Oświadczenie członków komisji socjalnej

Pobierz

Sposób wyliczania dochodu jest określony przepisami prawa.Teoretycznie nie można nikogo powołać do komisji na siłę, ale wiele zależy od tego z jakim rodzajem komisji socjalnej mamy do czynienia.. W 2016 r., po kilkuletniej przerwie, zdecydowaliśmy o tworzeniu zfśs.. Zakładowa komisja socjalna nie posiada zwykle możliwości decydowania o sposobie realizowania polityki socjalnej w zakładzie pracy.. Wnioski o przyznanie świadczenia ewidencjonowane są w rejestrze wniosków.. Każdy z członków komisji powinien mieć imiennie wystawione upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia.Korzystanie ze świadczeń i usług finansowanych (dofinansowywanych) z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie jest obowiązkiem, lecz przywilejem uprawnionych.. Czy komisja socjalna jest organem decyzyjnym, ponieważ składa się z uprawnionych reprezentantów organizacji związkowych, czy jest tylko organem pomocniczym, w skład której wchodzą dowolne osoby.Według niej, sam fakt powołania członków komisji socjalnej nie jest wystarczający do przetwarzania danych osobowych.. 30.05.2017.Do Wydziałowej Komisji Stypendialnej musisz wysłać wniosek, oświadczenie o dochodach i dokumentację w wersji "papierowej".. Komisja Socjalna przy współpracy z Kwestorem sporządza roczny plan dochodówWnioski przedkładane są Prokuratorowi Okręgowemu w Szczecinie wraz z opinią Komisji Socjalnej..

W komisji socjalnej zasiadają wyłącznie przedstawiciele pracowników.

Oświadczenie członka Komisji Socjalnej Wszelkie dane osobowe przetwarzane na posiedzeniach Komisji Socjalnej są danymi poufnymi i udostępnianie im osobom nieupoważnionym jest zakazane.. zm.), a także w oparciu o art. 6 ust.. Niektórzy pracownicy uprawnieni do świadczeń z funduszu socjalnego przebywają na urlopach wychowawczych i macierzyńskich.świadczenia z ZFŚS AWF na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191, z pó źn.. Wnioski są składane do wyznaczonego przedstawiciela Komisji który sprawdza prawidłowość i kompletność wpisów na wniosku, ustala, czy wnioskodawca złożył oświadczenie o dochodzie brutto na członka rodziny.. 2.Świadczenia socjalne finansowane z ZFŚS nie mają charakteru roszczeniowego, coKomisji Socjalnej, zwanej dalej Komisją (ZKS).. Komisja Socjalna opracowała następujący plan rzeczowo - finansowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 rok.REGULAMIN KOMISJI SOCJALNEJ § 1 1.. Pracodawca ma nie tylko prawo ale wręcz obowiązek żądać od pracowników zainteresowanych uzyskaniem świadczenia z ZFŚS złożenia oświadczenia o zarobkach współmałżonka.Tryb powołania, kompetencje, zakres i sposób działania komisji socjalnej z reguły określany jest w regulaminie komisji socjalnej..

W skład Komisji Socjalnej wchodzi 5 osób: czterech członków Rady Pedagogicznej1.

Przyznanie świadczeń może być uzależnione od przedstawienia przez wnioskodawcę dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów wskazujących na jego sytuację życiową, rodzinną lub materialną.uzgodnienia z przedstawicielami pracowników (Komisja Socjalna) lub zakładowymi organizacjami związkowymi.. Protokoły sporządza sekretarz Komisji Socjalnej.. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej zgody na5.Komisja Socjalna zbiera się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.. Opinia Komisji Socjalnej .. dane dotyczące członków Twojej rodziny oraz innych osób współprowadzącychOświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: członkowie - dochody .. osobowych , danych członków mojej rodziny oraz innych osób pozostających ze mną we wspólnym .. Zostały zgłoszone przez pracowników kandydatury na członka Komisji Socjalnej: - Małgorzata Baur - Monika KijanowskaZatem osoby zainteresowane wsparciem z ZFŚS składają oprócz oświadczenia o dochodach, sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oraz wniosku o przyznanie świadczenia również oświadczenie o zgodzie na udostępnienie pracodawcy danych osobowych, a pracodawca musi dołożyć wszelkiej staranności, aby chronić pozyskane dane osobowe.Oświadczenie Oświadczam, że nie korzystałam/-łem z pomocy materialnej udzielanej przez KIF w bieżącym ..

W skład Komisji wchodzi 11 członków, w tym po dwóch przedstawicieli nauczycieliSocjalnych: 1.

Komisję powołuje Rada Pedagogiczna na jej posiedzeniu, w tajnym głosowaniu.. 8.Fundusz jest Funduszem spożycia .. Zgodnie z zasadami przyjętymi w wewnętrznym regulaminie ZFŚS, pracodawca ma prawo wystąpić o oświadczenie o sytuacji dochodowej pracownika (osoby uprawnionej) i członków jego rodziny.Oświadczenie to składa się do przewodniczącego Komisji Socjalnej w terminie do 15 maja danego roku budżetowego, a w przypadku osób zatrudnionych po 15 maja - niezwłocznie po rozpoczęciu okresu zatrudnienia.OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI dotyczy: Przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnych lokali niemieszkalnych oraz udziałów w niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową, położonych na Osiedlu Świerkowym w Słubicach będących własnością Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SpółkaKandydaci złożyli oświadczenie że wyrażają zgodę na pracę w Komisji Socjalnej.. Stypendium socjalne przyznawane jest w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta.. Przystąpiono do głosowania podczas którego p. Hanna Sobczyńska uzyskała 42 głosy, zaś p. Wiesław Keszkowski -15 głosów za.. (podpis Administratora Danych Osobowych) Pouczenie: Osoba, która została upoważniona do przetwarzania danych osobowych, zobowiązana jest zachować te dane oraz sposoby zabezpieczania w tajemnicy..

Z posiedzenia sporządza się protokół, który zostaje podpisany przez członków Komisji i Pracodawcę.

-do Biura Rektora UAP o 14:23 wpłynął mail z załącznikiem "Oświadczenie Komisji Zakładowej NSZZ pt. "Solidarność" w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w związku z opublikowaną na stronie internetowej UAP informacją zatytułowaną: Działalność Komisji Socjalnej w UAP (Informacja dla pracowników UAP)".. Oznacza to, że nie wszyscy uprawnieni muszą ubiegać się o świadczenia i usługi z tego źródła.. Posiedzenia Komisji są protokołowane.. Kandydatury zgłaszają członkowie Rady Pedagogicznej, zaś pracownicy administracji sami wybierają swojego przedstawiciela.. W szczególności dotyczy to sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej i życiowej,Oświadczenie członka Komisji Socjalnej / pracownika odpowiedzialnego za obsługę prac Komisji Socjalnej* …………………………….. (tytuł, imię i nazwisko) .. (stanowisko, jednostka organizacyjna) .Pobierz wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla członka komisji socjalnejKomisja socjalna może mieć prawo przyznawania świadczeń tylko, gdy spełnione są następujące warunki: taką rolę nadaje jej regulamin funduszu, w skład komisji wchodzą: - uprawnieni reprezentanci pracodawcy, - osoby działające w imieniu związku zawodowego, uprawnione do działania w zakresie przyznawania świadczeń.. Niniejszy Regulamin Komisji Socjalnej, zwany dalej Regulaminem, okre śla tryb powoływania oraz zasady działania Komisji Socjalnej, zwanej dalej Komisj ą. Reklama.W celu wyeliminowania nie pożądanych dla pracodawcy sytuacji należy zobowiązać członków komisji do zachowania w tajemnicy danych osobowych, z którymi się zapoznali pracując w komisji.. Uprawnieni, którzy nie chcą spełnić niezbędnych wymagań formalnych, nie będą mogli skorzystać z funduszu.1.Podstawą przyznania pomocy socjalnej finansowej z ZFŚS jest wniosek osoby uprawnionej do korzystania z pomocy ZFŚS, z wyłączeniem osób, o których mowa w § 3ust.. Przyjęto do wiadomości i stosowania:Komisja zapoznała się z rozliczeniem wydatków z ZFŚS za rok 2019 i nie zgłosiła do niego uwag.. Opinia pracownika socjalnego Stanowisko Komisji Socjalnej Zatwierdzam stanowiskow Zakładowej Komisji Socjalnej.. Przed przystąpieniem do pracy w Komisji Socjalnej każdy z jej członków składa pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia ochrony i zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do których uzyska dostęp w związku z .Do jakich danych o pracownikach może mieć dostęp komisja socjalna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt