Lista obecności osoby odbywającej staż fundusze europejskie

Pobierz

3.Zgodnie z zawartą umową organizatordostarcza do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie oryginał listy.. Fundusze Europejskie Program Regionalny UIUAD MARS/ALKOWSKI WOJEWOD/IWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Spoteczny .. Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Powiatowy IJrzad Pracy 09-400 Plock, ul. Kostrogaj 1Załącznik nr 3 do umowy stażu/praktyki nr ……………….….. Czy w miejscu odbywania stażu organizator zamieścił informacje z logo Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich?. osoby odbywającej staż RPO WM (pdf, 392 KB)odbywającego staż dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.. Data (dd-mm-rrrr) PODPIS STAŻYSTY/PRAKTYKANTA 1LISTA OBECNOŚCI MUSI BYĆ PROWADZONA NA BIEZĄCO.. Title: IR-515/I-1-A/ 6 /EFS/MI/09Lista obecności osoby odbywającej staż/praktykę w ramach projektu Zostań Zawodowcem .. Lista obecności powinna byćSzkolenia dla osób dorosłych.. Skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji lub umów się na bezpłatne konsultacje w Punktach Informacyjnych.Serwis zarządzany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.. Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój URZAD PRACY Unia Europejska Europejski Fundusz Spoteczny Projekt wspÓIfinansowany przez Uniç Europejskq ze §rodków Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, (X priorytetowa I, Dzialanie 1.1, Poddzialanie 1.1.1Lista obecności osoby odbywającej staż/praktykę w ramach projektu Zostań Zawodowcem ..

Dzień wolny od pracy np. sobota, niedziela, święto itp. Proszę wykreślić z listy obecności.

Za ostatni miesiąc odbywania stażu Organizator jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem zakończenia stażu.. W tym wypadku wynagrodzenie stażowe z Unii Europejskiej wynosi 997,40 PLN.. WSZELKIE POPRAWKI W LIŚCIE OBECNOŚCI WYMAGAJĄ PARAFKI I PIECZĄTKI IMIENNEJ OSOBY DOKONUJĄCEJ POPRAWEK ZE STRONY ORGANIZATORA STAŻU.. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż w miejscu pracy, organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni wolnych za każde 30 dniW - dzień wolny przysługujący stażyście (dwa dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu) wniosek należy załączyć do listy obecności.. każde 30 dni kalendarzowe stażu.LISTA OBECNOŚCI OSOBY BEZROBOTNEJ ODBYWAJĄCEJ STAŻ .. a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na Iata 2014-2020Prosimy zwrócić szczególną uwagę na kompletność listy obecności.. Lista obecności osoby odbywającej staż/praktykę w ramach projektu Zostań Zawodowcem za miesiąc …………… rok 2021 ……………………………………………………… miejsce odbywania stażu/praktyki ………………………………………………………… Imię i nazwisko osoby odbywającej staż/praktykę: Lp.. (podpis Organizatora stażu bądź opiekuna osoby bezrobotnej)Dodatkowo pod listę obecności załączamy dokument usprawiedliwiający nieobecność (druk ZUS ZLA, wniosek o wolne itp.) Organizator zobowiązany jest do udzielenia na wniosek bezrobotnego odbywającego staż dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu..

Coraz częściej spotykamy dorosłe osoby biegnące na dodatkowe zajęcia, kurs językowy czy studia podyplomowe.

Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach .W-dzień wolny na wniosek osoby bezrobotnej C-zwolnienie lekarskie Dzień wolny od pracy ( np. sobota, niedziela, święto itp.) proszę wykreślić w liście obecności Uwaga: 1.. (42) 22 54 200 fax (42) 215 23 00 LISTA OBECNOŚCI OSOBY ODBYWAJĄCEJ STAŻ1.. Fundusze Europejskie mają bogatą ofertę możliwości poszerzania wiedzy czy umiejętności - bezpłatnie lub za stosunkowo niewielką opłatą.. Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - Ministerstwo Funduszy i Polityki RegionalnejWysokość wynagrodzenia za staż, czyli stypendium stażowe ze środków unijnych.. 9 lub 26) w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca.. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni po upływie kolejnych 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.. Dzięki nim, łatwiej będzie Ci rozwinąć skrzydła.Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych RPO WM (pdf, 693 KB) Lista obecności osoby bezrobotnej odbywającej staż RPO WM (pdf, 462 KB) Opinia organizatora stażu dot.. Fundusze Europejskie Program Regionalny MARS/ALKOWSKI WOJEWOD/IWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny ..

Organizator stażu pozostawia w swojej dokumentacji kopię listy obecności potwierdzoną za zgodność z oryginałem.9.

Do listy należy dołączyć dokumenty (ORYGINAŁY):Oznaczenia na liście obecności: WOLNE - dzień wolny (za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu) C - choroba lub opieka (udokumentowana zwolnieniem lekarskim na druku ZUS ZLA wystawionym na Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej, NIP Urzędu: 713 21 49 895) NN - nieobecność nieusprawiedliwionaPowiatowy Urząd Pracy w Pabianicach ul. Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice, tel.. Ogólnie stażyście z PUP przysługuje stypendium stażowe niezależnie od tego, czy jest to staż unijny, czy ten dotowany z Funduszu Pracy.Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych RPO WM (pdf, 529 KB) Lista obecności osoby bezrobotnej odbywającej staż RPO WM 2021-2022 (pdf, 457 KB) Opinia organizatora stażu dot.. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, organizator jest zobowiązany do udzielenia 2 dni wolnych za.. Skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji lub umów się na bezpłatne konsultacje w Punktach Informacyjnych..

Oryginał listy obecności wraz z wnioskami urlopowymi należy dostarczyć nie później niż do 1-go dnia roboczego każdego miesiąca.

Nazwa i adres ośrodka stażu Lp.. W przypadku konieczności dokonania zmiany na liście należy przekreślić błędny wpis i po dokonaniu poprawy potwierdzić ją podpisem i pieczątką (PROSIMY NIE UŻYWAĆ KOREKTORA!. Lista prowadzona na formularzach zamieszczonych poniżej, powinna posiadać: pieczęć nagłówkową/nazwę organizatora stażu, podpisy osoby odbywającej staż, oznaczenia przyczyn nieobecności, podpis opiekuna lub organizatora stażu,Serwis zarządzany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na Iata 2014-2020LISTA OBECNOŚCI OSOBY BEZROBOTNEJ ODBYWAJĄCEJ STAŻ .. Stażysta ma obowiązek niezwłocznie powiadomić organizatora o każdorazowej nieobecności na stażu .. Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój .. CH - chorobowe (stażysta nie podpisuje się) W - wolne - dołączyć wniosek o udzielenie dni wolnych- (stażysta nie podpisuje się)Fundusze Europejskie Program Regionalny PODKARPACKIE Unia Europejska Europejski Fundusz SpolecznyLISTA OBECNOŚCI OSOBY BEZROBOTNEJ ODBYWAJĄCEJ STAŻ .. ­ pisemne wnioski o udzielenie dni wolnych zatwierdzone przez organizatora stażu ­ druk ZUS ZLA Oznaczenia na liście obecności: W ­ dzień wolny, C - choroba lub opieka .. Jest to tzw. 120% zasiłku dla bezrobotnych.. Fundusze Europejskie 2014-2020.. Data Godziny stażu (od-do) Liczba godzin stażu Podpis Stażysty Podpis Opiekuna Stażysty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12stażu Podpis stażysty LISTA OBECNOŚCI MUSI BYĆ PROWADZONA NA BIEŻĄCO..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt