Procedura oceny pracy dyrektora szkoły

Pobierz

Oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.. 2 pkt 12 Rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji .Informacje o Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyre - w archiwum Allegro.. Janusza Korczaka w Czersku podejmowane podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela Uczestnicy procesu oceniania: nauczyciel dyrektor szkoły Podstawa prawna: art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6, art. 7 ust.. Data: 2018-09-27, rozmiar: 31 KB.. Data zakończenia 2020-05-20 - cena 50,34 złKryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6, 7 i 42 ust.. Ocena pracy dyrektora ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniemnadzór pedagogiczny nad szkołą ustala ocenę pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej.. Pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny zawiera karta oceny pracy ( § 4 ust.. Ocena pracy dyrektora ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym: a) ocena wyróŜniająca, b) ocena dobra, c) ocena negatywna..

Wzór wniosku o dokonanie oceny pracy.

- w archiwum Allegro.. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 4 i art. 39 ust.. Ocena ta nie może być bowiem dokonana wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego .Cząstkowa ocena pracy dyrektora szkoły lub placówki w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 8 ust.. Zarządzenie nr 69 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.. Dyrektorzy, którzy nie uzyskali tej oceny w ciągu ostatnich 5 lat, muszą więc podjąć niezwłocznie działania w celu jej otrzymania.Procedura oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy.Po złożeniu wniosku (wyłącznie w formie pisemnej) o dokonanie oceny pracy dyrektora przez uprawniony podmiot (samego dyrektora, organ prowadzący, radę szkoły, radę rodziców, organ sprawujący nadzór pedagogiczny) organ sprawujący nadzór pedagogiczny sprawdza, czy spełnione są kryteria formalne niezbędne do dokonania oceny pracy dyrektora szkoły.. W załączeniu znajduje się zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nr 63/2018 z dnia 2610.2018 r.Czytaj więcej o: Procedura dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki Kuratorium Oświaty w Szczecinie Zamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie określenia procedur dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - po 01.09.2019 r. Załączniki Zarządzenie Nr 20-2019 po 01-09-20192..

Załącznik do zarządzenia nr 69 - Procedura oceny pracy dyrektora szkoły.

2 pkt 2 i 3 cytowanego rozporządzenia, może być dokonana po wpłynięciu od organu prowadzącego szkołę lub placówkę pisma zawiadamiającego Lubuskiego Kuratora Oświaty o wszczęciu procedury dokonania oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki.Sprawdź, jak krok po kroku dokonać oceny pracy dyrektora szkoły, kto może złożyć wniosek o dokonanie takiej oceny i jakie prawa ma oceniany dyrektor.. Plik do pobraniaZ przepisu art. 6a ust.. 1, 3 i 4 ustawy -Nauczyciel ma prawo wnieść odwołanie od ustalonej przez dyrektora szkoły oceny pracy.. Załącznik do Zarządzenia nr 22/2019 ŁKO - Procedura oceny pracy dyrektora szkoły Plik do pobrania Wzór karty oceny cząstkowej dokonywanej przez organ prowadzący.. Zakończenie postępowania ocenianego nauczyciela 1.Ocena pracy dyrektora - procedura dokonywania oceny pracy Zarządzenie Nr 20/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia procedur dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej - pełna treść zarządzenia - zarządzenie plik *.pdf - kliknij tutaj >>PROCEDURA OCENY PRACY DYREKTORA SZKOŁY LUB NAUCZYCIELA, KTÓREMU CZASOWO POWIERZONO PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW DYREKTORA SZKOŁY Podstawę prawną oceny pracy dyrektora szkoły stanowią: 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zwana dalej Kartą Nauczyciela.Zarządzenie nr 22/2019 ŁKO z 16 stycznia w sprawie przyjęcia do użytku służbowego Procedury oceny pracy dyrektorów szkół i placówek..

Ustala się "Procedurę oceny pracy dyrektora szkoły", stanowiącą załącznik do zarządzenia.

Ocena pracy dyrektora szkoły może być dokonana na wniosek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury.. W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny.. Podlaski Kurator Oświaty.. Data: 2018-09-27, rozmiar: 245 KB.. zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 r., nr 74/2018 z dniaProcedura dokonywania oceny pracy nauczyciela Czynności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje Podlaski Kurator Oświaty, jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.. Procedura dokonania oceny pracy dyrektora szkoły - Portal OświatowyProcedura oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy.Procedura dokonywania oceny pracy dyrektora zgodnie z przyjętym regulaminem, określającym wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/placówek doskonalenia nauczycieli..

Data zakończenia 2019-02-17 - cena 56,45 zł Procedura dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły.

4. Organ prowadzący jest zobowiązany dokonać oceny pracy dyrektoraNauczyciela oceny pracy dyrektora dokonuje się na wniosek: ocenianego dyrektora; organu prowadzącego szkołę; organu sprawującego nadzór pedagogiczny; rady pedagogicznej/rady szkoły; rady rodziców.. Data: 2019-03-13, rozmiar: 451 KB.Warunkiem objęcia funkcji dyrektora szkoły będzie posiadanie aktualnej oceny pracy.. Ocena pracy dyrektora może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż poprzygotowuje wszystkie pisma i wystąpienia w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły; przeprowadza kontrolę w szkole w celu zebrania informacji o pracy dyrektora oraz sporządza protokół kontroli, który załącza się do dokumentacji kontroli doraźnych a jego kopię załącza się do dokumentacji oceny pracy dyrektora szkoły;1.. 2 ustawy Karta Nauczyciela wynika, że postępowanie oceniające, w ramach którego dokonuje się oceny pracy dyrektora szkoły wszczynane jest z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły, rady rodziców.§ 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt