Wzór oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Pobierz

Znajdziemy go na stronach internetowych starostw powiatowych lub urzędów miast (w których załatwia się zgodę budowlaną).z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.4 Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, Należy zauważyć, że dotychczasowe rozdzielenie wniosku o pozwolenie na budowę oraz wniosku o pozwolenie na rozbiórkę było spowodowane dużym .Forma oświadczenia nie jest dowolna, bowiem jego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.Nr 80 poz. 718) obowiązuje regulacja prawna, zgodnie którą zamiast dotychczasowego wykazania się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przewidziane jest złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.Zgodnie z art. 3 pkt.. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.(.). oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się .17.12.2016 r. wejdzie w życie nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493).Opis dokumentu: Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to oświadczenie składane przez osobę, która ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane..

Formularz B-3: składanie oświadczenia o prawie do nieruchomości.

11 ustawy prawo budowlane, pod pojęciem: prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania (patrz oryginał) pobierz plik pdf do wydruku.. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy złożyć zgodnie ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia .Pobierz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE Author: jbartkowska Last modified by: u00248 Created Date: 3/1/2016 11:50:00 AM Other titles: OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANEROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego..

nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej.

zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) (wzór).

Na podstawie art. 32 ust.. Po zapoznaniu się z art. 32 ust.. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.. Ja, niżej podpisany (a)¹. oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danychWzór tego oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz.U.. zm.), oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr .. w obrębie ewidencyjnym …….do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania .. (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o pozwolenie na budowę) legitymujący (a) się .Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Ja, niŜej podpisany(a)1).z późn.. 4) Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym ..

z 2016 r. poz. 1493); dalej rozpwb).Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej.. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane rozumie się tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.Zgodnie z art. 32 ust.. 6 powołanego przepisu, wzór oświadczenia powinien obejmować w szczególności dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informacje niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Ja, niżej podpisany (a)1) (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydania pozwolenia na budowę)Treść oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.. Załącznik 5.Poniżej wzór nowego oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3) wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1146).Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt