Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych

Pobierz

1.Decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody m.in. w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia.. Urząd Stanu Cywilnego: - o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów,Rejestr wniosków w sprawie czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń drogowych i innych miejsc publicznych W-MOSG w Kętrzynie Rejestr wydanych decyzji z zakresu transportu drogowego Rejestr wydanych pełnomocnictw granicznychrejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych prowadzony w czasie pokoju; rejestr wykonanych świadczeń osobistych prowadzony w czasie pokoju ; Podstawa prawna § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r.Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wydaje w czasie pokoju decyzje administracyjne o przeznaczeniu osoby do wykonania świadczenia osobistego oraz o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego; Rejestr pomocy finansowych; Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w przedmiocie świadczeń finansowych policjantom i emerytom; Rejestr wniosków o przyznanie dopłaty do wypoczynku policjantów; Rejestr kart ewidencji dopłat do wypoczynku policjantówReferat Dowodów Osobistych..

Prowadzenie na bieżąco rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych.

Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej może złożyć inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o .2004 r. w sprawach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 ze zm.) w Urzędzie prowadzi się od 2011 roku w formie elektronicznej i papierowej rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.Decyzja administracyjna, wydana w indywidualnej sprawie, jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust.. ds. obronnych WZKiOL 31 Jeżeli napłynęły wnioski 5.. 1 otrzymuje brzmienie: "1.Prezydent, burmistrz, wójt na wniosek organów wnioskujących o nałożenie świadczeń wydaje decyzje administracyjne o przeznaczeniu do wykonania świadczeń na rzecz obrony , w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.. Orzeczenie dotyczyło skargi na bezczynność burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej — wniosku o przesłanie skanów decyzji administracyjnych wydanych w sprawie o podział nieruchomości należącej do .3) wzory decyzji administracyjnych, wniosków i wezwań w sprawach świadczeń rzeczowych; 4) tryb i zakres żądania oraz przekazywania informacji, o których mowa w art. 212 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą";Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) prowadzą w czasie pokoju rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych..

Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) prowadzą w czasie pokoju rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych.

"; 4) w § 23 ust.. Referat Rejestracji Ewidencji Działalności Gospodarczej i Stowarzyszeń.. 2.Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wydaje w czasie pokoju decyzje administracyjne o przeznaczeniu osoby do wykonania świadczenia osobistego oraz o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych 25.01.2017 Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rzeczowychOpracowanie rocznego planu świadczeń osobistych oraz świadczeń rzeczowych, jeżeli napłynęły wnioski.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z poźn.. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych ..

2.Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) prowadzą w czasie pokoju rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych.

prowadzenie rejestru wydanych decyzji, sporządzanie dokumentów związanych z wypłacaniem świadczeń: list wypłat z uwzględnieniem formy odbioru.. Decyzje administracyjne w zakresie świadczeń na rzecz obrony wydawane przez prezydenta miasta, burmistrza, wójta, przez nich podpisywane, lub podpisywane z ich upoważnienia, powinny zawierać oznaczenie organu wydającego decyzję .rejestry aktów normatywnych wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (zarządzeń i decyzji), rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) prowadzą w czasie pokoju rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych.. Referat Postępowań Meldunkowych.. "; 4) w § 23 ust.. prowadzenie bieżącej ewidencji wydatkowania środków budżetowych na świadczenia z pomocy społecznej,1) prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dowodów osobistych (art. 32 oraz art. 52), 2) przyjmowania zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego i wydawania zaświadczeń w tej sprawie w postaci papierowej i elektronicznej, 3) unieważniania dowodu osobistego,Decyzja W SPRAWIE ODMOWY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ Działając na podstawie art. 16 ust..

Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) prowadzą w czasie pokoju rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń.

1 otrzymuje brzmienie:2.. Referat Rejestracji Mieszkańców Katowice-Wschód.- rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych, - prowadzenie rejestru wydanych decyzji w sprawach świadczeń, W zakresie transportu publicznego i utrzymania infrastruktury: - podejmowanie działań w sprawie funkcjonowania i rozbudowy systemu komunikacji (przewozy osobowe),opracowanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń pomocy społecznej.. 1 i 2 w związku z art. 3 ust.. 94 34 88 600 fax 94 34 22 478, 94 34 88 625. e-mail: strona internetowa: NIP: 669-10-11-103 REGON: 000590651 Biuro Obsługi Klienta zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania .Urząd Miejski w Koszalinie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt