Oświadczenie o stanie majątkowym załącznik nr 3

Pobierz

3 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym .Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 895/PMS/2020 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2020r.. Załącznik nr 3 Oświadczenie o stanie majątkowymW rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz. U. poz. 1162 oraz z 2019 r. poz. 571) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie .Formularz oświadczenia o stanie majątkowym (załączniki nr 1, 2 i 3 wg rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym, Dz. U. z 2017 r. poz.1162);OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym i rodzinnym.. Wojewodowie.. : )(C/j iokoliczności o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, sąd, odrzucając wniosek, skazuje na grzywnę w wysokości do 2000 złotych (art. 111 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn.. Członkowie Rady Ministrów.. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach (pobierz Word) .. załącznik - żądanie wpisu w księdze wieczystej (pobierz Word) .3) o stanie majątkowym osób określonych w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-2a, 3-5, 6d i 7-11 ustawy - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia..

Sąd, do którego jest składane oświadczenieOświadczenia o stanie majątkowym.

1997 Nr 106 poz. 679)) są obowiązane do złożenia oświadczenia o .Oświadczenie o stanie majątkowym (dotyczy prowadzących działalność gospodarczą) - załącznik nr 3 (w plikach do pobrania).. Nieruchomości: - lokal mieszkalny - (wielkość [w m 2 ], charakter własności)2) o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby określonej w art. 1 ustawy - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) o stanie majątkowym osób określonych w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-2a, 3-5 i 7-11 ustawy - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.Uwaga: wzór oświadczenia opracowano na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie określenia wzorów oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym..

Sąd, do którego jest składane oświadczenieoświadczam, że na stan majątkowy mojej rodziny/mój2) składają się : I.

Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o .Wzór oświadczenia opracowano na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017r.. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn.. Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku i następne lub inne dokumenty świadczące o utracie płynności finansowej.Inne, dodatkowe informacje o stanie majątkowym: Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lubOświadczenie o sytuacji majątkowej firmy Author: Krawczyk Last modified by: Andrzej Dziwis Created Date: 3/31/2020 6:10:00 PM Company: UM Wolsztyn Other titles: Oświadczenie o sytuacji majątkowej firmyZałącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. (poz. 2437) OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy Właściwy urząd skarbowy Urząd Skarbowy ; ^ 7 p Ja, niżej podpisany(a) Adriana Jowita Buławska, nazwisko rodowe Buławska { \Natomiast, według art. 10 ust..

ORGAN PODATKOWY 4.Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.

załącznik nr 3 do zarządzenia 36 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2018 r. OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym i rodzinnym Uprzedzony o odpowiedzialności .. Ujazdowskie 1/3.. stopka Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.. Kierownictwo KPRM.. OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM składane w postępowaniu o: ¨ wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, ¨ wstąpienie w najem lokalu mieszkalnego, ¨ wynajęcie lokalu przeznaczonego do najmu socjalnego, ¿ o ji £ ę l eZAŁĄCZNIK Nr 3 WZÓR OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym I wPt-2017-01 - 0 3 m Ja, niżej podpisany(a), Sebastian Andrzej Przymuszała (imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie) urodzony(a) 30 listopada 1977r.. Ja, ., urodzona/y .. (imię i nazwisko) (data i miejscowość) oświadczam, że na stan majątkowy mojej rodziny/mój składają się: .. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn.. Prezes Rady Ministrów.. 00-583 Warszawa.. Zgodnie z zarządzeniem Nr 23/16 Prokuratora Krajowego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, oświadczenia te podlegają publikacji na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w WarszawieOpis: OoSM Oświadczenie o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne Osoby określone w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-5 i 7-11 (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U..

w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.

Numer sprawy 2.. 5g ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą"; 5) wzór legitymacji pracownika socjalnego.Oświadczenia majątkowe prokuratorów.. Infolinia dla ObywatelaZałącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (Dz. U. Nr 65, poz. 419)druk nr 3: wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego .. Identyfikator podatkowy NIP 3.. Bardziej szczegółowookoliczności o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, sąd, odrzucając wniosek, skazuje na grzywnę w wysokości do 2000 złotych (art. 111 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn.. Kierownicy urzędów nadzorowanych przez PRM..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt