Decyzja odmowna w sprawie zmiany nazwiska

Pobierz

Pamiętaj!. **** w sytuacji, gdy zmiana imienia lub (i) nazwiska dotyczy tylko małoletniego dziecka, albo gdy zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego rodzica rozciąga się na małoletnie dzieci OŚWIADCZENIE wnioskodawcy, lub przedstawiciela ustawowego Oświadczam, że w niniejszej sprawie nie złożyłem(am) wcześniej wniosku do innego kierownikaW odwołaniu od decyzji kluczowe są 3 elementy: 1.. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adres ma skutek prawny.Strona 2 - Imię i nazwisko to dobro osobiste człowieka, które ze względu na swój charakter, podlega ochronie prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.. Zmiany imienia i nazwiska można dokonać na pisemny wniosek osoby zainteresowanej do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.. Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany imienia lub nazwiska • zmiana następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę - zwanej: wnioskodawcą; .. kierownika USC lub nie została wydana już decyzja odmowna.Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 stycznia 2015 r. wskazał, że "ważny powód zmiany nazwiska powinien być indywidualnie oceniony w każdej jednostkowej sprawie, nadto wnioskodawca powinien przekonać organ administracyjny, że wskazany subiektywnie przez niego powód zmiany jest na tyle istotny, by władza dokonała tej zmiany .095..

Ile to kosztuje zmiana nazwiska?

3 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, stronie przysługuje odwołanie od niniejszej decyzji .Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością wojewody w zakresie zadań, o których mowa w art. 12 decyzja w sprawie zmiany imienia lub nazwiska i art. 13 przesyłanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska.Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie).. Dz. U. z 2016 r. poz. 2.jednobrzmiące - zmiana rozciąga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie wnioskodawcy.. Jak długo czeka się na podjęcie decyzji w sprawie zmiany nazwiska?Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko .. Wniosek musi zawierać oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosek do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.Art.. P O U C Z E N I E Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem .. w terminie 14 dni od daty otrzymania .Do wniosku należy też załączyć oświadczenie, że w tej sprawie nie był składany wcześniej wniosek do innego kierownika urzędu stanu cywilnego, albo że nie została już w tej sprawie wydana decyzja odmowna..

Kto wydaje decyzję w sprawie zmiany imienia i nazwiska?

Sprzeciw strony w sprawie zawieszenia postępowania, gdy o zawieszenie wnosi strona.rtf : 51,3k : 096.. Oświadczenie Na podstawie z art. 6 ust.. Ustawodawca używa tutaj słowa "może", czyli złożenie wniosku o zmianę nazwiska nie musi prowadzić do rzeczywistej zmiany, bowiem wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest .Organ administracji publicznej, w przypadku milczącego załatwienia sprawy, jest związany wydanym w tym trybie rozstrzygnięciem od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin przewidziany na wydanie decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie albo wniesienie sprzeciwu, o ile kodeks nie stanowi inaczej.W trybie art. 155 k.p.a.. Wskazanie, na czym polega nieprawidłowość decyzji (najlepiej jest powołać się tutaj na akty prawne).. Piszemy zatem:W przypadku zmiany imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następującej na wniosek rodziców decyzję o zmianie imienia lub nazwiska przekazuje się kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia dziecka.. Oznacza to, że w sen-tencji decyzji o skreśleniu z listy studentów nie podaje się daty skreślenia (jako datę skreślenia przyjmuje się dzień odbioru decyzji przez stronę)**.. Decyzja w sprawie zmiany imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu..

Procedurę zmiany reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska.5.

Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie .Decyzja o zmianie nazwiska wynika z faktu, iż ww.. z powodu noszenia dotychczasowego nazwiska był narażony na szereg nieprzyjemności, w tym akty przemocy.. Decyzja w sprawie zmiany imienia lub nazwiska.5) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już̇ decyzja odmowna.. Decyzja o przyznaniu .Opłata skarbowa za wydanie decyzji pozytywnej w sprawie zmiany imienia lub (i) nazwiska - 37,00 zł.. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.. W przypadku decyzji odmownej - 10 zł.Fakt ten potwierdziła kserokopią decyzji o zmianie nazwiska.. oraz kserokopią odpisu skróconego aktu urodzenia.. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego .W przypadku zmiany imienia lub nazwiska małoletniego dziecka/dzieci wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci.. Postanowienie o zajęciu stanowiska (wyrażeniu opinii lub zgody albo wyrażeniu stanowiska w innej formie).rtf : 61,0k : 098..

Opłata skarbowa za decyzję o zmianie imienia/nazwiska wynosi 37 zł.

Regulacje systematyzujące procedurę zmiany imienia i nazwiska .oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana decyzja odmowna; Ponieważ zmiana imienia lub nazwiska powoduje konieczność nasienia zmiany do aktu urodzenia i aktu małżeństwa należy wskazać także, gdzie te akty zostały .W art. 154 i 155 Kodeksu postępowania admnistracyjnego uregulowano tzw. nadzwyczajne tryby wzruszenia ostatecznych decyzji administracyjnych, tj. decyzji, od których nie wniesiono odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) albo decyzji wydanych lub utrzymanych po rozpoznaniu odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy).. Zmiana imienia lub nazwiska powoduje konieczność naniesienia zmiany do aktu urodzenia i aktu małżeństwa.Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca.. możliwa jest tylko zmiana w zakresie przedmiotu decyzji, ale nie zmiana podmiotu decyzji (por. np. wyrok WSA w Warszawie z 1 czerwca 2007 r., sygn.. Podstawa prawna.. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu .Kwestię zmiany imienia lub nazwiska reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk.. Przedstawienie swoich oczekiwań.Decyzje w sprawach określonych w ustawie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, do którego złożono wniosek.. Opłata skarbowa za wydanie decyzji odmownej w sprawie zmiany imienia lub (i) nazwiska - 10,00 zł.. wniosek - formularz USC/3/A lub USC/3/B złożony osobiście, dokument tożsamości (np. dowód osobisty lub paszport), oświadczenie, że w tej samej sprawie nie złożono wniosku wcześniej do innego kierownika USC lub nie została wydana już decyzja odmowna.. trybów wzruszenia decyzji polega m .Opłata skarbowa za wydanie decyzji odmownej w sprawie zmiany imienia lub (i) nazwiska - 10,00 zł.. Nadzwyczajność ww.. inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska, 6. oświadczenie, że w tej samej sprawie nie złożyłeś wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie otrzymałeś już decyzji odmownej.. Jeśli ta osobista, identyfikująca nazwa nie odpowiada osobie będącej jej właścicielem, możliwe jest dokonanie zmiany.. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.Do 1 miesiąca, w szczególnych przypadkach do 2 miesięcy, Wymagane dokumenty.. oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.Decyzja w sprawie skreślenia z listy studentów Skutek prawny decyzji administracyjnej powstaje z chwilą jej doręczenia.. Na podstawie 127 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 14 ust.. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób.. Należy jednak zaznaczyć, że jest to możliwe jedynie z ważnych powodów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt