał.. Pani Dyrektor Agnieszka Klepczyńska zaproponowała rodzicom swoją obecność podczas trwania zebrania.WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR XI/11 Z XI SESJI RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE W dniu 25 sierpnia 2011 roku; BR.0003.8.2011 .. Odczytanie protokołu i wniosków z poprzedniej rady, zatwierdzenie.. 13.Sprawy różne.. klas programowo najwyższych w roku szkolnym 2007/2008.. Decyzja o wniesieniu poprawki do protokołu rady pedagogicznej, bądź jej odrzuceniu powinna być decyzją kolegialną członków rady.Regulamin sporządzania protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej drogą elektroniczną Przedszkole nr 18 w Rybniku § 1 2. w dniu 25 sierpnia 2011 roku .. Informacja o kadrze Zespołu.. Aby uzyskać dostęp do pełnej treści tego artykułu..

Mam już dostęp.Zebranie rady pedagogicznej.

Ad.3 Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel poinformował, że informację z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym (Druk Nr 193) radni otrzymali wrazProtokół z zebrania rady pedagogicznej powinien zawierać: numer i datę zebrania, numery podjętych uchwał, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum, wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie były), zatwierdzony porządek zebrania, stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania .3. c) Przebieg głosowania: głosowało osób, w tym głosów "za" , głosów "przeciw" wstrzymało się od głosowania Protokół zatwierdzono jednogłośnie / większością głosów .udost ępnienia (sporz ądzenia protokołu).. Sposób pisania protokołów z zebrań rady pedagogicznej powinien być ujednolicony w każdej placówce, a zasady wpisane do regulaminu rady pedagogicznej.. Uwagi zgłoszone w trybie okre ślonym w ust.. 12.Oświadczenia radnych.. Nie masz jeszcze dostępu do portalu?. Rada pedagogiczna powierza funkcję protokolanta osobie wybranej spośród członków rady.. Natomiast stosownie do art. 41 ust.. W Dzienniku Ustaw pod poz. 2156 w załączniku do obwieszczenia marszałka Sejmu RP z dn. 4.12.2015 r. opublikowano jednolity tekst ustawy o systemie oświaty..

Prawidłowe sporządzenie protokołu z rady pedagogicznej.

Dokumenty podlegające ścisłej ewidencji: według załączników za poszczególne lata: a) katalogi roczne ocen uczniowskich, b) odpisy świadectw dojrzałości, c) protokoły egzaminów dojrzałości, d) protokoły rady pedagogicznej itd.Uchwała Rady Pedagogicznej nr 13/2019/2020: w sprawie opinii Rady Pedagogicznej na temat propozycji zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego na rok szkolny 2020/2021: Uchwała nr 13/2019/2020 (13kB) 14.. Wzory dokumentów Nadzór pedagogiczny; 23 stycznia 2017; A A A Treść artykułu dostępna dla zalogowanych użytkowników .. Przewodnicząca Rady Halina Rosiak - poprosiła o składanie interpelacji i zapytań.Rada pedagogiczna wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał zgodnie ze swoimi kompetencjami stanowiącymi, określonymi w art. 41 ust.. Możliwość taką daje Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (DzU z 2007 r. nr 68, poz. 449):Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Powiatu w dniu 02.04.2012r.. Jedynie w art. 43 ust.. Data publikacji: 29 marca 2016 r. Poleć znajomemu.. z dnia .. w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej.. Wniesienia poprawek dokonuje się na kolejnym zebraniu.. Decyzj ę o sprostowaniu protokołu rada podejmuje w drodze uchwały, 9.III Uwagi dotyczące protokołu z Zebrania Rady Pedagogicznej wypisane z Regulaminu organizacji i działalności Rady Pedagogicznej 1..

Realizacja wniosków i przyjęcie protokołu z pop.

Niezgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyj ęciem protokołu.. 7 Uso - dyrektor, programu wychowawczego i profilaktyki, ew. programu poprawy efektywności nauczania, poprawy efektywności wychowania,Jakie warunki musi spełnić prawidłowo sporządzony protokół z rady pedagogicznej .. Rolą przewodniczącego rady jest zapewnienie, by w porządku każdego zebrania znalazł się punkt: "Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania".Zgłaszanie poprawek do protokołu zebrania rady pedagogicznej oraz ich dalsze procedowanie powinno być uregulowane w regulaminie rady pedagogicznej.. Małgorzata Celuch.. Rada nie wniosła do niego żadnych zmian i uwag.. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Sekretarz Rady Rodziców odczytał protokół z poprzedniego zebrania.. rada pedagogiczna posiada kompetencje opiniodawcze, które nie muszą być realizowane poprzez podejmowanie uchwał - sposób ich dokumentowania musi być określony w regulaminie rady pedagogicznej.Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej.. Rada Pedagogiczna przyjmuje protokół na nast ępnym posiedzeniu.. O posiedzeniach Rady Pedagogicznej i sporządzanych dokumentach stanowi art. 69, 70 i 71 i 73 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe.. Dowiedz się, jakie uchwały trzeba podjąć przed 1 września.4.. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.Zasady prowadzenia w szkole księgi protokołów rady pedagogicznej w prawie oświatowym nie zostały określone.. W ostatnim punkcie protokołu należy jeszcze raz wypisać wszystkie wnioski wysunięte na danym posiedzeniu Rady Pedagogicznej odpowiednio je numerując.1.. Strona 2 z 3 a) Do protokołu z dnia zgłoszono następujące poprawki: b) Protokół z dnia zatwierdzono.. Protokół powinien zawierać: tytuł - Protokół nr … z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu …Pytanie: Nauczycielka zwróciła się do mnie, jako przewodniczącej rady pedagogicznej o sprostowanie protokołów, które były pisane 5 i 2 miesiące temu.. 4 s ą omawiane na zebraniu Rady.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.na zebraniu.. Informacje o działalności szkoły podczas wakacji.. Protokoły te były zatwierdzone, zgodnie z obowiązującym w naszej placówce regulaminem rady pedagogicznej, poprawki można wnosić do 14 dni od sporządzenia protokołu.regulaminie rady pedagogicznej.. Wniesienie poprawek wymaga przestrzegania zapisów regulaminu rady pedagogicznej w tym zakresie.. Na podstawie art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) rada pedagogiczna postanawia: §1Plik wzor protokolu rady pedagogicznej w wersji elektronicznej.doc na koncie użytkownika ewelinamakowczynska • folder dokumenty(1) • Data dodania: 27 lip 2011..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt